Kategoriarkiv: Om vattenrådet

Protokoll

Protokoll från stämmor

Protokoll från styrelsemöten

Remisser och samråd

En av vattenrådens grundpelare är att allmänheten ska kunna komma till tals angående myndigheters förslag om hur man ska ta sig an olika vattenfrågor. Detta sker ofta genom att myndigheterna skickar ut sina förslag för översyn (remiss) till olika organisationer, innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Vi välkomnar därför Ringsjöns vattenråds medlemmar att höra av sig med sina synpunkter på de olika remisserna vi får in.
Om du inte är medlem men ändå vill föra din synpunkt vidare kan du lämna in din synpunkt personligen. Kontaktuppgifter finns i respektive remiss.
Vi ser dock gärna att du blir medlem i vattenrådet. Ju fler vi är desto större tyngd får våra remissvar.

Om det finns aktuella remisser ute visas de nedan. Om du vill titta på äldre remisser så finns de i en egen kategori: Inaktuella remisser.

För tillfället finns inga aktuella remisser.

Bli medlem

Ringsjöns vattenråd finns för att främja Ringsjön och för att skapa och upprätthålla en frisk Ringsjö. Den som har intresse i detta, vill veta mer och vara med och påverka Sveriges beslut om vatten och hur det ska skötas är välkommen att bli medlem i Ringsjöns vattenråd.

Om du känner att ovanstående passar in på dig så är du varmt välkommen att skicka en ansökan om medlemskap via formuläret nedan. För närvarande är avgiften 0 kr per år. I formuläret anger du dina kontaktuppgifter samt att du godkänner att följa vattenrådets stadgar genom att kryssa i rutan.

Ta också möjligheten att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om Ringsjön och om vatten i allmänhet. Brevet kommer ut 4-5 gånger om året. Du kan också anmäla dig till nyhetsbrevet på egen hand.

Medlemsansökan

Jag har kontrollerat att jag angivit rätt epostadress i formuläret.

Jag godkänner att mina uppgifter lagras.* (GDPR)

Jag förbinder mig att följa vattenrådets stadgar

*Vi använder dina uppgifter endast för att ajourhålla medlemsregistret samt för att skicka information om vattenrådets verksamhet till dig. Inga uppgifter skickas till annan part utan ditt medgivande.

Vattenvårdsplan

Ringsjöns vattenråd arbetar med att sammanställa samtliga underlag som rör vatten och vattenkvaliteten i avrinningsområdet. Dessa ska, så långt möjligt, digitaliseras och sammanställas i ett GIS. Planen ska omfatta såväl visuella presentationer av data som förslag till åtgärder.

När planen är klar skall den och GIS delas med berörda kommuner och myndigheter samt visas på hemsidan. Därmed utgör planen ett fakta- och beslutsunderlag för kommunerna och myndigheter samt ett fakta- och inspirationsunderlag för invånarna i avrinningsområdet. Utöver detta är tanken att planen skall lyfta förståelsen för att man måste arbeta med vatten över kommungränser.

Vattendirektivet

Arbetet i Ringsjöns vattenråd sker i vattendirektivets anda. Vårt mål är att alla vatten inom Ringsjöns avrinningsområde ska uppnå god status. Vattenrådet fungerar även som Vattenmyndighetens förlängda arm, i det avseende att vi är med och påverkar beslut och förslag som kommer från Vattenmyndigheten.

Vattendirektivet (Ramdirektivet för vatten)

År 2000 antog samtliga EU’s medlemsländer ett ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) . Det vi i dagligt tal kallar för vattendirektivet. Målet är att säkerställa tillgången till vatten och att vattnet håller en god kvalitet, i ett långsiktigt perspektiv.

Grunden i vattendirektivet är att säkerställa att vattenförekomsterna (sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten över en viss storlek och längd) i EU:s alla länder ska ha god status till år 2015 (Många undantag finns. Ringsjön har fått tidsfrist till 2021). Att ett vatten har god status innebär att vattnet är rent och att den naturligt förekommande floran och faunan mår bra, men även att det finns en säker tillgång till vatten.
Arbetet med förbättrande och bevarande av vattnets status utgår ifrån vattnets perspektiv. Det innebär att vi lämnar det ”vanliga” gränstänkandet som till exempel kommuner och län. Inom vattendirektivet arbetar vi med avrinningsområden.
I Ringsjöns vattenråds fall handlar det om fem kommuner. Tittar vi på exempelvis Klarälven så omfattar det avrinningsområdet två länder, Norge och Sverige. Detta helhetsgrepp måste tas för att det som görs högst upp i vattensystemet innebär en påverkan hela vägen ut till havet. Det gör det också lättare att planera och genomföra åtgärder där de får störst nytta.

Klassningen av vatten i Ringsjöns avrinningsområden

Ytvatten

Av bäckarna, sjöarna och dammarna i Ringsjöns avrinningsområde finns sex vattenförekomster som statusklassas: Östra Ringsjön, Västra Ringsjön, Höörsån, Kvesarumsån, Snogerödsbäcken och Hörbyån. Hörbyån är indelad i tre vattenförekomster: ”Rönne å: Östra Ringsjön-Hörbyån” (från Ringsjön till delningen inne i Hörby), ”Rönne å: Hörbyån-Källa” (nordöstgående armen) och ”Lyabäcken” (östra armen). Sundet mellan Östra och Västra Ringsjön har också blivit en vattenförekomst med namnet ”Rönne å: Västra Ringsjön-Östra Ringsjön”.

I de första statusklassningarna som gjordes 2009 bedömdes Ringsjöarna ha dålig status. I och med insatserna som Ringsjöns vattenråd har gjort, har vi i den senaste klassningen lyckats höja statusen ett snäpp. Ringsjön bedöms nu ha statusen otillfredsställande.
Vattendragen, utom Snogerödsbäcken, är klassade till måttlig status. Snogerödsbäcken är röd, dålig status.

Grundvatten

Inom avrinningsområdet finns ett antal olika grundvattenförekomster. Dessa har samtliga klassats till god status. Dock så saknas det en hel del fakta (få provtagningar) om det verkliga tillståndet i dessa förekomster.

Medlemmar

 • Höörs kommun
 • Hörby kommun
 • Eslövs kommun
 • Sydvatten AB
 • LRF Hörby
 • LRF Eslöv
 • Skåne-Blekinge Jordägareförbund
 • Höörsbygdens Naturskyddsförening
 • Hörby Naturvårdsförening
 • Eslövsbygdens Naturskyddsförening
 • Ringsjöns fiskevårdsområdesförening
 • Malmö Sportfiskeklubb
 • Gamla Boo Vattenskid Club
 • Stiftelsen Skånska landskap
 • Sveaskog
 • Södra
 • SGU
 • Skogsstyrelsen
 • Skogssällskapet
 • Mittskåne Vatten
 • Rönneåns vattenråd
 • Nordvästskånes kustvattenkommitté
 • Privatpersoner

Vill du bli medlem i Ringsjöns vattenråd? Läs mer här.

Stadgar

Stadgar för Ringsjöns vattenråd (antagen 130114, §15 reviderad  15-08-18)

§ 1. Firma

Föreningens firma är Ringsjöns vattenråd ideell förening.

§ 2. Ändamål och verksamhet

Ringsjöns vattenråd, nedan också ”Vattenrådet” eller ”rådet”, utgör en ideell förening vars medlemmar har ett intresse i vatten inom Ringsjöns tillrinningsområde. Rådet ska verka för att skapa sig ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Ringsjöns tillrinningsområde, inklusive grundvatten.

Vattenrådet ska bidra till vattenförvaltningen genom att på ett tidigt stadium delta i förberedelser och diskussioner om hur vattenresurserna skall hanteras, i samverkan och samråd med berörda myndigheter.

Vattenrådet ska övervaka sjöns tillstånd samt verka för en god vattenvård och minskningen av övergödningen inom rådets verksamhetsområde. Vattenrådet ska erbjuda en plattform där alla frågeställningar rörande vattnet kan tas upp och hanteras samt verka för en lokal förankring och ett underifrånperspektiv.

För detta ändamål ska Vattenrådet:

 1. Utgöra ett gemensamt forum rörande vatten i Ringsjöns tillrinningsområde och i Ringsjön,
 2. initiera och genomföra vattenvårdande åtgärder,
 3. initiera och understödja vattendragsgrupper
 4. genomföra kontroller av vattenkvaliteten i form av recipientkontrollprogram, och
 5. i övrigt handha uppgifter rörande vatten inom verksamhetsområdet.

Vattenrådet ska verka för att vatten inom verksamhetsområdet minst når och upprätthåller god status, enligt vattenförvaltningens definition.

§ 3. Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet är Ringsjön med tillrinningsområde.

§ 4. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Höörs kommun.

§ 5. Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som har intresse i vården och nyttjandet av Ringsjöns tillrinningsområde samt kan förväntas följa Vattenrådets stadgar och beslut och bidra till förverkligandet av Vattenrådets ändamål.

Ansökan om medlemskap i Vattenrådet ska göras skriftligen till rådets styrelse, som avgör om ansökan ska bifallas. Ansökan ska innehålla en förbindelse att uppfylla de skyldigheter som enligt dessa stadgar gäller för medlemskap.

Vattenrådet kan adjungera medlemmar. Adjungerade medlemmar är undantagna från § 9.

§ 6. Huvudmän och särskild verksamhet

Kommunerna Eslöv, Hörby och Höör samt Sydvatten AB är medlemmar i Vattenrådet. Dessa fyra medlemmar finansierar tillsammans vissa av Vattenrådets verksamheter med medel utöver de avgifter som samtliga medlemmar har att erlägga. Dessa fyra medlemmar ska därför ha en särskild medlemsstatus och benämns nedan gemensamt ”Huvudmännen” och var för sig ”Huvudman”.

All övrig verksamhet utöver den särskilda verksamheten, har vattenrådet full beslutanderätt över.

All verksamhet som till hälften eller mer bekostas av Huvudmännen eller en Huvudman benämns ”Särskild Verksamhet”. Som sådan Särskild Verksamhet ska bland annat anses rådets:

 1. recipientkontroll,
 2. utfiskning, och
 3. uppdragsverksamhet

Huvudmännen ska ha ensam beslutanderätt i samtliga frågor som berör en Särskild Verksamhet. Samtliga medlemmar har dock rätt till insyn i och rätt att yttra sig över de Särskilda Verksamheterna.

Kostnaden för en Särskild Verksamhet ska fördelas mellan Huvudmännen efter huvudtalet, om de inte kommer överens om något annat.

Om en medlem önskar bidra med finansiering till någon av verksamheterna inom vattenrådets områdekan Huvudmännen besluta att en sådan medlem ska ha samma rättigheter som Huvudmännen enligt dessa stadgar i fråga som rör den verksamhet som medlemmen bekostar.

Syftet med bestämmelserna för Särskild Verksamhet är att Vattenrådet ska kunna hantera olika verksamheter där det kan krävas separat ekonomisk redovisning eller där Huvudmännen till hälften eller mer bekostar verksamheten.

§ 7. Utträde

Medlem som önskar utträda ur Vattenrådet kan göra så efter skriftlig anmälan till styrelsen. Utträdet sker vid utgången av det räkenskapsår under vilket en medlem har sagt upp sitt medlemskap.

Medlem som utträtt ur Vattenrådet äger ingen rätt till rådets tillgångar.

§ 8. Uteslutning

Medlem som bryter mot Vattenrådets stadgar eller beslut, skadar rådet, motarbetar dess intressen eller ändamål eller på annat sätt agerar illojalt, kan av styrelsen uteslutas ur rådet. Uteslutning sker med omgående verkan.

Medlem som uteslutits ur Vattenrådet äger ingen rätt till rådets tillgångar.

§ 9. Avgifter

Medlem är skyldig att erlägga de avgifter till Vattenrådet som fastställts av stämman.

§ 10. Organisation

Vattenrådet har följande organisation

 1. Stämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer
 4. Beredningsgrupp, tillika valberedning

För att fullgöra ändamålet med Vattenrådets verksamhet i enlighet med § 2 och för att lösa därmed förknippade arbetsuppgifter kan rådet vid behov tillsätta sekreterare (sekretariat) eller arbetsutskott.

§ 11. Stämma

Medlemmarnas rätt till insyn i, rätt att yttra sig över och rätt att besluta i Vattenrådets angelägenheter utövas vid stämma, vilket är rådets högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma hålls två gånger per år genom en årsstämma (vårstämma) och en höststämma. Årsstämma hålls före juni månads utgång och höststämma hålls före december månads utgång.

Styrelsen kan kalla till extra stämma vid behov.

Ordinarie och extra stämma hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid stämman ska det föras protokoll. Senast två veckor efter stämman ska protokollet efter justering hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som styrelsen bestämmer. En kopia av protokollet ska via e-post sändas till de medlemmar som begär det och uppger sin e-postadress.

Frågor som styrelsen beslutar i framgår av § 16.

§ 12. Kallelse till stämma

Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse till ordinarie stämma sänds ut till alla medlemmar senast 30 dagar före stämman.

Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse till extra stämma sänds ut till alla medlemmar senast 8 dagar före stämman.

Till kallelse ska fogas föredragningslista. Till kallelse till årsstämma ska fogas även årsredovisning, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Kallelse ska sändas med e-post eller post till medlemmarna.

§ 13. Motioner inför stämma

Motioner ska, för att kunna upptas till behandling på ordinarie stämma, vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman.

§ 14. Rösträtt och beslut på stämma

Varje medlem har en röst.

I ärenden som inte avser val utgörs stämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal ska en ny omröstning genomföras varvid endast Huvudmännen har rösträtt.

Omröstning sker öppet, såvitt någon medlem inte annat påfordrar vid personval.

Stämman är beslutför endast om samtliga Huvudmän är närvarande eller om frånvarande huvudman i förväg skriftligen samtyckt till att stämma genomförs trots huvudmannens frånvaro. Stämmans ordförande ska utses av kommunerna Hörby och Höör.

I fråga som rör Särskild Verksamhet har endast Huvudmännen rösträtt. Varje Huvudman har då en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I § 16 ges närmare föreskrifter om hur ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa ska utses.

§ 15. Dagordning vid stämma

Vid årsstämma, som öppnas av styrelsens ordförande, ska minst följande ärenden komma till behandling:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
 10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
 11. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
 12. Val av revisorer och ersättare för dessa
 13. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

Nedanstående ärenden skall behandlas på höststämman Stadgerevision beslutad vid årsstämma 15-05-18 (punkterna flyttade från årsstämma till höststämma)

 • Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

Vid övriga stämmor, som öppnas av styrelsens ordförande, ska minst följande ärenden komma till behandling:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

§ 16. Styrelsen

Styrelsen svarar för Vattenrådets organisation och förvaltningen av rådets angelägenheter. Styrelsen har beslutanderätt om yttranden och remisser. Styrelsen ska bereda rådets medlemmar möjlighet att yttra sig över yttranden och remisser av väsentlig karaktär innan styrelsen fattar beslut i ett sådant ärende.

Styrelsen utses av stämman. Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter. Fyra av ledamöterna ska utses av Huvudmännen och fyra av ledamöterna ska utses av stämman i dess helhet. De åtta ordinarie ledamöterna skall vara fördelade med en representant för respektive huvudman, en representant för de areella näringarna, en representant för de ideella naturvårdsföreningarna, en representant för yrkesfiskarna, samt en representant för Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening.

Ett uppdrag som styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

Huvudmännen ska gemensamt utse en av suppleanterna och denne suppleant ska träda in vid förfall för någon av de ledamöter som utsetts av Huvudmännen. Stämman ska utse den andra suppleanten och denne suppleant ska träda in vid förfall för någon av de ledamöter som utsetts av stämman.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande, inklusive ordföranden, och minst tre av dessa utsetts av Huvudmännen.

Styrelsens ordförande utses av kommunerna Hörby och Höör.

I ärenden som inte avser val utgörs styrelsens beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal ska en ny omröstning genomföras varvid endast ledamöter utsedda av Huvudmännen har rösträtt.

I fråga som rör Särskild Verksamhet har endast ledamöter utsedda av Huvudmännen rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Ordföranden är sammankallande. Kallelse med föredragningslista ska sändas ut minst fjorton dagar före sammanträde till ledamöter och suppleanter.

Anmälan till styrelsen skall vara skriftlig och inkomma till styrelsen senast 14 dagar innan föredragningslistan ska skickas ut.

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Senast två veckor efter sammanträdet ska protokollet efter justering hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen ska för varje verksamhetsår inför årsstämma redovisa sin verksamhetsberättelse samt lämna förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning ska senast 90 dagar efter räkenskapsårets utgång överlämnas till revisorerna för granskning.

Styrelsen ska utse en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden till styrelsen samt verkställa dess beslut. Beredningsgruppen ska också vara valberedning med uppgift att föreslå kandidater till de styrelseposter som ska utses av stämman.

Styrelsen kan vid behov utse en eller flera särskilda sekreterare (sekretariat) med uppgift att avlasta styrelse, beredningsgrupp eller arbetsutskott.

Styrelsen kan vid behov också utse ett eller flera arbetsutskott med uppgift att hantera frågor inom rådets olika verksamheter eller Särskilda Verksamheter.

§ 17. Personal

Huvudman kan ställa personal till Vattenrådets förfogande, exempelvis till beredningsgruppen eller som särskild sekreterare enligt § 16.

§ 18. Firmateckning

Vattenrådets firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen utser som särskild firmatecknare.

§ 19. Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och Vattenrådets räkenskaper utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma lägst en och högst två revisorer med högst en revisorssuppleant. Till revisor eller revisorsuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag. Revisorn ska i sin berättelse till stämman tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 20. Räkenskapsår

Vattenrådets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 21. Ändring av stadgar

Ett beslut om ändring av Vattenrådets stadgar är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som medlemmarnas totala röstetal varvid dessutom krävs att beslutet biträtts av minst tre av Huvudmännen. Ett beslut om ändring av rådets stadgar ska antas på två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie.

§ 22. Upplösning

Ett beslut om upplösning av Vattenrådet är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som medlemmarnas totala röstetal och minst tre av Huvudmännen. Ett beslut om upplösning av rådet ska antas på två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie.

Vid Vattenrådets upplösning ska rådets behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i relation till insatta medel.

§ 23. Ansvarighet

För Vattenrådets skulder häftar endast rådets tillgångar inberäknat förfallna, ej betalda medlemsavgifter.

Historik

Ringsjön har påverkats kraftigt genom åren. Troligen började det hela med en sjösänkning i slutet av 1800-talet. Arbetet med att försöka komma till rätta med sjöns alla problem började 1980.

Ringsjökommittén

Ringsjöns vattenråd startade som Ringsjökommittén 1980. Det sägs att startskottet utgjordes av att en av sjöns yrkesfiskare tog med en representant från Länsstyrelsen i Malmöhus län ut på en roddtur på sjön. Roddturen varade inte så länge, på grund av att det knappt gick att ro i den tjocka algblomningen. Därefter tog Länsstyrelsen initiativ till att starta Ringsjökommittén. Kommittén bildades den 17 september 1980 och kom att bestå av represenatanter från Länsstyrelsen, Höör, Hörby och Eslövs kommun, Mellanskånes planeringskommitté, LRF, fiskeorganisationerna i sjön, naturvårdsorganisationerna och villaägarföreningarna i avrinningsområdet, fiskenämnden och vattentäktsintressena.

Under 80-talet och början av 90-talet utfördes en del undersökningar och åtgärder i kommitténs regi, bland annat en utfiskning av vitfisk. Därefter övergick verksamheten till att ha en mer övervakande funktion, i form av ett recipientkontrollprogram.

Under början av 2000-talet var alla positiva effekter av de tidigare insatserna i stort sett borta och kommittén började titta på möjligheterna att göra nya åtgärder för sjön. 2003 togs ett förslag till åtgärdsprogram fram. Här gicks olika metoder och åtgärder genom. Till slut beslutades att ytterligare en utfiskning; som fick namnet ”Projekt Ringsjön”.

Ringsjöns vattenråd

Den 12 juni 2007 ombildades Ringsjökommittén till Ringsjöns vattenråd. Till grund för detta låg en vilja att ta vattendirektivets anda till Ringsjön. Dels att arbeta med att nå god status, men även att försöka nå ut till allmänheten på ett annat sätt och med annan pondus än tidigare. All verksamhet som tidigare legat under kommittén följde med in i vattenrådet.

Ringsjöns vattenråd – ideell förening

Fram till 2013 hade både kommittén och vattenrådet bestått av en samling intresserade organisationer och privatpersoner. Vid stämman den 14 januari 2013 antogs stadgarna för den ideella föreningen. Beslutet från skatteverket kom 28 augusti.