månadsarkiv: oktober 2016

Recipientkontrolldata till och med september

Kägleån vid Ängeltofta, provpunkt R70. Foto: Birgitta Bengtsson
Kägleån vid Ängeltofta, provpunkt R70. Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med september har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 13-14 september.

Vädret som föregick provtagningen var högtrycksbetonat. September blev ovanligt varm och nederbördsmängden var liten. Under båda provdagarna var det vackert väder, svag östlig vind, klart och soligt, samt 20-25 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 13 och 21 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
Det var lugnt på Ringsjöarna och vattnet var lite skiktat i profilmätningarna. Syretillståndet i Östra Ringsjön var ”svagt” i bottenvattnet, medan det var ”syrefattigt” vid Sätoftasjöns botten. ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i alla tre delsjöarna. Siktdjupet var ”mycket litet” i Västra Ringsjön, medan det var bättre i Östra och Sätoftasjön (”litet”). En ”extremt hög” totalfosforhalt registrerades i Östra Ringsjöns bottenvatten.

I rinnande vatten noterades ”starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten noterades på flera provpunkter. ”Extremt hög halt av organiskt material (permtal) uppmättes vid två provpunkter (Perstorpsbäcken vid pkt 28 och Pinnån vid pkt 36).