månadsarkiv: december 2017

Resultat från simfågelinventering 2017

Vy över Västra Ringsjön vid Rönne ås utlopp en novembermorgon 2017. Foto: Richard Nilsson
Vy över Västra Ringsjön vid Rönne ås utlopp en novembermorgon 2017. Foto: Richard Nilsson

2017 års inventeringar av rastande simfåglar i Ringsjön är avklarad. Även i år utfördes arbetet av kommunornitologen Mattias Persson. Nedan följer Mattias kommentarer om inventeringarna som utfördes 10 september och 20 oktober.

Den som vill ladda ner data från inventeringarna gör det i form av ett exceldokument eller  så går man till vår sida om simfåglar; där det också finns mer information om utförandet av inventeringen.

Simfågelinventering i Ringsjön 2017

Redan vid första inventeringsstoppet noterade jag den höga vattennivån i sjön.  Flera lokaler som Ormanäs, badplatsen i Gamla bo och ett antal vikar, som normalt hyser gott om rastande fåglar, stod helt eller delvis under vatten. Genom inventeringarna noterades dels att antalet simfåglar kändes betydligt färre än normalt, samtidigt som dykänderna hade högt numerär på flera platser.

Sammanfattning

Det totala antalet simänder är lägre än på ett antal år i Ringsjöarna. Förutom att arten kricka hade bra siffror i september är förekomsten för övriga arter relativt låg. Oktober månads totalantal rastande simänder är den lägsta sedan 2012, men ligger fortfarande på imponerande höga nivåer sedan räkningen började. Min gissning är att den höga vattennivån på något sätt påverkar simändernas förekomst negativt i Ringsjöarna.

Antalet dykänder slår rekord i oktober och inte sedan 1960-talets slut har liknande siffror räknats in i Ringsjöarna. Enormt trevligt! Även september månad är riktigt bra med 3:e högsta antalet och även här är siffrorna jämförbara med 1960-talets slut.
Det höga antalet rastande dykänder i slutet av 1960-talet har ibland verkat snudd på overkliga. Jag har under mina år jag arbetat med inventeringen, aldrig trott att jag skulle få uppleva liknande siffror. Det är också sällan i inventeringens historia som antalet rastande dykänder är fler än simänderna totalt sett, men så är det för båda perioderna i år.

Vattennivån har med största sannolikhet påverkat antalet rastande simänder negativt, även om siffrorna inte direkt är dåliga överlag. Samtidigt kan man enkelt dra slutsatsen att förutsättningarna för dykänderna har varit bättre än någonsin. Ur ett fågelperspektiv skulle jag säga att Ringsjön är väldigt bra.

Sångsvan

Sångsvanens förekomst i Ringsjöarna är något beroende på vattennivån – vid låg nivå finner de enkelt föda i vikarna söder om Lillö men även i Fulltofta. Överlag är antalet lägre än normalt för båda perioderna. Glädjande är att mindre sångsvan observerades även under årets räkning.

Knölsvan

Knölsvanen har haft en riktigt bra höst i sjöarna; september månads siffror är 4e bästa genom tiderna och oktober månad är den nästa bästa någonsin – inte på närmare 50 år har så bra antal räknats in.

Bläsand

September sticker ut med låg förekomst, medan oktober är den 4e högsta siffran genom tiderna. Jag skulle säga att trenden håller i sig med överlag ökat antal av arten under den här perioden, trots att betingelserna i år är något sämre för simänderna över lag.

Gräsand

September med knappt 500 ex är väldigt låga siffor jämfört med de senaste årens räkningar. Även om siffran totalt sett är den sämsta på några år, är det ett bra antal som rastar i sjön, och

Skedand

Skedand är normalt sparsam i september månad. I år räknades 4e bästa siffran in genom tiderna under oktober.

Kricka

Krickans förekomst i september månad är den 3e bästa genom tiderna, medan arten var nästan helt försvunnen i området under oktober månad.

Sothöna

Sothönan har stadigt ökat i Ringsjöarna de senaste åren för perioden september, och i år räknades den näst högsta siffran in någonsin, endast inventeringens första år 1968 var bättre. Fantastiskt! Oktober månad försvinner nästan arten helt från sjöarna, så även 2017.

Brunand

Brunanden har den bästa siffran i september, sedan början av 2000-talet – håller en negativ trend på att brytas? Oktober månads siffror är den 3e bästa i modern tid, endast räkningens två första år var bättre. Fantastiskt!

Vigg

Vigg är den art som sticker ut mest totalt sett under räkningarna med 3e bästa siffran genom tiderna och Allt-Time-High med råge under oktober månads räkning. Förutsättningarna för arten är onekligen outstanding under oktober, och flera riktigt stora flockar räknades in. Helt fantastiskt!

Knipa

Knipans förekomst i både september och oktober sticker mycket positivt ut; september är näst bästa siffran sedan inventeringens första år, och oktober är 3e bästa genom tiderna, med endast åren i slutet av 1960-talet som har bättre antal.

Skäggdopping

Skäggdoppingens förekomst är något lägre än vanligt, men antalet doppingar är ändå högt.

Storskarv

Storskarven stormtrivs i Ringsjön, och ökar stabilt. September månad blev All-Time-High och oktober månads räkning gav 3e bästa siffran genom tiderna.

 

Recipientkontrolldata november 2017

Recipienkontrollprovpunkten R08, Bäljaneå strax väster om Forestad. Foto: Birgitta Bengtsson
Recipienkontrollprovpunkten R08, Bäljaneå strax väster om Forestad. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med november levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 8-9 november.

Vädret som föregick provtagningen var relativt stabilt, med några kalla nätter innan provtagningen. Under båda provtagningsdagarna var det svag vind, molnigt och temperaturen steg till ca 8 grader under dagen.

Vattenföringen var sjunkande, ungefär på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 6,2 och 7,9 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Sätoftasjön och Östra Ringsjön.
  • pH- värdena var låga och vattnet ”surt” i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36), samt ”måttligt surt” på de två andra provpunkterna i Pinnån (pkt 40 och 42) och i Ybbarpsån vid pkt 15, samt i Perstorpsbäcken vid pkt 28. I Pinnån nedströms Åsljungasjön var också buffringskapaciteten ”svag” (alkaliniteten låg).
  • Trots att flödena var sjunkande syntes fortfarande effekter av högflöde i vattenkemin, som starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten, samt ”extremt hög halt” av organiskt material, på de flesta provpunkterna.

Välkommen till samrådsmöte för bättre vatten

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen. Dessa remisser kommer inom kort att läggas upp på vår hemsida. Om ni inte kan vänta tills dess så finns de redan nu att ta del av på Vattenmyndighetens hemsida.

Samrådsmöten

Inför samråden bjuder Vattenmyndigheten i Västerhavet in till samrådsmöten i början av 2018. Mötena kommer främst att vara riktade till kommuner och länsstyrelser i distriktet eftersom det är de som är utpekade som ansvariga för genomförandet av åtgärder inom vattenförvaltningen. Vattenråd och andra intresserade är såklart också välkomna att delta.

Samrådet gäller Förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen samt Arbetsprogram och översikt över väsentliga frågor inom vattenförvaltningen. Samrådshandlingar och mer information finns på webben.

Mötena erbjuder tillfälle att lyssna till presentationer om samrådshandlingarna och att diskutera innehållet med vattenmyndigheten. Eventuella synpunkter behöver komma in skriftligt och sista datum för det är den 30 april 2018, så det finns gott om tid att formulera synpunkterna efter mötena.

Samrådsmöten hålls på följande platser i Västerhavets vattendistrikt :

I distriktet kommer även två samrådsmöten att hållas via Vattenrådet för Bohuskusten och via Kattegatts kustvattenråd. Information om dessa möten kommer att finnas på respektive organisations hemsida.

För samrådsmöten i övriga vattendistrikt, se kalendariet på Vattenmyndigheternas hemsida.

Välkomna!

Hälsar Vattenmyndigheterna