Kategoriarkiv: Kunskap

För skolor

Vår ambition är att sprida kunskap och insikt i vilka problem och möjligheter vattnet i avrinningsområdet står inför. Är ni intresserade av att vi kommer och berättar inför en klass eller om ni vill komma på besök på vårt biomanipulationsprojekt får ni gärna komma med en förfrågan. Skicka ett mail eller ta kontakt på annat vis via kontaktsidan.

Skolklass besöker Projekt Ringsjön Foto: Richard Nilsson
Skolklass besöker Projekt Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Exjobb

För tillfället har vi inga färdiga ”erbjudanden” om exjobb, men om du själv har en idé som du tror skulle kunna vara av intresse för oss får du gärna höra av dig. Vi kan eventuellt ställa upp med handledarskap.

Rapporter


Recipientkontroll – BottenfaunaMakrofyterSimfåglarProvfiskePlanktonElfiskeÖvriga rapporter

Recipientkontroll

🔝 Till toppen av sidan

Recipientkontroll - Bottenfauna - Makrofyter - Simfåglar - Provfiske - Plankton - Elfiske - Övriga rapporter

Bottenfauna

🔝 Till toppen av sidan

Recipientkontroll - Bottenfauna - Makrofyter - Simfåglar - Provfiske - Plankton - Elfiske - Övriga rapporter

Makrofyter (undervattensväxter)

🔝 Till toppen av sidan

Recipientkontroll - Bottenfauna - Makrofyter - Simfåglar - Provfiske - Plankton - Elfiske - Övriga rapporter

Simfåglar

🔝 Till toppen av sidan

Recipientkontroll - Bottenfauna - Makrofyter - Simfåglar - Provfiske - Plankton - Elfiske - Övriga rapporter

Fisk

🔝 Till toppen av sidan

Recipientkontroll - Bottenfauna - Makrofyter - Simfåglar - Provfiske - Plankton - Elfiske - Övriga rapporter

Plankton

🔝 Till toppen av sidan

Recipientkontroll - Bottenfauna - Makrofyter - Simfåglar - Provfiske - Plankton - Elfiske - Övriga rapporter

Elfiske

🔝 Till toppen av sidan

Recipientkontroll - Bottenfauna - Makrofyter - Simfåglar - Provfiske - Plankton - Elfiske - Övriga rapporter

Övrigt

🔝 Till toppen av sidan

Recipientkontroll - Bottenfauna - Makrofyter - Simfåglar - Provfiske - Plankton - Elfiske - Övriga rapporter

Undervattensväxter

Nate i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Nate i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Karteringar av Ringsjöns undervattensvegetation har gjorts åren 1992, 1993, 1996, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009 och 2013. Vid den senaste karteringen hittades 14 arter i Västra Ringsjön och 13 arter i Östra Ringsjön.

Totalt har 15 olika arter av undervattensväxter hittats vid se olika inventeringarna: axslinga (Myriophyllum spicatum), ålnate (Potamogeton perfoliatus), borstnate (Potamogeton pectinatus), grovnate (Potamogeton lucens) krusnate (Potamogeton crispus) och vattenpest (Elodea canadensis), gropnate (Potamogeton berchtoldii), trådnate (Stuckenia filiformis), höstlånke (Callitriche hermaphroditica), korsandmat (Lemna trisulca), nålsäv (Eleocharis acicularis), borststräfse (Chara aspera), stor näckmossa (Fontinalis antipyretica), strandpryl (Plantago uniflora), gräsnate (Potamogeton gramineus) och vattenmöja (Ranunculus aquatilis).

Historiska data

I slutet av 1800-talet befann sig ordinarie förste fiskeriassistent Filip Trybom vid Ringsjön. I Tryboms rapport ”Ringsjön i Malmöhus län, dess naturförhållanden och fiske”, från 1893 kan man läsa att han, bland annat hittade följande arter:

Batrachium elongatum, grodmöja (Batrachium trichophyllum), höstlånke (Callitriche autumnalis), borststräfse (Chara aspera), skörsträfse (Chara fragilis), styvt braxengräs (Isoetes lacustris), hårslinga (Myriophyllum alterniflorum), sjönajas (Najas flexilis), mattslinke (Nitella opaca), vattenpilört (Polygonum amphibium), krusnate (Potamogeton crispus), gräsnate (Potamogeton gramineus), grovnate (Potamogeton lucens), gäddnate (Potamogeton natans), Potamogeton nitens, ålnate (Potamogeton perfoliatus) och spädnate (Potamogeton pusillus).

Simfåglar

Unga gräsänder. Foto: Richard Nilsson
Unga gräsänder. Foto: Richard Nilsson

Lunds universitet började redan i slutet på 1960-talet att genomföra räkning av rastande sjöfågel i Ringsjön. I mitten av 70-talet tog Länsstyrelsen över räkningarna, vilka har fortsatt ända in i dag. Sedan 2005 har kommittén respektive vattenrådet finansierat undersökningarna, som utförs av konsulter. Det finns alltså en lång tidsserie av räkningar att jämföra dagens resultat med. Tyvärr finns det år som inte inventerats, men man bedömer ändå att tidsserien i Ringsjön är en av de längsta i Sverige.

Räkningarna har genomförts två gånger per år, i september och i oktober, från fasta punkter med hjälp av hand- och tubkikare. Arter som observerats är: Sångsvan (Cygnus cygnus), knölsvan (Cygnus olor), bläsand (Anas penelope), gräsand (A. platyrhynchos), skedand (A. clypeata), kricka (A. crecca), stjärtand (A. acuta), snatterand (A. strepera), sothöna (Fulica atra), brunand (Aythya ferina), vigg (A. fuligula), knipa (Bucephala clangula), skäggdopping (Podiceps cristatus)och storskarv (Phalacrocorax carbo).

Räkningarna har givit vid handen att fågelbestånden minskade under början på sjuttiotalet, för att sedan efter reduktionsfisket (1988-92) åter öka. Vi är dock ännu inte uppe i det antal fåglar som fanns vid räkningarnas början i slutet på sextiotalet. Klicka här för att läsa hela rapporten (Simfåglar i Ringsjön – En sammanfattning av räkningar 1968 – 2003) från Länsstyrelsens hemsida (.pdf 187kb).

En uppföljning av fågelinventeringen har gjorts 2005 och 2006. De finns att ladda ner under rubriken ”Simfåglar” på Rapportsidan.

Inventeringarna har fortsatt årligen men inga sammanställningar har ännu gjorts. Dock kan resultaten från inventeringarna laddas ner i form av en excelfil (1,7 Mb).

Bottenfauna

Sortering av bottenfauna. Foto: Richard Nilsson
Sortering av bottenfauna. Foto: Richard Nilsson

Bottenfaunan i Ringsjön har sedan 2005 undersökts med jämna mellanrum längs en transekt i Västra Ringsjön. Som mest (2013) hittades 19 olika arter. Det ska jämföras med inventeringen 2005, då endast 12 arter hittades.

Läs rapporten från 2014 års inventering

Provfiske med översiktsnät

Provfiskenät med fångst. Foto: Richard Nilsson
Provfiskenät med fångst. Foto: Richard Nilsson

Provfiske med översiktsnät utförs för att öka kunskapen om fisksamhället i sjön. De genomförs varje år i samtliga Ringsjöns delsjöar (Sätfotasjön räknas in i Östra Ringsjön). Fisket utförs sedan 2005 av vår egen personal. Totalt läggs 64 bottenstående (bentiska) nät och sex fritt hängande (pelagiska, 0-12 meter) nät, även kallade ”skötar”.

De bentiska näten heter Nord12, är 30 meter långa och 1,5 meter höga. De består av tolv sektioner med sex olika maskstorlekar, från 5mm upp till 55 mm.
Skötarna heter Nord11, är 27,5 meter långa och sex meter höga. De har 11 sektioner med maskstorlekar mellan 6,25 mm till 55 mm. De läggs i par.

Provfiskena i Ringsjön brukar ge mellan 4-7000 fiskar. Av dessa mäts varje fisk till närmaste milimeter. Dessutom vägs och mäts 100 av varje art.

Provfiskeresultaten rapporteras in till SLU och finns att ladda ner i den nationella databasen för provfisken i sjöar – NORS.

Länk till NORS Östra RingsjönVästra Ringsjön

Mer att läsa om provfiske i sjöar finns på SLU.

Recipientkontroll

Pipetter. Foto: Richard Nilsson
Pipetter. Foto: Richard Nilsson

En recipientkontroll är ungefär lika med en övervakning av miljöförhållanden i ett påverkat område. I vårt fall handlar det om Ringsjön och några av de vattendrag som rinner ut i sjön. Några av parametrarna som provtas är vattenkemi, siktdjup, elfiske, bottenfauna, plankton och vattenväxter i sjöar.

Kontrollen utförs samordnat med Rönneåkommitténs provtagningar i Rönne å. Recipientkontrollen utförs av upphandlad konsult. Nuvarande kontrollprogram löper 2016-2019, här kan du ladda ner programmet.

Senaste mätdatan kan laddas ner här, i excelformat. Äldre data hittas på denna sida

Punkterna i kontrollprogrammet finns även på klickbar karta.