Avrinningsområdet

  • Yta: 388 km2
  • Markanvändning: Åkermark (29,4 %, 114,2 km2), lövskog (20,8 %, 80,8 km2), barrskog (20 %, 77,7 km2), öppen mark (14,5 %, 56,3 km2), vatten (10,8 %, 41,8 km2), sankmark (3 %, 11,5 km2), tätort (1,5 %, 5,9 km2)
  • Cirka 42 mil vattendrag
  • Största sjöarna: Östra Ringsjön (20,5 km2), Västra Ringsjön (14,8 km2), Sätoftasjön (4,2 km2), Kvesarumssjön (0,5 km2)
  • Lägsta punkt 54 möh, högsta punkt 194 möh
  • Fem kommuner (Höör, Hörby, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm)
  • Cirka 25 000 människor
  • Inga större industrier
  • Ringsjön klassad som nationellt värdefull i natur-, kultur- och fiskehänseende
  • Övergödning är det största miljöproblemet