Sjöar/dammar

Inom Ringsjöns avrinningsområde finns drygt 500 vattenytor i storleksordningen 100 m2 till 5 hektar, samt några ytterligare i spannet 5 hektar – 40 km2. Tyvärr är kunskapen om dessa, än så länge, ganska låg. Vattenrådet bygger löpande på kunskapsunderlaget.

Den största vattenytan, efter Ringsjön, är Kvesarumssjön. Här har Lunds universitet utfört ett provfiske den 15 maj 2000. Då fångades abborre, braxen, gädda, mört, ruda, sarv och sutare.