Vattendirektivet

Arbetet i Ringsjöns vattenråd sker i vattendirektivets anda. Vårt mål är att alla vatten inom Ringsjöns avrinningsområde ska uppnå god status. Vattenrådet fungerar även som Vattenmyndighetens förlängda arm, i det avseende att vi är med och påverkar beslut och förslag som kommer från Vattenmyndigheten.

Vattendirektivet (Ramdirektivet för vatten)

År 2000 antog samtliga EU’s medlemsländer ett ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) . Det vi i dagligt tal kallar för vattendirektivet. Målet är att säkerställa tillgången till vatten och att vattnet håller en god kvalitet, i ett långsiktigt perspektiv.

Grunden i vattendirektivet är att säkerställa att vattenförekomsterna (sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten över en viss storlek och längd) i EU:s alla länder ska ha god status till år 2015 (Många undantag finns. Ringsjön har fått tidsfrist till 2021). Att ett vatten har god status innebär att vattnet är rent och att den naturligt förekommande floran och faunan mår bra, men även att det finns en säker tillgång till vatten.
Arbetet med förbättrande och bevarande av vattnets status utgår ifrån vattnets perspektiv. Det innebär att vi lämnar det ”vanliga” gränstänkandet som till exempel kommuner och län. Inom vattendirektivet arbetar vi med avrinningsområden.
I Ringsjöns vattenråds fall handlar det om fem kommuner. Tittar vi på exempelvis Klarälven så omfattar det avrinningsområdet två länder, Norge och Sverige. Detta helhetsgrepp måste tas för att det som görs högst upp i vattensystemet innebär en påverkan hela vägen ut till havet. Det gör det också lättare att planera och genomföra åtgärder där de får störst nytta.

Klassningen av vatten i Ringsjöns avrinningsområden

Ytvatten

Av bäckarna, sjöarna och dammarna i Ringsjöns avrinningsområde finns sex vattenförekomster som statusklassas: Östra Ringsjön, Västra Ringsjön, Höörsån, Kvesarumsån, Snogerödsbäcken och Hörbyån. Hörbyån är indelad i tre vattenförekomster: ”Rönne å: Östra Ringsjön-Hörbyån” (från Ringsjön till delningen inne i Hörby), ”Rönne å: Hörbyån-Källa” (nordöstgående armen) och ”Lyabäcken” (östra armen). Sundet mellan Östra och Västra Ringsjön har också blivit en vattenförekomst med namnet ”Rönne å: Västra Ringsjön-Östra Ringsjön”.

I de första statusklassningarna som gjordes 2009 bedömdes Ringsjöarna ha dålig status. I och med insatserna som Ringsjöns vattenråd har gjort, har vi i den senaste klassningen lyckats höja statusen ett snäpp. Ringsjön bedöms nu ha statusen otillfredsställande.
Vattendragen, utom Snogerödsbäcken, är klassade till måttlig status. Snogerödsbäcken är röd, dålig status.

Grundvatten

Inom avrinningsområdet finns ett antal olika grundvattenförekomster. Dessa har samtliga klassats till god status. Dock så saknas det en hel del fakta (få provtagningar) om det verkliga tillståndet i dessa förekomster.