månadsarkiv: februari 2018

Ny översiktsplan – Höörs kommun

Höörs kommuns har ett förslag till en ny översiktsplan ute på remiss. Planen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram till 2035. Ringsjöns vattenråd kommer att lämna in ett yttrande. Vattenrådet önskar därför ta del av våra medlemmars eventuella synpunkter på förslaget till översiktsplan. Notera att det är ganska kort om tid innan vi behöver ha in era synpunkter!

Remissen

I förslaget till ny översiktsplan behandlas Ringsjön och andra vatten, i och utanför vårt avrinningsområde. Dessutom föreslås lämpliga områden för utbyggnad av bostäder och verksamheter samt utveckling av grönområden och kommunal service. Förslaget prioriterar tätt och hållbart stadsbyggande och möjliggör för cirka 1500 nya bostäder i stationsnära läge genom nybyggnation och förtätning.

Förslaget visar på utvecklingsmöjligheter i byarna och möjligheten att tillgängliggöra och stärka kommunens natur och infrastruktur. Södra stambanan är kommunens livsnerv. Utveckling av järnvägskapaciteten är tillsammans med utbyggnad av cykelvägnätet centrala frågor för kommunens utveckling.

Länk till remissens del ett, Utvecklingsdelen.
Länk till remissens del två, Hänsynsdelen.

Mer utförlig information om remissen finns på Höörs kommuns hemsida.

Direkta frågor om planen eller hur det går till att lämna synpunkter besvaras av Karin Kallioniemi, kommunarkitekt/samhällsplanerare, karin.kallioniemi@hoor.se eller till Anton Klacka, samhällsplanerare, anton.klacka@hoor.se.

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar få sina synpunkter inkluderade tillsammans med vattenrådets yttrande lämnar dessa till vattenrådets sekreterare senast 14 mars. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Höörs kommun senast den 23 mars 2018.

Du kan lämna synpunkter direkt via webbformulär eller via e-post till kommun@hoor.se. Det går också att lämna synpunkter med traditionell post till adressen:
Kommunstyrelsen
Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör.

Märk brevet eller e-post med KSF 2009/149.

Tyck till om vattenarbetet i Sverige

Vattenmyndigheterna ber om synpunkter på Sveriges kommande förvaltningsplan för vatten.

För att nå bra vattenkvalitet i Sveriges vatten behöver vi hjälpas åt. Sveriges åtgärdsprogram kan förbättras och leda till effektivare åtgärder i miljön tack vare din kunskap. Nu kan du vara med och tycka och påverka hur vi ska jobba med vattenförvaltning under kommande sex år.

Samrådet är uppdelat i två delar. Del ett behandlar ”Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen”, del två avser ”Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor”. Det finns också möjlighet att kommentera direkt för Östra Ringsjön och för Västra Ringsjön.

Dina synpunkter på samrådsmaterialet är viktiga. Man kan svara på flera olika vis. Medlemmar i Ringsjöns vattenråd kan skicka sina synpunkter till oss och få dem med i ett gemensamt yttrande (se nedan), med Ringsjöns vattenråd som avsändare.
Man kan också själv skicka in direkt till vattenmyndigheten. Nytt för detta samrådet är att det finns ett färdigt formulär med de viktigaste frågeställningarna. Länkar till de olika frågeställningarna finns under respektive rubrik nedan.

Vattenmyndighetens sida om samrådet finns på denna länk. Där hittar du, bland annat, kontaktuppgifter till Vattenmyndigheternas personal.

Del 1, Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.
Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten (Ringsjöns vattenråd tillhör Västerhavets vattendistrikt), samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer per distrikt:

  1. Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys.
  2. Bilagor A-E till förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021.
  3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter.
  4. Förslag till Föreskrifter om reviderade miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt.

Del 2, Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd över Arbetsprogram med tidtabell. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.
Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt samråder dessutom om en översikt över väsentliga frågor som omfattar de frågor som anses vara de viktigaste att ta tag i fram till 2021 inom respektive distrikt för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre.

Synpunkter direkt kring våra sjöar

Du når länken till synpunktslämnande till höger om kartan på nedan länkade sidor, under rubriken ”Ingår i pågående samråd”.

Östra Ringsjön
Västra Ringsjön

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar få sina synpunkter inkluderade tillsammans med vattenrådets yttrande lämnar dessa till vattenrådets sekreterare senast 1 april. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet. Ladda helst ner frågeställningarna och följ dessa: Del 1, del 2.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast den 30 april 2018.

Om man väljer att svara på annat sätt än via webformulären ska man skicka sina synpunkter för del 1 till
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 Luleå
vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Svar gällande del 2 skickas till
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se