Kategoriarkiv: Aktuella remisser

Remisser som kan besvaras

Samråd från Vattenmyndigheten om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Vattenmyndighetens samrådsstämpel 2020

En av vattenrådens grundpelare är att allmänheten ska kunna komma till tals angående myndigheters förslag om hur man ska ta sig an olika vattenfrågor. Detta sker ofta genom att myndigheterna skickar ut sina förslag på samråd till olika organisationer, innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Medlem i Ringsjöns vattenråd

Vi välkomnar därför Ringsjöns vattenråds medlemmar att höra av sig med sina synpunkter i samrådet. Tjänstemannaberedningen kommer att ta fram ett förslag till yttrande för Ringsjöns vattenråd. Du som är medlem kommer att få förslaget skickat till dig för översyn innan det skickas in till Vattenmyndigheten . Du har då möjlighet att ta upp dina tankar kring samrådet och förslaget. Sätt dig gärna in i samrådet så fort som möjligt.

Inte medlem i Ringsjöns vattenråd

Om du inte är medlem men ändå vill föra din synpunkt vidare kan du lämna in din synpunkt personligen. Även du som är medlem i vattenrådet kan lämna din synpunkt direkt till Vattenmyndigheten. Kontaktuppgifter finns i respektive samråd.

Samråd för arbetet med att förvalta vatten

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har sammanställt förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning och förvaltningsplan enligt vattenförvaltningsförordningen. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet vattnet ska ha. Åtgärdsprogrammet anger vilka åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Miljökonsekvensbeskrivningen anger miljöpåverkan av åtgärderna. Förvaltningsplanen beskriver arbetet med att förvalta vatten.

Var med och påverka vattenförvaltningen

Mellan den 1 november 2020 och 30 april 2021 vill Vattenmyndigheten ha dina synpunkter. Mer information om handlingarna och hur du kan svara på samrådet hittas på vattenmyndigheternas webbplats: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

Samrådshandlingarna finns tillgängliga från och med 1 november 2020 hos vattenmyndigheterna, samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt. Det går att lämna distriktsvisa synpunkter.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. På Vattenmyndigheternas hemsida finns all information om samrådet. https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

När samrådstiden är slut sammanställer Vattenmyndigheten synpunkterna och bedömer vilka eventuella förändringar som behöver göras. Det kan vara någon fråga Vattenmyndigheten behöver arbeta mer med eller något som behöver förtydligas. Vattendelegationen inom respektive distrikt kommer sedan att besluta om förvaltningsplan, åtgärdsprogram, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka samt miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Vattenmyndigheten vill ha dina synpunkter senast 30 april 2021.

Tips och underlättande

Vi har samlat mer information, lite tips och länkar om hur man kan ta sig an samrådet i ett annat nyhetsinlägg om samrådet.