Våtmarker

Antalet våtmarker i Skåne har sedan 1870-talet minskat med upp till 90 procent. Detta framförallt på grund av utdikningar för att förbättra odlingsmöjligheterna. Våtmarkerna utgör en viktig del i reningen av vattnet innan det når Ringsjön. Dessutom är en stor mängd biologisk mångfald knutna till blötare mark. Bland annat kan de fungera som lek- och uppväxtområden för gäddor, en bristvara i Ringsjöns fall.

Vi har under åren medverkat i anläggningen av våtmarker på Klintas och Pugerups marker. I nuläget arbetar vi med att komma till stånd med våtmarker på Sätofta hed, strax söder om Höörs tätort. I övrigt söker vi efter lämpliga ytor och villiga markägare för anläggning av nya våtmarker samt försöker få tillgång till ytor där det historiskt har funnits våtmark tidigare.

Vattnet släpps på i den nyanlagda våtmarken vid Klinta. Foto: Richard Nilsson
Vattnet släpps på i våtmarken vid Klinta. Foto: Richard Nilsson

Vattenrådet förfogar, i dagsläget, inte över egna medel för anläggning av våtmarker. Skulle ett projekt komma fram samarbetar vi med bland andra Länsstyrelsen och söker bidrag från olika finansiärer.