Kategoriarkiv: Inaktuella remisser

Utgångna remisser

Ny översiktsplan – Höörs kommun

Höörs kommuns har ett förslag till en ny översiktsplan ute på remiss. Planen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram till 2035. Ringsjöns vattenråd kommer att lämna in ett yttrande. Vattenrådet önskar därför ta del av våra medlemmars eventuella synpunkter på förslaget till översiktsplan. Notera att det är ganska kort om tid innan vi behöver ha in era synpunkter!

Remissen

I förslaget till ny översiktsplan behandlas Ringsjön och andra vatten, i och utanför vårt avrinningsområde. Dessutom föreslås lämpliga områden för utbyggnad av bostäder och verksamheter samt utveckling av grönområden och kommunal service. Förslaget prioriterar tätt och hållbart stadsbyggande och möjliggör för cirka 1500 nya bostäder i stationsnära läge genom nybyggnation och förtätning.

Förslaget visar på utvecklingsmöjligheter i byarna och möjligheten att tillgängliggöra och stärka kommunens natur och infrastruktur. Södra stambanan är kommunens livsnerv. Utveckling av järnvägskapaciteten är tillsammans med utbyggnad av cykelvägnätet centrala frågor för kommunens utveckling.

Länk till remissens del ett, Utvecklingsdelen.
Länk till remissens del två, Hänsynsdelen.

Mer utförlig information om remissen finns på Höörs kommuns hemsida.

Direkta frågor om planen eller hur det går till att lämna synpunkter besvaras av Karin Kallioniemi, kommunarkitekt/samhällsplanerare, karin.kallioniemi@hoor.se eller till Anton Klacka, samhällsplanerare, anton.klacka@hoor.se.

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar få sina synpunkter inkluderade tillsammans med vattenrådets yttrande lämnar dessa till vattenrådets sekreterare senast 14 mars. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Höörs kommun senast den 23 mars 2018.

Du kan lämna synpunkter direkt via webbformulär eller via e-post till kommun@hoor.se. Det går också att lämna synpunkter med traditionell post till adressen:
Kommunstyrelsen
Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör.

Märk brevet eller e-post med KSF 2009/149.

Remiss gällande ”Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19”

 

Havs- och vattenmyndighetens logotyp
Havs- och vattenmyndighetens logotyp

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten fastställdes 2013. Föreskrifterna reviderades genom HVMFS 2015:4, då bland annat bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen infördes i bilaga 2 och 5. Ytterligare gränsvärden för ämnen i bilaga 6 infördes också, varav flera värden uttrycks för biota och några för sediment. För några metaller i vatten uttrycks värdena som biotillgänglig koncentration.

Som stöd till vattenmyndigheterna vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus med avseende på miljögifter och tillämpning av dessa föreskrifter, har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram följande förslag till vägledning.

Havs- och vattenmyndigheten önskar inför det fortsatta arbetet ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget till vägledning. Remissen finns inom kort också tillgänglig på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Remissen kan också laddas ner här.

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar yttra sig gör det till vattenrådets sekreterare senast 16 maj. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 25 maj 2016.

Havs- och vattenmyndigheten vill att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.

Vänligen ange ärendets diarienummer 791-16 i e-postmeddelandets ärendemening.

Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Ann-Sofie Wernersson (för kontaktuppgifter, se bifogat missiv) via e-post.