Om växterna

Undervattensväxter har stor betydelse för hur vattenkvaliteten i en sjö uppfattas och har, tillsammans med fisk, ansetts vara nyckelorganismer för om sjön ska vara alggrumlad eller ha klart vatten. Växterna fungerar bland annat som skydd för betande zooplankton, som stabilisatorer för sedimentet och de konkurrerar dessutom med alger om näring, vilket reducerar risken för algblommar. Således är det av största vikt att undervattensväxterna tillväxer och det är mot denna bakgrund som Ringsjökommittén beslutade att genomföra uppföljande vegetationskarteringar av Ringsjön.

En tillräcklig utbredning av undervattensväxter är mycket viktigt för ett varaktigt resultat av restaureringen. När siktdjupet blir större och ljuset når ner till botten, löser det sig av sig själv om en tillräcklig fröbank finns i bottensedimentet. Sjön har grunda områden där det finns möjlighet för undervattensväxter att breda ut sig. I kontrollprogrammet görs undersökningar om undervattensväxternas utbredning.

Det finns tankar på att försöka stimulera återetableringen och att återintroducera undervattensväxter som tidigare har funnits i sjön för att öka den biologiska mångfalden. Tyvärr är siktdjupet fortfarande för litet för att det ska vara lönt att påbörja återintroduceringen av undervattensväxter. Som grund för detta arbete finns uppgifter från undersökningar från så långt tillbaka som 1890 om vilka växtarter som då förekom i sjön.