Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Ringsjöns vattenråds verksamheter och andra vattenrelaterade frågor

Leader-projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön håller digitala workshops om naturturism

Är du intresserad av hur Ringsjön och Rönne å kan utvecklas med avseende på naturturism? Då kan du nu anmäla dig till Leader-projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöns tre workshops via internet. Eventuella frågor om workshopparna ställs till naturturism@engelholm.se.

Välkomna på digital workshop!

Under tre måndagskvällar, den 13 september, den 20 september och den 4 oktober bjuder vi in till digitala workshops om utvecklingen i Rönne å och Ringsjön. Vi vill gärna veta vad du tycker är viktigt att tänka på i arbetet framåt. Vad fungerar bra? Vad kunde vara bättre? Vilka platser i området är dina guldkorn och hur kan vi lyfta dem? Workshoparna är tillfällen där vi tillsammans kan prata om de här frågorna.

Varje workshop inleds med en kostnadsfri föreläsning som ger oss perspektiv och inspiration från andra destinationer och entreprenörer inom naturturism.

Måndag 13 september, klockan 18.00

Så skapar vi kompletta upplevelser tillsammans med andra
Föreläsare: Marcus Eldh, WildSweden.
Anmäl dig senast 8 september.

Måndag 20 september, klockan 18.00

Hur skapar vi något större av vår småskaliga fisketurism
Föreläsare: Jonas Nordigårds, Leaderprojektet Havsöringsvägen.
Anmäl dig senast 15 september.

Måndag 4 oktober, klockan 18.00

Turism med naturen som utgångspunkt
Föreläsare: Jon Marin, Immelns kanotcenter.
Anmäl dig senast 29 september

Workshoparna riktar sig framförallt till dig som lever och verkar kring Rönne å och Ringsjön – som markägare, företagare eller föreningsaktiv men alla som är intresserade är av Rönne å och Ringsjöns utveckling är varmt välkomna! Ta chansen att vara med och påverka och tipsa gärna andra som du tror är intresserade!

Du kan läsa mer om föreläsarna och anmäla dig här!

Välkommen till ett digitalt Vattenrådens dag 2021

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson
Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson

Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen bjuder in vattenrådsmedlemmar till Vattenrådens dag. Nedan hittar ni information om vad som ska ske och hur man anmäler sig. Sista anmälningsdag är 14 september. Eventuella frågor om dagen ställs till Frida Bengtsdotter på Vattenmyndigheten: frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 52 11

Inbjudan

Efter ett års uppehåll är det äntligen dags att arrangera Vattenrådens dag den 23 september. Det har hänt mycket inom vattenförvaltningen och vi, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, hoppas på en inspirerande och lärorik dag tillsammans.

I år hade vi hoppats på ett fysiskt möte. Men då de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten har förlängts till den 30 september kommer dagen att genomföras digitalt. Dagen startar med information om Länsstyrelsens arbete med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) och möjliga synergier med lokala insatser. Vi sätter sedan vattenrådens roll i fokus och lyssnar på goda exempel av olika typer av verksamhet och aktiviteter som genomförts inom olika vattenråd. Efter lunchpaus bjuder vi på fortsatta samtal med fokus på framtiden. Varmt välkomna!

Plats: Digitalt – länkar skickas ut i kallelse till anmälda deltagare.
Tid: 23 september 2021 kockan 09.30 till 15.15.

Syfte

Vattenmyndigheten vill uppmärksamma vattenrådens viktiga arbete, ge möjlighet att byta erfarenheter och dela exempel på hur arbete bedrivs. Det finns ett stort behov av att utbyta information med varandra och vi hoppas att skapa ett forum för detta.

Målgrupp

Medlemmar i vattenråd i Västerhavets vattendistrikt.

Anmälan

Anmälan till Vattenrådens dag görs via kalendern på Vattenmyndigheternas hemsida, Vattenrådens dag 2021 – mötesplats för vattenråd i Västerhavets distrikt | Vattenmyndigheterna.

Sista anmälningsdag är den 14 september 2021 (max 200 deltagare).

Program

Ett preliminärt program finns nedan. Vi skickar kallelse med länkar och program till alla anmälda deltagare några dagar innan Vattenrådens dag.

 • Landshövding Anders Danielsson hälsar välkommen tillsammans med vattenvårdsdirektör Annika Ekvall.
 • Länsstyrelsens arbete med NAP – möjliga synergier med lokala insatser
 • Exempel från olika vattenråd presenteras med möjlighet att ställa frågor:
  • Teåkersälven – musslor och öring. Från idé till projekt.
  • Finansiering av vattenråd – Säveåmodellen.
  • Samverkan med markägare, kraftverksägare, företag och kommuner – exempel från Värmland
  • LEVA-samordnare och vattenråd i samverkan – då händer grejer!
  • Bredare perspektiv på vattenfrågorna – nyttan av kulturellt och historiskt perspektiv.
 • Miljöprövning – hinder & utmaningar i det konkreta åtgärdsarbetet.
 • Panelsamtal med representanter från vattenråd samt politiker och tjänstemän på kommun och länsstyrelse: Hur skapar vi tillsammans bättre möjligheter för vattenrådens arbete?
 • Gruppsamtal – Vattenrådens arbete i förvaltningscykel 2021–2027.
  Vad behöver vattenråden för att kunna jobba i framtiden?

Information

Vi följer Covid-19-lagen (Pandemilagen) och de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. De har blivit förlängda till 30 september 2021 och vi har därför valt att ställa om 2021 års möte till att bli digitalt. Vi planerar nästa Vattenrådens dag till mars 2022 och hoppas på ett fysiskt möte då.

Preliminärt program – start klockan 09.30

Avslut cirka klockan 15.15

Välkomna önskar Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna

Brunifieringsproblemet i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har gjort en sammanställning över brunifieringsproblemet i Skåne, både för jordbruksvatten och skogsvatten (huvudsakligen kalkade målområden).

I sammanställningen har man utnyttjat SMHI:s vattenwebb för markanvändningsdelar. Tanken har varit att vatten med en andel jordbruksmark som är ungefär lika med eller större än andelen skogsmark ska platsa som ”domineras av jordbruksmark i avrinningsområdet”.

Ett problem är att det ofta saknas vattenfärgsdata för vatten i södra, sydvästra och sydöstra Skåne (dvs. från områden med mycket jordbruksmark). Framför allt saknas äldre data.

Slutsatser

Trots brister i underlaget anser Länsstyrelsen att resultaten visar:

 • Att vattenfärgen idag (2013 – 2018) är mycket hög – i genomsnitt över 300 mg Pt/L – i skånska sjöar och vattendrag, som domineras av skogsmark i sina avrinningsområden.
 • Att vattenfärgen idag (2013 – 2018) är låg till måttlig – i genomsnitt ca 25 mg Pt/L – i skånska sjöar och – i genomsnitt ca 60 mg Pt/L – vattendrag, som domineras av jordbruksmark i sina avrinningsområden.
 • Att det i princip inte sker någon förändring i vattenfärg över kvartseklet från perioden 1989 – 1994 till perioden 2013 – 2018 för skånska sjöar och vattendrag, som domineras av jordbruksmark i avrinningsområdet.
 • Att det sker en kraftig ökning i vattenfärg – med i genomsnitt ca 100 mg Pt/L eller mer – över kvartseklet från perioden 1989 – 1994 till perioden 2013 – 2018 för skånska sjöar och vattendrag, som domineras av skogsmark i avrinningsområdet.
 • Att vattenfärgen i sjöar och vattendrag i Skåne är tydligt kopplad till andelen skogsmark i avrinningsområdet.

Läs sammanställningarna här:

Sjöar och vattendrag i norra Skåne med dominerande skogsmark inom sina avrinningsområden

Sjöar och vattendrag i Skåne med dominerande jordbruksmark inom sina avrinningsområden

Ny studie om läkemedelsutsläpp från skånska reningsverk

Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö
Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö

Studien är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Högskolan Kristianstad och är en del i Länsstyrelsens miljöövervakning av läkemedelssubstanser. Huvudfrågan har varit att ta fram en regional arbetsmetod för att prioritera skånska reningsverk vad gäller uppgradering till avancerad rening utifrån recipientpåverkan.

Vattenanalyser vid sju reningsverk i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel. Vid ytterligare tio reningsverk finns risk för att halterna överskrider säkra nivåer. Mätningar har gjorts av 35 ämnen, varav 29 är läkemedelssubstanser, vid reningsverken Rosendal (Tomelilla), Svalöv, Nyvång (Åstorp), Södra Sandby; Ellinge (Eslöv), Ekeby (Bjuv) och Ekebro (Bjuv).

Överskridanden för två ämnen med bedömningsgrunder

Fyra läkemedel är extra viktiga eftersom de påverkar miljökvalitetsnormen för vatten. För dessa har Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram bedömningsgrunder. Analyserna visar att bedömningsgrunderna överskrids för två av ämnena: diklofenak (smärtlindring) vid samtliga platser och 17-beta-östradiol (hormonpreparat) vid tre av sju platser. Båda ämnena har miljöpåverkan på fisk och andra vattenorganismer. När HaV:s bedömingsgrunder överskrids ska myndigheter ställa krav på verksamheter så att halterna inte längre överskrids i mottagande vatten. Detta för att god vattenstatus ska nås.

Ny skånsk modell pekar ut var rening av läkemedelsrester är mest akut

Modellen som Länsstyrelsen Skåne arbetat fram utgår från databasanalyser för att identifiera sjöar och vattendrag, särskilt sårbara för utsläpp av läkemedel och andra miljögifter från reningsverk. Enkelt uttryckt är risken störst där flödet i mottagande vattendrag är lågt, samtidigt som flödet från reningsverket är högt.

Enligt Naturvårdsverkets rapport Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen (2017) finns ett behov att införa avancerad rening av läkemedelsrester, samtidigt som sådan rening också medför rening av andra oönskade mikroföroreningar i avloppsvattnet. Naturvårdsverket konstaterar också att det saknas underlag för att utvärdera vid vilka reningsverk som det är aktuellt att införa avancerad rening.

Ytterligare tio riskområden har ringats in

Ytterligare tio reningsverk har ringats in som riskområden i modellen – Lyby (med utlopp i Hörbyån/Östra Ringsjön), Vinslöv, Perstorp, Staffanstorp, Lönsboda, Hässleholm, Klippan och Källby, Svedala och Sjöbo – men där har inga uppföljningar i fält gjorts i denna studie. Nu fortsätter projektet, vilket kommer att innebära analyser av vattenprover från utgående avloppsvatten samt uppströms och nedströms i aktuellt vattendrag vid de tio ovan nämnda avloppsreningsverken. Prover kommer att analyseras vid sammanlagt fyra olika provtagningstillfällen under ett års tid för att täcka in årstidsvariationer i både läkemedelshalter och vattenflöden (juni, augusti och november 2021 samt mars 2022).

Målet är att ta fram regional arbetsmetod

Målet med detta projekt var att ta fram en regional arbetsmetod som kan underlätta detta arbete, samt presentera en möjlig prioriteringsordning för skånska reningsverk vad gäller uppgradering till avancerad rening utifrån reningsverkens recipientpåverkan.

Läs hela rapporten på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Årsstämma 6 maj 2021

Janauri 2021, solen skiner över skridskospåren på Sätoftasjöns is. Foto: Richard Nilsson
Janauri 2021, solen skiner över skridskospåren på Sätoftasjöns is. Foto: Richard Nilsson

Isen som ligger på bilden ovan är nu ett minne blott. Abborrarna och gäddorna har lekt. Staren och sädesärlan har anlänt. Det är vår! Därmed är det snart dags för årsstämma med Ringsjöns vattenråd.

Stämman kommer att hållas online via Microsoft Teams den sjätte maj klockan 18.00. Kallelse och dagordning är utskickat till alla medlemmar via e-post. Om någon medlem av någon anledning inte har emottagit kallelsen ber vi dig att du snarast hör av dig till sekretariatet.

Välkomna!

Inbjudan till samrådsmöte för vattenråd i Västerhavets vattendistrikt

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp
Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. Som en del i samrådet kommer vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt att genomföra digitala möten särskilt för vattenråd.

Tid

 • Tisdag 2 mars klockan 13.00 – 16.00 (anmälan senast 23 februari)
 • Torsdag 4 mars klockan 9.00 – 12.00 (anmälan senast 25 februari)

Anmälan

Välkommen med din anmälan via nedan länkar till Vattenmyndighetens hemsida. Kontrollera noga att du väljer Västerhavets distrikt och den tidpunkt du önskar. Möteslänkar kommer att skickas till alla anmälda några dagar innan mötet tillsammans med ett program.

Samrådsmöte 1 för vattenråd inom Västerhavets distrikt | Vattenmyndigheterna
Samrådsmöte 2 för vattenråd inom Västerhavets distrikt | Vattenmyndigheterna

Frågor

För att kunna förbereda med rätt kompetens på plats uppmuntrar vi att ni skickar in frågor i förväg. Antingen via anmälningsformuläret eller till kontaktpersonerna längst ner på denna sida.

Mötet syftar till att:

 • Informera om innehållet i samrådsdokumenten.
 • Du som deltagare ska känna dig motiverad att svara på samrådet.
 • Informera och inspirera om arbetet med vattenförvaltning.

Upplägg av möte

Båda mötena kommer att ha samma upplägg och innehåll och hållas digitalt via Youtube och Skype. Vi kommer att ha en gemensam introduktion och presentation av vattenmyndigheternas samrådsmaterial följt av en presentation av förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön från Havs- och vattenmyndigheten. Sedan följer en mer interaktiv del av mötet där du som deltagare har möjlighet att välja två av fem teman för mindre gruppmöten via Skype. Vi knyter ihop säcken med en gemensam avslutning.

Övergripande program

 • Introduktion (via Youtube Livestream)
 • Samrådets innehåll (via Youtube Livestream)
 • Presentation av samrådsmaterial inklusive information om hur man skickar in synpunkter, Vattenmyndigheten.
 • Åtgärdsprogram för havsmiljö (via Youtube Livestream)
 • Presentation av förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön, Havs- och Vattenmyndigheten
 • Digitala grupprum med fem olika teman (möjlighet att välja 2 st. à 40 min) (via Skype)
 • Utveckling av vattenarbetet 2021–2027 samarbete vattenråden och kommun
 • Vandringshinder, biotopvård och kantzoner
 • Övergödning
 • Dricksvatten, miljögifter och grundvatten
 • Ekosystembaserad havsförvaltning
 • Gemensam sammanfattning och avslutning (via Youtube Livestream)

Så kan du förbereda dig

Innan mötet är det bra om du har tittat igenom samrådshandlingarna. Handlingar för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. På denna webbplats kan du också:

Information om Havs- och Vattenmyndighetens samrådsmaterial hittar du på www.havochvatten.se/remiss-åph2020

Teknisk förberedelse

Första och sista delen av mötet kommer att sändas via YouTube Livestream. Dessa delar spelas in och kommer att ligga tillgängligt i två veckor efter mötet och nås via unik länk. Grupprummen når du via Skype-länkar och kommer inte att spelas in.

Mer information om teknik kommer i kallelsen några dagar innan mötet.

Varmt välkommen med din anmälan!

Har du frågor om samrådsmöten för vattenråd kan du kontakta:
Frida Bengtsdotter, vattensamordnare, frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se
Peter Nolbrant, verksamhetsutvecklare, peter.nolbrant@lansstyrelsen.se

Föreläsningar om natur- och fisketurism i nytt projekt

Projektet ”Naturturism i Rönne å och Ringsjöarna” bjuder nu in till tre kostnadsfria digitala föreläsningar för att inspirera till och lära om natur- och fisketurism.

Webbinarierna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området Rönne å och Ringsjön, men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse.

Föreläsningarna är en del av projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm där Ängelholms kommun är projektägare. Projektet finanserias med stöd av Leader och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Webbinarier

Tre personer med stor erfarenhet kommer att belysa olika perspektiv i frågan om hur man bör tänka när man utvecklar naturturism.

Forskarperspektivet: ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism
Robert Pettersson, Etour
Måndag 25 januari klockan 18.00

Robert forskar bland annat om destinationsutveckling, hållbarhet och turismens trender. Under första tillfället i vår webbinariumserie kommer vi få en riktig djupdykning i vad turism är – varför reser man och vad vill man uppnå med resan? Robert kommer att guida oss igenom detta med särskilt fokus på naturen som reseanledning och om hur framtiden kan tänkas te sig för naturturismen i Sverige. Sista anmälningsdag är den 22 januari.

Fisketurismentreprenören: ”En väl förvaltad och förädlad fiskeresurs skapar lokal utveckling.”
Per Jobs, Fishyourdream AB
Måndag 1 februari klockan 18.00

Per är grundare och huvudägare av FishYourDream AB som sedan 15 år tillbaka driver fisketurismverksamhet på flera platser i Sverige. Under webbinariet kommer Per berätta om sina erfarenheter som fisketurismsntreprenör med särskilt fokus på vilka förutsättningar som krävs för att skapa en attraktiv och hållbar fiskedestination. Sista anmälningsdag är den 29 januari.

Fiske som destination: ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala
Ida-Maria Rigoll, Platschef Mörrumsåns Kronolaxfiske
Måndag 8 februari klockan 18.00

Ida-Maria arbetar sedan fyra år tillbaka som platschef på Mörrums Kronolaxfiske, som idag är ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske i sportfiskesammanhang. Under webbinariet kommer Ida-Maria berätta om verksamheten på Mörrums Kronolaxfiske, hur samverkan med lokalsamhället ser ut och vilka vinster som finns med fisketurism. Sista anmälningsdag är den 5 februari.

Anmälan

För att delta i ett eller flera webbinarier behöver du anmäla dig.

Inför webbinariet skickar vi sedan ut en länk som möjliggör ditt deltagande med det digitala mötesverktyget. Webbinarierna är kostnadsfria.

Mer information om projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna.

Recipientkontroll december 2020

Recipientkontroll Östra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

2020 har nu gått över i 2021. Den sista månadsrapporteringen har skickats in från vår konsult Ekologigruppen AB. Sedan 1 januari har Calluna AB tagit över provtagningarna i Rönne å och i Ringsjön med omnejd. Vi tackar Ekologigruppen och framförallt Birgitta Bengtsson för många års trogen tjänstgöring i Ringsjöns vatten!

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Därmed är 2020 komplett och kan summeras. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Fortsätt läsa Recipientkontroll december 2020

Höststämma 2020

Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl
Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl

OBS!!! Ingen fysisk stämma kommer att genomföras. Detta på grund av restriktioner från Hörby kommun. Vi ses på Teams! Har ni problem att komma in på det digitala mötet, vänligen kontakta Gunilla Skog på 0709-538 163.

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma torsdagen den 17 december 2020! Kallelse och dagordning har skickats ut till medlemmarna. Har du inte fått några mejl om detta? Ta då först en titt i din skräppostlåda och kontrollera om mejlen har hamnat där. Om du fortfarande inte hittar mejlen hör du av dig till Bianca på bianca.nilsson@hoor.se.

OBS! Senaste mejlet skickades den 9 december. Det mejlet innehöll en uppdaterad dagordning och en begäran om fullmakt. På grund av rådande restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att dra ner kommande stämma till ett minimum. Endast de nödvändiga punkterna tas upp. Ingen förtäring kommer att serveras på mötet.

Om du ändå vill närvara fysiskt på stämman är du naturligtvis välkommen att göra så. Styrelsen ser dock helst att antalet fysiska deltagare blir så få som möjligt.

Det kommer att ordnas så att det går att delta via online-video med hjälp av programmet Teams. Det ska gå att delta i mötet direkt i din webbläsare, inget program behöver installeras.

Glöm inte att anmäla dig och skicka in din fullmakt till stämman, senast den 14 december.

Recipientkontroll november 2020

En bro över Pinnån vid provpunkt 36 vid Pinnåns utflöde ur Åsljungasjön.
En bro över Pinnån vid provpunkt 36 vid Pinnåns utflöde ur Åsljungasjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från november i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Fortsätt läsa Recipientkontroll november 2020