Simfåglar

Unga gräsänder. Foto: Richard Nilsson
Unga gräsänder. Foto: Richard Nilsson

Lunds universitet började redan i slutet på 1960-talet att genomföra räkning av rastande sjöfågel i Ringsjön. I mitten av 70-talet tog Länsstyrelsen över räkningarna, vilka har fortsatt ända in i dag. Sedan 2005 har kommittén respektive vattenrådet finansierat undersökningarna, som utförs av konsulter. Det finns alltså en lång tidsserie av räkningar att jämföra dagens resultat med. Tyvärr finns det år som inte inventerats, men man bedömer ändå att tidsserien i Ringsjön är en av de längsta i Sverige.

Räkningarna har genomförts två gånger per år, i september och i oktober, från fasta punkter med hjälp av hand- och tubkikare. Arter som observerats är: Sångsvan (Cygnus cygnus), knölsvan (Cygnus olor), bläsand (Anas penelope), gräsand (A. platyrhynchos), skedand (A. clypeata), kricka (A. crecca), stjärtand (A. acuta), snatterand (A. strepera), sothöna (Fulica atra), brunand (Aythya ferina), vigg (A. fuligula), knipa (Bucephala clangula), skäggdopping (Podiceps cristatus)och storskarv (Phalacrocorax carbo).

Räkningarna har givit vid handen att fågelbestånden minskade under början på sjuttiotalet, för att sedan efter reduktionsfisket (1988-92) åter öka. Ökningen har sedan fortsatt i och med nuvarande reduktionsfiske.

Rapporter från simfågelinventeringarna finns att läsa på rapportsidan.

Resultaten från de årliga inventeringarna finns att ladda ner i form av en excelfil.