Kategoriarkiv: Aktuella remisser

Remisser som kan besvaras

Vattenmyndigheternas samråd 2018 gällande kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

Vattenmyndigheterna samråder nu om förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är
kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft.
Samrådet inkluderar det underlag som ligger till grund för föreslagna miljökvalitetsnormer.
Underlagen presenteras dels sammantaget för hela landet i en gemensam rapport
med tillhörande bilagor, dels i totalt 20 åtgärdsplaner för berörda avrinningsområden eller
delavrinningsområden i respektive vattendistrikt. Samrådet pågår fram till och med 15 september.

Eventuella frågor man kan tänkas ha om samrådsmaterialet besvaras av Havs- och vattenmyndigheten.

Samrådsdokument

Länk till Havs och vattenmyndighetens sida om samrådet

Missiv

Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – vattenkraft

Bilaga 1 Metoder

Bilaga 2 Tabeller

Bilaga 3 Ordlista

Åtgärdsplaner för Västerhavets vattendistrikt

Länkar till övriga vattendistrikts åtgärdsplaner

Åtgärdsplaner för Bottenvikens vattendistrikt

Åtgärdsplaner för Bottenhavets vattendistrikt

Åtgärdsplaner för Norra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsplaner för Södra Östersjöns vattendistrikt

Synpunkter från vattenrådets medlemmar

Samrådet pågår fram till 15 september. För att hinna med att handlägga medlemmarnas synpunkter behöver vi ha in era synpunkter senast 26/8. Det går bra att använda sig av kontaktformuläret när man lämnar sina synpunkter.

Synpunkter från övriga

För den som på egen hand vill lyfta fram sina synpunkter om samrådet så gör man det senast 15/9 till vasternorrland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 537-3521-
2016.

Det går också bra att skicka per post till:
Länsstyrelsen Västernorrland
Att. Vattenmyndighetens kansli
871 86 Härnösand

Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har, i sin roll som vägledande och samordnande inom vattenförvaltningen, tagit fram en nya vägledningar för vattenmyndigheternas arbete med klassificering av ekologisk status. Det rör sig om en vägledning som beskriver arbetsprocessen med statusklassificering och hantering av osäkerhet, samt sex vägledningar som beskriver bedömningsgrunderna för bottenfauna (sjöar respektive vattendrag), fisk (sjöar respektive vattendrag), kiselalger (sjöar och vattendrag) samt växtplankton (sjöar). Havs – och vattenmyndigheten önskar nu synpunkter på de nya vägledningarna. Remissen ska besvaras senast 16 augusti.

Länk till samrådsdokumenten och mer information hos HaV.

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till niklas.hanson@havochvatten.se.

Synpunkter från vattenrådets medlemmar

För att hinna med att handlägga medlemmarnas synpunkter behöver vi ha in era synpunkter senast 5/8. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet. Det går bra att använda sig av kontaktformuläret när man lämnar sina synpunkter.

Synpunkter från övriga

För den som på egen hand vill lyfta fram sina synpunkter om samrådet så gör man det till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienummer 1971-2018. Senast 16 augusti.