månadsarkiv: april 2016

Remiss gällande ”Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19”

 

Havs- och vattenmyndighetens logotyp
Havs- och vattenmyndighetens logotyp

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten fastställdes 2013. Föreskrifterna reviderades genom HVMFS 2015:4, då bland annat bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen infördes i bilaga 2 och 5. Ytterligare gränsvärden för ämnen i bilaga 6 infördes också, varav flera värden uttrycks för biota och några för sediment. För några metaller i vatten uttrycks värdena som biotillgänglig koncentration.

Som stöd till vattenmyndigheterna vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus med avseende på miljögifter och tillämpning av dessa föreskrifter, har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram följande förslag till vägledning.

Havs- och vattenmyndigheten önskar inför det fortsatta arbetet ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget till vägledning. Remissen finns inom kort också tillgänglig på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Remissen kan också laddas ner här.

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar yttra sig gör det till vattenrådets sekreterare senast 16 maj. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 25 maj 2016.

Havs- och vattenmyndigheten vill att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.

Vänligen ange ärendets diarienummer 791-16 i e-postmeddelandets ärendemening.

Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Ann-Sofie Wernersson (för kontaktuppgifter, se bifogat missiv) via e-post.

Mark- och miljödomstolen fastställer villkor för kraftverken i Rönne å

Ett exemplar av den utrotningshotade ålen i närbild. Foto: Richard Nilsson
Ett exemplar av den utrotningshotade ålen i närbild. Foto: Richard Nilsson

Skånska Energi Rönne å Kraft ABs tre vattenkraftverk i Rönne å har sedan 1946 haft latenta villkor angående galler framför vattenintagen. 1 mars i år höll Mark- och miljödomstolen huvudförhandlingar i Klippan angående prövning av de gamla latenta villkoren. Idag kom domarna för respektive kraftverk: Forsmöllan, Klippans och Stackarps kraftverk. Verken åläggs att installera fingaller.

Ringsjön och Rönne å

Ringsjön och Rönne å är ett av Skånes mest produktiva vattensystem för ål och Rönne å är utpekad som ett av Sveriges viktigaste ålvattendrag. Undersökningar vid Rönneåns kraftverk har visat att över 90 % av alla ålar som försöker gå genom turbinerna dör. Av 100 ålar återstår alltså endast ett fåtal efter tredje kraftverket. Länsstyrelsen, Sydvatten och fiskarna sätter årligen ut ål i Ringsjön. Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Skåne har därför yrkat för att kraftverkens gamla villkor ska uppdateras för att skydda ålens nedpassage genom kraftverken.

Mark- och miljödomstolen fastställer följande vilkor:

1. Intagskanalen ska förses med ett lutande fingaller med maximalt 35 graders lutning och öppningen mellan gallerstavarna ska vara maximalt 15 mm. Gallret ska inrättas med avledningsanordning för nedvandrande fisk och förses med det antal flyktöppningar som krävs för att uppnå erforderlig funktion, dock minst en flyktväg. Flyktöppningarna ska vara placerade i gallerväggen om möjligt och nå från vattenytan ner till ca 1 m djup. Gallrens,
flyktvägarnas och avledningsanordningens närmare utformning ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

2. Avledningsanordningen ska mynna ovanför vattenytan.

3. I avledningsanordningen ska alltid släppas erforderligt vatten för fullgod funktion, dock minst 200 liter/sekund.

4. Vid tillfällen när avledningsanordningen enligt villkor 1-3 inte kan drivas ska dammens utskov vara öppna på sådant sätt att det tillförsäkrar möjligheter för fiskens nedvandring, när isförhållande inte medför hinder.

5. Arbetenas påbörjande och avslutande ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

6. Innan arbetena påbörjas ska bolaget inge ett kontrollprogram för åtgärdernas genomförande. Kontrollprogrammet ska därefter revideras till att omfatta uppföljning av resultatet av åtgärderna såsom nedvandring av fisk. Kontrollprogrammet ska bl.a. redovisa hur bolaget ska kontrollera funktionerna av 2 fingaller och flyktvägar samt att vid varje tidpunkt föreskriven minimitappning genom flyktvägarna innehålls. Det reviderade kontrollprogrammet ska inges till tillsynsmyndigheten senast en månad efter arbetenas slutförande.

7. Installation av fingaller, avledningsanordning och flyktväg ska vara utförda inom två (2) år från det att domen vunnit laga kraft.
(Tillägg för Forsmöllans kraftverk: Under tiden fram till dess att fingaller, avledningsanordningar och flyktvägar iordningställts vid Klippans och Stackarps kraftverk ska tillfällig uppsamling av ål ske vid Forsmöllans kraftverk varefter ålen ska transporteras och släppas nedströms Stackarps kraftverk.)

Läs domarna i sin helhet