Sätofta hed

Sätofta hed är beläget strax söder om Höörs tätort. Här rinner Höörsån med biflöden i rätade diken vidare mot Ringsjön genom ett i huvudsak öppet beteslandskap med fuktiga betes- och slåttermarker. Sätofta heds värden består främst i den stora sammanhängande arealen öppna, fuktiga marker. Hävdstatusen varierar inom området. Igenväxningen med träd och buskar är ännu liten. I området har kungsfiskare och enkelbeckasin påträffats. Dikningsföretag finns på hela den aktuella sträckan (ca 1,5 km) och på ett av tillflödena sedan ungefär 1882.

Höörs kommun, tillsammans med Ringsjöns vattenråd, bedriver nu ett projekt som går ut på att ta fram underlag för kommande anläggning av våtmarksområden och återmeandring av både Höörsån och av andra tillrinnade vattendrag. Förhoppningarna är att ha klart med samtliga fastighetsägare till sommaren, för att sedan gå vidare med ett genomförande av projektet.

Mätning av höjder på Sätofta hed. Foto: Richard Nilsson
Mätning av höjder på Sätofta hed. Foto: Richard Nilsson

I sitt slutgiltiga skick kan det handla om uppemot 30 hektar tätortsnära våtmarksområden samt en utökning av Höörsåns längd med några hundra meter.