Trålbåtarna Braxen och Mörten i färd med trålning på Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
  Startsidan Ringsjöfakta Projekt Ringsjön Undersökningar Ringsjöns vattenråd Aktiviteter Kontakt
   
 
Få nyheter om Ringsjön rakt in i din inbox!Starta prenumeration
Säg upp prenumeration
 
  Ringsjöfakta
 
Om sjön      
 

Ringsjön är Skånes näst största sjö. Den gränsar till tre kommuner, Höör, Hörby och Eslöv, varav den största delen ryms i Höörs kommun. Sjön har under många år fått ta emot stora mängder näringsämnen från jordbruk och avlopp. Detta har lett till problem med kraftiga algblomningar och en förändrad sammansättning av hela faunan och floran i sjön.

Historik
1883 genomfördes en sjösänkning i Ringsjön, ytan sänktes med 1,5 meter. Några år efter sjösänkningen noterades de första symptomen på övergödning. I samband med att jordbruket fick tillgång till konstgödning ökade belastningen av fosfor mångdubbelt. Jordbrukarna lade helt enkelt för mycket gödning på sina åkrar, överskottet sköljdes med nederbörden via bäckarna och åarna ner i Ringsjön. Efter första världskriget kom vattenklosetten till Sverige i stor skala. Eftersom man då trodde att den påverkan vattenklosetterna kunde ha på naturen skulle vara obetydlig, byggde man inga reningsverk. Man lät helt enkelt avloppsvattnet rinna rakt ut i sjöarna, med ytterligare belastning av näringsämnen som följd. Det var inte förrän 1942 som riksdagen tog ett beslut om att man skulle ha en förbättrad rening av avloppsvatten. I Höör och Hörby hade man inte en tillfredsställande rening på avloppsvattnet förrän i slutet av 70-talet.

Ringsjöns tillstånd försämrades under hela 1900-talet. I mitten på 60-talet blev det dock akut. Från att ha haft ett siktdjup på 2-2,5 meter, sjönk siktdjupet till under en meter. Boskap som drack av Ringsjöns vatten dog på grund av alggifter.

Under 1980-talet var det mer regel än undantag att algblomningar skulle förekomma i Ringsjön. Fisksamhället i sjön bestod till stor del av bestånd av småväxta mörtar och braxar. Man beslöt då att göra en första utfiskning i Ringsjön.

Fisket, som genomfördes under åren 1988 - 1992 underlättades av att östra Ringsjön år 1988 drabbades av fiskdöd. Utfiskningen ledde till att sjöns kondition förbättrades avsevärt, med ett klart ökat siktdjup som följd.


Nutid
Effekterna av utfiskningen 1998-1992 har klingat av och en försämring av sjön har kunnat märkas. Anledningen till detta är att man inte gjorde underhållstrålningar i sjön. Mört- och braxbeståndet har fått möjlighet att växa till sig i antal. I december 2004 avsattes ca sex miljoner kronor för att påbörja en ny fiskeperiod i Ringsjön.

Framtid
Vi räknar med att ett reducerat vitfiskbestånd kommer att leda till att Ringsjöns kondition snabbt kommer att förbättras. Eventuellt kommer underhållstrålningar att genomföras vid behov.

Fakta om Ringsjön
 
 
Medelvattenytans nivå
 
53
 
möh
 
Sjöyta
 
40.0
 
km2
 
varav
Sätoftasjön
 
4.2
 
km2
 
Östra Ringsjön
 
20.5
 
km2
 
Västra Ringsjön
 
14.8
 
km2
 
Maximalt djup
 
17.5
 
m
 
Sätoftasjön
 
17.5
 
m
 
Östra Ringsjön
 
16.4
 
m
 
Västra Ringsjön
 
5.4
 
m
 
Medeldjup
 
4.7
 
m
 
Sätoftasjön
 
3.0
 
m
 
Östra Ringsjön
 
6.1
 
m
 
Västra Ringsjön
 
3.1
 
m
 
Avrinningsområdets area
 
347
 
km2
 
Sätoftasjön
 
101.7
 
km2
 
Östra Ringsjön
 
221.1
 
km2
 
Västra Ringsjön
 
24.7
 
km2
 
Volym
 
184.2
 
Mm3
 
Sätoftasjön
 
12.8
 
Mm3
 
Östra Ringsjön
 
124.8
 
Mm3
 
Västra Ringsjön
 
46.6
 
Mm3
 
Omsättningstid (1984-1993)
 
1 01
 
år
 
Sätoftasjön
 
0.28
 
år
 
Östra Ringsjön
 
0.80
 
år
 
Västra Ringsjön
 
0.28
 
år
 
 
 
Fiskarter: abborre, braxen, groplöja, gädda, gös, karp, lake, mört, regnbåge, ruda, sarv, sik, sutare, ål, öring

 
 
Höörs kommun Eslövs kommun Hörby kommun Lunds universitet - Ekologiska institutionen - Limnologi Länsstyrelsen i Skåne län Sydvatten www.ringsjon.se - Ringsjön i Skåne, förr, nu och i framtiden