Målsättning

Övergripande mål

Tranor på väg söderut över Östra Ringsjön och Gamla Boo. Foto: Richard Nilsson
Tranor på väg söderut över Östra Ringsjön och Gamla Boo. Foto: Richard Nilsson

Projektet Ringsjöns övergripande mål är följande:

Ringsjön – för bad och dricksvatten

Växtplanktonblomning i Ringsjön får inte negativt påverka sjöns användning för bad och dricksvattentäkt.

Ringsjön – ett livskraftigt fiske

Ringsjöns vatten och ekologiska funktion ska vara av sådan kvalitet att ett långsiktigt hållbart yrkes- och sportfiske kan bedrivas.

Ringsjön – med hög biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden i och i anslutning till Ringsjön ska öka.

Delmål

För att uppnå de tre övergripande målsättningarna har ett antal delmål satts upp.

 • Fisk

Andelen vitfisk ska reduceras med 90 % av beståndet som fanns 2004.

 • Närsalter (sommarmedel)
  Halten av närsalter skall minskas:

  Närsalt
  Halt (µg/l)
  År
  Totalfosfor
  <50
  2015
  Totalfosfor
  <40
  2018
  Totalkväve
  <1250
  2015
  Totalkväve
  <1000
  2018
 • Siktdjup (sommarmedel)
  Ett ökat siktdjup skall uppnås:

  Siktdjup (m)
  År
  >1,5
  2015
  >2
  2018
 • Biologisk mångfald
  – Ökande antal rastande fågel
  – Ökad utbredning av undervattensvegetation
  – Ökat antal arter av tidigare förekommande vattenväxter
  – Jämn och stabil rekrytering mellan årsklasser av samtliga i sjön naturligt förekommande arter

Uppföljning

Samtliga delmål utgör viktiga faktorer för sjöns utveckling och är fullt möjliga att följa upp genom mätningar.

 • Reduktionsfisket följs upp genom provtrålningar i Västra Ringsjön samt med hjälp av standardiserade provfisken.
 • Övriga mål följs upp dels via recipientkontrollprogrammet och dels med andra inventeringar som görs, både inom och utom vattenrådets regi.

Nuläget

 • Fisk

Vi har kommit en bra bit på vägen mot målet. Fångsterna ser helt annorlunda ut jämfört med i starten av projektet. Det är mycket svårare att fånga fisken. Detta beror framförallt att det är mycket mindre fisk i sjön. Årsfångsterna har gått ner något. De dagliga fångsterna per tråldrag är mycket mindre, men när vi träffar på de stora stimmen av braxen så får vi extremt stora enstaka fångster. Fem till tio ton i ett tråldrag är ingen ovanlighet. Största enskilda tråldraget är på 14,5 ton.

I samråd med Länsstyrelsen Skåne, Lunds Universitet och konsulter har vi kommit fram till att vi kan förväntas vara klara med reduktionsfisket, som det bedrivs idag, runt 2024. Därefter väntar troligen en underhållsfas.

Viktigt nu är att vi kan få tillgång till statistik som visar hur mycket rovfisk som tas ut ur sjön varje år. Det KAN vara så att vårt nuvarande uttag av vitfisk, till stor del, motverkas av försvinnandet av rovfisk (yrkesfiske, husbehovsfiske och sportfiske).

 • Närsalter (sommarmedel)

Målet är nått för totalfosfor 2015 : Östra Ringsjön (inkl. Sätoftasjön) 28,4 µg/l, Västra Ringsjön 37,8  µg/l.

Målet är nått för totalkväve för 2015: Östra Ringsjön (inkl. Sätoftasjön) 1058 µg/l, Västra Ringsjön 1175  µg/l

 • Siktdjup (sommarmedel)

Målen för 2015 nåddes ej: Östra Ringsjön (inkl. Sätoftasjön) 1,48 m, Västra Ringsjön 1 m.
Kommentar: Västra Ringsjön är grund och blir lätt grumlig när det blåser. Proverna tas en gång per månad.

 • Biologisk mångfald

Samtliga parametrar har förbättrats sedan projektstarten.

När målen är uppnådda

Att tvärt upphöra med reduktionsfisket är tyvärr inget alternativ. Resultatet av ett sådant förfarande har vi facit på efter förra reduktionsfiskeperioden i slutet av 80-, början av 90-talet. De goda värdena håller i sig några år. Därefter växer vitfiskbestånden till sig igen, med kraftiga försämringar  av vattenkvaliteten som följd. Vi räknar därför med att bli tvungna att genomföra underhållsfiske, reduktionsfiske under kortare perioder. Till en början kan detta eventuellt vara tvunget att utföra så ofta som varje år.

Ringsjöns vattenråd samarbetar med experter från både Lunds universitet och från Länsstyrelsen samt konsulter inom vattenvård. Ovanstående mål revideras i samråd med nämnda experter.