Fågelinventering 2023

En tidig septembermorgon under simfågelinventeringen 2023, vid Häggenäsudden. Foto: Mattias Persson

Årets Ringsjöinventering genomfördes den 15 september och den 22 oktober och även i år har det slagits rekord.

Totalt räknades 5 802 fåglar in under September månad 2023 och för oktober månad är antalet hela 12 337 individer, vilket för båda perioderna är de näst bästa i inventeringens historia – endast slaget av rekordåret 2022. Det är framför allt dykänder och sothöns som lyfter siffrorna år 2023, medan simänderna har förhållandevis låga antal.

I början av 2010-talet noterar vi ett trendbrott beträffande simänder, som totalt sett når nya högstanivåer sett ur ett historiskt perspektiv. Tio år senare, runt år 2020, når vi en ny nivå med historiskt höga antal för gruppen dykänder, knölsvan, storskarv och sothöna.

”Just nu bevittnar vi i Ringsjöarna rekordantal av flera arter som står sig med Sveriges bästa fågelsjöar,” säger Matias Mattias Persson Kommunornitolog i Hörby som genomfört årets fågelinventering.

Lillö i en spegelblank Västra Ringsjön. Foto: Mattias Persson

Svanar

Knölsvan

Knölsvanen slår rekord för både september (101) och för oktober (140) månad. Möjligen ser vi en ny trend beträffande knölsvanens närvaro i sjöarna för oktober månad, med antal som är många gånger fler än det varit historiskt.

Sångsvan

Sångsvanen observeras med väldigt låga antal för september (5) och strax under de högsta noteringarna för oktober månad. September månads få antal sångsvan beror sannolikt på en något högre vattennivå i normalt. Även i år noterades mindre sångsvan (4) vilket är glädjande.

Stanstorps båtbrygga med Lillö i bakgrunden. Foto: Mattias Persson

Simänder

Totalsiffran för simänderna är i september månad relativt låga (867) och bortsett år 2017 får vi gå tillbaka till 00-talet för jämförbara siffror. En spekulation är att sommarens rika nederbörd på något sätt påverkat faunan för simänderna. Kommunornitolog Mattias Persson har även tidigare år (2017) gjort anteckningar om höga vattennivåer (rik nederbörd) och samtidigt mindre antal simänder.

Bläsanden

Bläsanden får sägas ha en hög notering (318) för september månad och når tredje högsta siffran för oktober (804).

Gräsand

Gräsand har näst sämsta antal sedan 1998 för september (256). För oktober månad är arten ganska långt från rekordsiffror (996), men arten noteras i samtliga inventeringsrutor.

Skedand

Inte sedan 2011 har skedanden noterats med noll antal under september, medan för oktober (50) når vi tredje högsta antalet sedan 2010-talet.

Kricka

Krickan har för september månad egentligen stabilt höga siffror (294) och når näst bästa siffran i historien för oktober månad (960).

En del av fåglarna som räknades in under septemberinventeringen av simfåglar i Ringsjön. Foto: Mattias Persson

Dykänder

Totalt antal dykänder blir för september månad tredje bästa noteringen (1 739) i historien och för oktober den bästa noteringen (5 592) under inventeringens historia. Intressant är att för september har vi nu tre år på rad haft bättre antal än vi någonsin noterat. Sedan 2010-talet kan vi absolut se ett trendbrott åt det mycket positiva hållet för dykändernas förekomst i Ringsjöarna. Frågan är om vi just nu bevittnar ytterligare trendbrott där betingelserna för dykänderna inte varit bättre under inventerings 60 åriga historia.

Brunand

Brunanden når tredje högsta noteringen i historien för september (338) och näst bästa för oktober månads räkning (936).


Vigg

Vigg slår rekord för både september (1 094) och för oktober månads räkning otroliga 4.314 individer. Aldrig tidigare har över tusen vigg räknats in i september och vi ser antal som är jämförbara med när inventeringen startade. För att sätta oktober månads fantastiska siffror i perspektiv, så är det tre gånger så många som tidigare högsta notering. Nämnas bör också, att vid en sökning i artportalen är det en siffra som ligger strax under högsta noteringarna för hela Sverige i oktober månad.

Knipan

Knipan slår rekord för september månads räkning (307) och når tredje bästa noteringen för oktober månad (342). Knipan trivs i Ringsjöarna och noteras i samtliga 13 inventeringsområden för september och 11 utav 13 i oktober.

Sothöna

Sothönan når högsta noteringen i historien för september månad (2 307) och näst bästa noteringen för perioden oktober (2 993). September månads antal är bland de högsta i Sverige och för oktober månad Sveriges näst bästa rapporterade siffra i artportalen.

Skäggdopping

Skäggdoppingen trivs i Ringsjöarna, och noteras i samtliga inventeringsrutor för både september (508) och oktober (327). Antalet får sägas vara stabila, men ur ett historiskt perspektiv relativt låga och trenden går möjligen nedåt.

Storskarv

Storskarvens antal är marginellt lägre för båda perioderna jämfört med de senaste åren (275) respektive (288) , men trenden är fortsatt på en ny högsta nivå ur ett historiskt perspektiv.

Kommunornitologens tubkikare riktad mot Östra Ringsjön från Hörby-Ringsjöstrand. Foto: Mattias Persson

Flera områden i Ringsjöarna värda att lyfta fram i inventeringen 2023

Ormanäsverket

Ormanäsverket, det vill säga nordöstra delen av Västra Ringsjön, är ett område som bör lyftas fram för 2023 års inventering. Hela 3 604 fåglar räknades in under septemberräkningen, och för den här perioden har antalet fåglar aldrig tidigare överstigit 900 individer.

För oktober är antalet 5 024; 2022 noterar vi för första gången ett fantastiskt antal (3 674) och siffrorna ska jämföras med tidigare år, som aldrig överstigit totalt 450 exemplar under oktoberräkningarna. För oktober noterar vi i princip lika många rastande fåglar i inventeringsrutan, som totalt sett i båda Ringsjöarna tillsammans jämfört med de senaste åren (undantaget fjolårets totala rekordnotering om +15 000 ex). Vid de här tre räkningarna (september och oktober 2023 samt okt 2022) är det i första hand dykänderna brunand och vigg samt sothöna som söker föda i exceptionellt stora mängder.

Bosjöklosterviken

Bosjöklosterviken som på senare år stuckit ut mycket positivt, noterar för september ganska lågt antal rastande fåglar, liksom för majoriteten av inventeringsrutorna år 2023, medan för oktober månad är antalet det näst högsta (3 340). Vigg (1 991) och knölsvan (103) har aldrig tidigare noterats i så stora antal i någon inventeringsruta i historien för någon period i Ringsjöarna, och samtliga arter som ingår i inventeringsmaterialet observerades.

Fulltofta badstrand

Fulltofta badstrand noterar sin näst högsta siffra för oktober (1 677) och samtliga inventeringsarter noterades.