Reduktionsfiske

Bakgrund och genomförande

Ringsjön har en lång historia med övergödningsproblem och återkommande algblomningar. Bland algerna finns blågrönalger som kan bilda gifter. Under 1980-talet uppmärksammades problemet vilket 1985 ledde fram till särskilda föreskrifter inom Ringsjöns tillrinningsområde, Lex Ringsjön, som bland annat rörde avlopps- och gödselhantering. Under åren 1989-90 genomfördes ett första reduktionsfiske i sjön då man trålade vitfisk. Efter denna restaureringsåtgärd blev sjön klarare och höll sig så fram till mitten av 1990-talet då siktdjupet åter igen började minska. Situationen i sjön blev successivt sämre och under åren 2001 och 2002 genomfördes ett provfiske som visade att fisksammansättningen i sjön åter hade hamnat i obalans. Under 2003 togs ett åtgärdsprogram fram med förslaget att genomföra ett nytt reduktionsfiske.

År 2004 sökte kommunerna Höör, Hörby och Eslöv tillsammans med Sydvatten AB om statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård för att genomföra ett nytt reduktionsfiske i Ringsjön. Reduktionsfisket sker i samarbete med yrkesfiskarna i sjön. Båtarna utgår från Ringsjöfisks anläggning vid Gamla Boo. Länsstyrelsen i Skåne samt limnologiska avdelningen, Lunds universitet ingår i en referensgrupp som följer arbetet med en rådgivande roll.

Projektet, som fick namnet ”Projekt Ringsjön”, drevs som ett så kallat NIP-projekt från 2004-2008. Målen hade då inte nåtts och reduktionsfisket fortsatte då i Ringsjöns vattenråds egen regi. Nu helt finansierat av kommunerna Höör, Hörby, Eslöv samt Sydvatten AB.
2012 – 2013 ingick Projekt Ringsjön i ett Interreg IVA program vid namn ”Algae Be Gone!”. Sedan 1:e januari 2014 ligger reduktionsfisket i Ringsjön åter igen helt under Ringsjöns vattenråd.

Målsättningen med Projekt Ringsjön

Projektets övergripande mål är följande:

 • Ringsjön – för bad och dricksvatten
  – Växtplanktonblomning i Ringsjön får inte negativt påverka sjöns användning för bad och dricksvattentäkt.
 • Ringsjön – ett livskraftigt fiske
  – Ringsjöns vatten och ekologiska funktion ska vara av sådan kvalitet att ett långsiktigt hållbart yrkes- och sportfiske kan bedrivas.
 • Ringsjön – med hög biologisk mångfald
  – Den biologiska mångfalden i och i anslutning till Ringsjön ska genom olika åtgärder bli mer ursprunglig.

För att uppnå de tre övergripande målsättningarna har även ett antal delmål satts upp:

 • Närsalter
  Halten av närsalter skall minskas:

  Närsalt
  Halt (µg/l)
  År
  Totalfosfor
  <50
  2015
  Totalfosfor
  <40
  2018
  Totalkväve
  <1250
  2015
  Totalkväve
  <1000
  2018
 • Siktdjup
  Ett ökat siktdjup skall uppnås:

  Siktdjup (m)
  År
  >1,5
  2015
  >2
  2018
 • Biologisk mångfald
  – Ökande antal rastande fågel
  – Ökad utbredning av undervattensvegetation
  – Ökat antal arter av tidigare förekommande vattenväxter
  – Naturligt häckande stork i Ringsjöns närhet
  – Jämn och stabil rekrytering mellan årsklasser av samtliga i sjön naturligt förekommande arter

Samtliga delmål utgör viktiga faktorer för sjöns utveckling och är fullt möjliga att följa upp genom mätningar.

Reduktionsfiske

För att försöka återställa balansen mellan rovfisk och bytesfisk s.k. vitfisk ska projektet fiska upp ca 90 % av förekommande vitfisk, främst mört och braxen. Metoderna som används är:

Vad händer med fisken?

All vitfisk som tas upp i vårt reduktionsfiske mellanlagras i en fryscontainer. En gång i veckan, eller vid behov, hämtas fisken av Skåne-Blekinge pälsjursuppfödares ekonomiska förening som omvandlar den till djurfoder. Vi levererar även en del fisk till Skånes djurpark, en del blir till storkmat i storkprojektet.