Reduktionsfiske

Bakgrund och genomförande

Ringsjön har en lång historia med övergödningsproblem och återkommande algblomningar. Bland algerna finns blågrönalger som kan bilda gifter. Under 1980-talet uppmärksammades problemet vilket 1985 ledde fram till särskilda föreskrifter inom Ringsjöns tillrinningsområde, Lex Ringsjön, som bland annat rörde avlopps- och gödselhantering. Under åren 1989-90 genomfördes ett första reduktionsfiske i sjön då man trålade vitfisk. Efter denna restaureringsåtgärd blev sjön klarare och höll sig så fram till mitten av 1990-talet då siktdjupet åter igen började minska. Situationen i sjön blev successivt sämre och under åren 2001 och 2002 genomfördes ett provfiske som visade att fisksammansättningen i sjön åter hade hamnat i obalans. Under 2003 togs ett åtgärdsprogram fram med förslaget att genomföra ett nytt reduktionsfiske.

År 2004 sökte kommunerna Höör, Hörby och Eslöv tillsammans med Sydvatten AB om statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård för att genomföra ett nytt reduktionsfiske i Ringsjön. Reduktionsfisket sker i samarbete med yrkesfiskarna i sjön. Båtarna utgår från Ringsjöfisks anläggning vid Gamla Boo. Länsstyrelsen i Skåne samt limnologiska avdelningen, Lunds universitet ingår i en referensgrupp som följer arbetet med en rådgivande roll.

Projektet, som fick namnet ”Projekt Ringsjön”, drevs som ett så kallat NIP-projekt från 2004-2008. Målen hade då inte nåtts och reduktionsfisket fortsatte då i Ringsjöns vattenråds egen regi. Nu helt finansierat av kommunerna Höör, Hörby, Eslöv samt Sydvatten AB.
2012 – 2013 ingick Projekt Ringsjön i ett Interreg IVA program vid namn ”Algae Be Gone!”. Sedan 1:e januari 2014 ligger reduktionsfisket i Ringsjön åter igen helt under Ringsjöns vattenråd.

Reduktionsfiske

För att försöka återställa balansen mellan rovfisk och bytesfisk s.k. vitfisk ska projektet fiska upp ca 90 % av förekommande vitfisk, främst mört och braxen. Metoderna som används är:

Här kan du ladda ned fångststatistik från och med Projekt Ringsjöns start 19 april 2005.

Vad händer med fisken?

Merparten av vitfisken som tas bort från Ringsjön omvandlas till biogas på biogasanläggningen i Karpalund, utanför Kristianstad. En del av fisken går till Skånes djurpark, en del blir till storkmat i storkprojektet.