Om växterna

Ålnate
Teckning av C. A. M. Lindman

Undervattensväxter har stor betydelse för hur vattenkvaliteten i en sjö uppfattas och har, tillsammans med fisk, ansetts vara nyckelorganismer för om sjön ska vara alggrumlad eller ha klart vatten. Växterna fungerar bland annat som skydd för betande djurplankton, som stabilisatorer för sedimentet. Dessutom konkurrerar de med algerna om näring, vilket minskar risken för algblomning. Således är det av största vikt att undervattensväxterna tillväxer och det är mot denna bakgrund som Ringsjökommittén en gång beslutade att genomföra återkommande uppföljande vegetationskarteringar av Ringsjön.

En tillräcklig utbredning av undervattensväxter är mycket viktigt för ett varaktigt resultat av sjörestaureringen. När siktdjupet blir större och ljuset når ner till botten, löser det sig av sig själv om en tillräcklig fröbank finns i bottensedimentet. Sjön har grunda områden där det finns möjlighet för undervattensväxter att breda ut sig.

Vi räknar med att 25-30 % av bottnarnas ytor behöver vara täckta av växter för att vattnet ska kunna hålla sig klart över en längre period. I vårt kontrollprogram görs undersökningar om undervattensväxternas utbredning.

Det fanns tankar på att försöka stimulera återetableringen och att återintroducera undervattensväxter som tidigare har funnits i sjön för att öka den biologiska mångfalden. Tyvärr återhämtade sig inte siktdjupet snabbt nog för att det skulle vara lönsamt att plantera ut växter. De senaste åren har det dock skett en kraftig förbättring av siktdjupet och växterna har på egen hand kommit tillbaka.  Om detta kan man läsa om i inventeringsrapporterna.