Stadgar

Stadgar för Ringsjöns vattenråd (antagen 130114, §15 reviderad  15-08-18 , 20-12-17 och 2022-06-13)

§ 1. Firma

Föreningens firma är Ringsjöns vattenråd ideell förening.

§ 2. Ändamål och verksamhet

Ringsjöns vattenråd, nedan också ”Vattenrådet” eller ”rådet”, utgör en ideell förening vars medlemmar har ett intresse i vatten inom Ringsjöns tillrinningsområde. Rådet ska verka för att skapa sig ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Ringsjöns tillrinningsområde, inklusive grundvatten.

Vattenrådet ska bidra till vattenförvaltningen genom att på ett tidigt stadium delta i förberedelser och diskussioner om hur vattenresurserna skall hanteras, i samverkan och samråd med berörda myndigheter.

Vattenrådet ska övervaka sjöns tillstånd samt verka för en god vattenvård och minskningen av övergödningen inom rådets verksamhetsområde. Vattenrådet ska erbjuda en plattform där alla frågeställningar rörande vattnet kan tas upp och hanteras samt verka för en lokal förankring och ett underifrånperspektiv.

För detta ändamål ska Vattenrådet:

 1. Utgöra ett gemensamt forum rörande vatten i Ringsjöns tillrinningsområde och i Ringsjön,
 2. initiera och genomföra vattenvårdande åtgärder,
 3. initiera och understödja vattendragsgrupper
 4. genomföra kontroller av vattenkvaliteten i form av recipientkontrollprogram, och
 5. i övrigt handha uppgifter rörande vatten inom verksamhetsområdet.

Vattenrådet ska verka för att vatten inom verksamhetsområdet minst når och upprätthåller god status, enligt vattenförvaltningens definition.

§ 3. Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet är Ringsjön med tillrinningsområde.

§ 4. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Höörs kommun.

§ 5. Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som har intresse i vården och nyttjandet av Ringsjöns tillrinningsområde samt kan förväntas följa Vattenrådets stadgar och beslut och bidra till förverkligandet av Vattenrådets ändamål.

Ansökan om medlemskap i Vattenrådet ska göras skriftligen till rådets styrelse, som avgör om ansökan ska bifallas. Ansökan ska innehålla en förbindelse att uppfylla de skyldigheter som enligt dessa stadgar gäller för medlemskap.

Vattenrådet kan adjungera medlemmar. Adjungerade medlemmar är undantagna från § 9.

§ 6. Huvudmän och särskild verksamhet

Kommunerna Eslöv, Hörby och Höör samt Sydvatten AB är medlemmar i Vattenrådet. Dessa fyra medlemmar finansierar tillsammans vissa av Vattenrådets verksamheter med medel utöver de avgifter som samtliga medlemmar har att erlägga. Dessa fyra medlemmar ska därför ha en särskild medlemsstatus och benämns nedan gemensamt ”Huvudmännen” och var för sig ”Huvudman”.

All övrig verksamhet utöver den särskilda verksamheten, har vattenrådet full beslutanderätt över.

All verksamhet som till hälften eller mer bekostas av Huvudmännen eller en Huvudman benämns ”Särskild Verksamhet”. Som sådan Särskild Verksamhet ska bland annat anses rådets:

 1. recipientkontroll,
 2. utfiskning, och
 3. uppdragsverksamhet

Huvudmännen ska ha ensam beslutanderätt i samtliga frågor som berör en Särskild Verksamhet. Samtliga medlemmar har dock rätt till insyn i och rätt att yttra sig över de Särskilda Verksamheterna.

Kostnaden för en Särskild Verksamhet ska fördelas mellan Huvudmännen efter huvudtalet, om de inte kommer överens om något annat.

Om en medlem önskar bidra med finansiering till någon av verksamheterna inom vattenrådets område kan Huvudmännen besluta att en sådan medlem ska ha samma rättigheter som Huvudmännen enligt dessa stadgar i fråga som rör den verksamhet som medlemmen bekostar.

Syftet med bestämmelserna för Särskild Verksamhet är att Vattenrådet ska kunna hantera olika verksamheter där det kan krävas separat ekonomisk redovisning eller där Huvudmännen till hälften eller mer bekostar verksamheten.

§ 7. Utträde

Medlem som önskar utträda ur Vattenrådet kan göra så efter skriftlig anmälan till styrelsen. Utträdet sker vid utgången av det räkenskapsår under vilket en medlem har sagt upp sitt medlemskap.

Medlem som utträtt ur Vattenrådet äger ingen rätt till rådets tillgångar.

§ 8. Uteslutning

Medlem som bryter mot Vattenrådets stadgar eller beslut, skadar rådet, motarbetar dess intressen eller ändamål eller på annat sätt agerar illojalt, kan av styrelsen uteslutas ur rådet. Uteslutning sker med omgående verkan.

Medlem som uteslutits ur Vattenrådet äger ingen rätt till rådets tillgångar.

§ 9. Avgifter

Medlem är skyldig att erlägga de avgifter till Vattenrådet som fastställts av stämman.

§ 10. Organisation

Vattenrådet har följande organisation

 1. Stämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer
 4. Beredningsgrupp, tillika valberedning

För att fullgöra ändamålet med Vattenrådets verksamhet i enlighet med § 2 och för att lösa därmed förknippade arbetsuppgifter kan rådet vid behov tillsätta sekreterare (sekretariat) eller arbetsutskott.

§ 11. Stämma

Medlemmarnas rätt till insyn i, rätt att yttra sig över och rätt att besluta i Vattenrådets angelägenheter utövas vid stämma, vilket är rådets högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma hålls en gång per år genom en årsstämma. Årsstämman hålls före juni månads utgång.

Styrelsen kan kalla till extra stämma vid behov.

Ordinarie och extra stämma hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid stämman ska det föras protokoll. Senast två veckor efter stämman ska protokollet efter justering hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som styrelsen bestämmer. En kopia av protokollet ska via e-post sändas till de medlemmar som begär det och uppger sin e-postadress.

Frågor som styrelsen beslutar i framgår av § 16.

§ 12. Kallelse till stämma

Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse till ordinarie stämma sänds ut till alla medlemmar senast 30 dagar före stämman.

Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse till extra stämma sänds ut till alla medlemmar senast 8 dagar före stämman.

Till kallelse ska fogas föredragningslista. Till kallelse till årsstämma ska fogas även årsredovisning, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Kallelse ska sändas med e-post eller post till medlemmarna.

§ 13. Motioner inför stämma

Motioner ska, för att kunna upptas till behandling på ordinarie stämma, vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman.

§ 14. Rösträtt och beslut på stämma

Varje medlem har en röst. Ombud för en av huvudmännen ska styrka sin rätt att företräda huvudmannen genom beslut eller fullmakt.

I ärenden som inte avser val utgörs stämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal ska en ny omröstning genomföras varvid endast Huvudmännen har rösträtt.

Omröstning sker öppet, såvitt någon medlem inte annat påfordrar vid personval.

Stämman är beslutför endast om samtliga Huvudmän är närvarande eller om frånvarande huvudman i förväg skriftligen samtyckt till att stämma genomförs trots huvudmannens frånvaro. Stämmans ordförande ska utses av kommunerna Hörby och Höör.

I fråga som rör Särskild Verksamhet har endast Huvudmännen rösträtt. Varje Huvudman har då en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I § 16 ges närmare föreskrifter om hur ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa ska utses.

§ 15. Dagordning vid stämma

Vid årsstämma, som öppnas av styrelsens ordförande, ska minst följande ärenden komma till behandling:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
 10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
 11. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
 12. Val av revisorer och ersättare för dessa
 13. Information om verksamhetsplan och budget
 14. Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 15. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

Vid övriga stämmor, som öppnas av styrelsens ordförande, ska minst följande ärenden komma till behandling:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

§ 16. Styrelsen

Styrelsen svarar för Vattenrådets organisation och förvaltningen av rådets angelägenheter. Styrelsen har beslutanderätt om yttranden och remisser. Styrelsen ska bereda rådets medlemmar möjlighet att yttra sig över yttranden och remisser av väsentlig karaktär innan styrelsen fattar beslut i ett sådant ärende.

Styrelsen utses av stämman. Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Fyra av ledamöterna ska utses enligt förslag av Huvudmännen och fyra av ledamöterna ska utses av stämman i dess helhet. De åtta ordinarie ledamöterna ska vara fördelade med en representant för respektive huvudman, en representant för de areella näringarna, en representant för de ideella naturvårdsföreningarna, en representant för yrkesfiskarna, samt en representant för Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening.

Ett uppdrag som styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

Stämman utser enligt förslag en personlig suppleant till respektive huvudman. Stämman utser en suppleant och denne suppleant ska träda in vid förfall för någon av de övriga ledamöter som utsetts av stämman.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande, inklusive ordföranden, och minst tre av dessa utsetts av Huvudmännen.

Styrelsens ordförande utses av kommunerna Hörby och Höör.

I ärenden som inte avser val utgörs styrelsens beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal ska en ny omröstning genomföras varvid endast ledamöter utsedda av Huvudmännen har rösträtt.

I fråga som rör Särskild Verksamhet har endast ledamöter utsedda av Huvudmännen rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Ordföranden är sammankallande. Kallelse med föredragningslista ska sändas ut minst fjorton dagar före sammanträde till ledamöter och suppleanter.

Anmälan till styrelsen skall vara skriftlig och inkomma till styrelsen senast 14 dagar innan föredragningslistan ska skickas ut.

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Senast två veckor efter sammanträdet ska protokollet efter justering hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen ska för varje verksamhetsår inför årsstämma redovisa sin verksamhetsberättelse och lämna förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår samt informera om verksamhetsplan och budget. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning ska senast 90 dagar efter räkenskapsårets utgång överlämnas till revisorerna för granskning.

Styrelsen ska utse en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden till styrelsen samt verkställa dess beslut. Beredningsgruppen ska också vara valberedning med uppgift att föreslå kandidater till de styrelseposter som ska utses av stämman.

Styrelsen kan vid behov utse en eller flera särskilda sekreterare (sekretariat) med uppgift att avlasta styrelse, beredningsgrupp eller arbetsutskott.

Styrelsen kan vid behov också utse ett eller flera arbetsutskott med uppgift att hantera frågor inom rådets olika verksamheter eller Särskilda Verksamheter.

§ 17. Personal

Huvudman kan ställa personal till Vattenrådets förfogande, exempelvis till beredningsgruppen eller som särskild sekreterare enligt § 16.

§ 18. Firmateckning

Vattenrådets firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen utser som särskild firmatecknare.

§ 19. Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och Vattenrådets räkenskaper utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma lägst en och högst två revisorer med högst en revisorssuppleant. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag. Revisorn ska i sin berättelse till stämman tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 20. Räkenskapsår

Vattenrådets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 21. Ändring av stadgar

Ett beslut om ändring av rådets stadgar är giltigt om det biträtts av samtliga huvudmän.

§ 22. Upplösning

Ett beslut om upplösning av Vattenrådet är giltigt om det biträtts av samtliga huvudmän.

Vid Vattenrådets upplösning ska rådets behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i relation till insatta medel.

§ 23. Ansvarighet

För Vattenrådets skulder häftar endast rådets tillgångar inberäknat förfallna, ej betalda medlemsavgifter.