Medlemmar: Dags för höststämma 2018

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma 2018! Kallelse med dagordning har tidigare skickats ut via mail. Om du inte har fått den så kan du ladda ner den här istället.

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer vi att få höra Romina Martin från Stockholm Resilience Centre berätta om slutsatserna från ekosystemtjänstprojektet Aquacross. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att dra en sammanfattning av årets vattenkontrollprogram samt Sportfiskarna Skåne kommer och pratar om deras syn på Ringsjön och dess framtid. Sportfiskarna kommer förmodligen också att nämna några ord om planer på gäddfabriker i anslutning till sjön.

Om du avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med att få fika. Anmälan kan göras via kontaktformuläret eller på mail.

Plats: Mejerigatan 6 i Höör
Tid: 19 november kl. 18.00

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 8. Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 9. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 10. Vattenstånd och växter i sjön
 11. Recipientkontrollprogrammet
 12. Verksamhetsinformation
 13. Slutord från Aquacross
 14. Sportfiskarnas syn på Ringsjön
 15. Övrigt
 16. Datum för nästa möte
 17. Mötet avslutas

Varmt välkomna!