Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Ringsjöns vattenråds verksamheter och andra vattenrelaterade frågor

Tips från vattenmyndigheten om hur du besvarar samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Vattenmyndighetens samrådsstämpel 2020

Den 1 november 2020–30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. Som en del i samrådet kommer vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt att genomföra digitala möten för tre olika målgrupper inom distrikt, med start 2021.

 • I januari planeras för möten med kommunpolitiker.
 • I mars planeras för ett möte med vattenråd och ett möte med tjänstepersoner inom kommun och länsstyrelse.

Mer information om specifika datum och möjlighet till anmälan kommer att skickas ut via e-post innan årsskiftet.

Så kan du förbereda dig

Börja redan nu att titta igenom samrådshandlingarna. Handlingar för alla fem vattenmyndigheterna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. På denna webbplats kan du också:

Håll dig uppdaterad

Så hittar du och din organisation rätt i samrådsmaterialet

En del av samrådsmaterialet som kan vara av särskilt intresse för vattenråd är de åtgärder i förslag till åtgärdsprogram som riktar sig till kommunerna, och även de åtgärder som riktas till länsstyrelserna. En annan del av särskilt intresse kan vara kapitel 10 i förslag till förvaltningsplan som handlar om utvecklingsbehoven för arbete med vattenförvaltning 2021–2027. Men synpunkter får självklart lämnas på alla delar av samrådsmaterialet.

I VISS kan synpunkter på enskilda vattenförekomster och tillhörande innehåll lämnas av alla, exempelvis enskilda personer utanför vattenråden. Bra att komma ihåg ifall ditt vattenråd planerar kommunikationsinsatser under samrådet.

Vattenförekomster som påverkas av vattenkraft

Under perioden 1 mars 2020 till 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna särskilt om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft.
Det gäller påverkan från den vattenkraft som omprövas 2022–2024, enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft, NAP.

Havs- och vattenmyndighetens samråd

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samråden samarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet. Se information på www.havochvatten.se/remiss-åph2020.

Lämna synpunkter

Vi ser helst att ni använder det webbformulär som har tagits fram för att svara på samrådet. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation känner er berörda av. Det underlättar vår sammanställning och gör att vi enklare kan väga samman synpunkterna.
Det finns möjlighet att lämna synpunkter på enskilda vattenförekomster i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) under samrådet.

Wordmall som hjälp att fylla i svar

Som ett stöd för att underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i ett Word-dokument. Ett tips är att arbeta i dokumentet för att sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. Word-dokumentet hittar du på webben för sidan om att lämna synpunkter.

Era synpunkter är viktiga för att de kommande årens vattenförvaltning ska baseras på ett genomarbetat och väl förankrat underlag. Vattenmyndigheterna behöver era synpunkter senast den 30 april 2021.

Tillsammans värnar vi vattnets värden!

Samråd från Vattenmyndigheten om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Vattenmyndighetens samrådsstämpel 2020

En av vattenrådens grundpelare är att allmänheten ska kunna komma till tals angående myndigheters förslag om hur man ska ta sig an olika vattenfrågor. Detta sker ofta genom att myndigheterna skickar ut sina förslag på samråd till olika organisationer, innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Medlem i Ringsjöns vattenråd

Vi välkomnar därför Ringsjöns vattenråds medlemmar att höra av sig med sina synpunkter i samrådet. Tjänstemannaberedningen kommer att ta fram ett förslag till yttrande för Ringsjöns vattenråd. Du som är medlem kommer att få förslaget skickat till dig för översyn innan det skickas in till Vattenmyndigheten . Du har då möjlighet att ta upp dina tankar kring samrådet och förslaget. Sätt dig gärna in i samrådet så fort som möjligt.

Inte medlem i Ringsjöns vattenråd

Om du inte är medlem men ändå vill föra din synpunkt vidare kan du lämna in din synpunkt personligen. Även du som är medlem i vattenrådet kan lämna din synpunkt direkt till Vattenmyndigheten. Kontaktuppgifter finns i respektive samråd.

Samråd för arbetet med att förvalta vatten

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har sammanställt förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning och förvaltningsplan enligt vattenförvaltningsförordningen. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet vattnet ska ha. Åtgärdsprogrammet anger vilka åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Miljökonsekvensbeskrivningen anger miljöpåverkan av åtgärderna. Förvaltningsplanen beskriver arbetet med att förvalta vatten.

Var med och påverka vattenförvaltningen

Mellan den 1 november 2020 och 30 april 2021 vill Vattenmyndigheten ha dina synpunkter. Mer information om handlingarna och hur du kan svara på samrådet hittas på vattenmyndigheternas webbplats: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

Samrådshandlingarna finns tillgängliga från och med 1 november 2020 hos vattenmyndigheterna, samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt. Det går att lämna distriktsvisa synpunkter.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. På Vattenmyndigheternas hemsida finns all information om samrådet. https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

När samrådstiden är slut sammanställer Vattenmyndigheten synpunkterna och bedömer vilka eventuella förändringar som behöver göras. Det kan vara någon fråga Vattenmyndigheten behöver arbeta mer med eller något som behöver förtydligas. Vattendelegationen inom respektive distrikt kommer sedan att besluta om förvaltningsplan, åtgärdsprogram, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka samt miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Vattenmyndigheten vill ha dina synpunkter senast 30 april 2021.

Tips och underlättande

Vi har samlat mer information, lite tips och länkar om hur man kan ta sig an samrådet i ett annat nyhetsinlägg om samrådet.

Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning av förslaget. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet anger åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna och för att på sikt uppnå god miljöstatus för svenska havsområden. Miljökonsekvensbeskrivningen anger miljöpåverkan av åtgärderna.

Var med och påverka havsmiljöförvaltningen

Förslaget till åtgärdsprogram publiceras den 1 november 2020 och finns tillsammans med information om hur du lämnar synpunkter på: www.havochvatten.se/remiss-åph2020

Havs- och vattenmyndigheten vill ha dina synpunkter senast 30 april 2021.

Havs- och vattenmyndighetens logotyp
Havs- och vattenmyndighetens logotyp

En arbetsdag vid Ringsjön

Fredag den 16 oktober var en kall men solig morgon med bara ett par plusgrader och ingen blåst. Med andra ord var vädret gynnsamt för sjösättning av de båda trålbåtarna Östen och Västen. Det enda biologen och arbetsledaren Jimmy på Ringsjöns vattenråd var lite nervös för, var det låga vattenståndet.

Trålbåtarna som varit uppe på land sedan midsommar, lades nu i för åttonde året i rad. Jimmy, skeppare, däckshänder och den för dagen inhyrda kranföraren, hjälptes alla åt att sjösätta båtarna. Det fungerade helt utan problem trots det låga vattendjupet på 40 centimeter.

Trålbåten Östen lyfts ner i Ringsjön av en kranbil. Skeppare och däckshänder hjälper till med sjösättningen. Foto: Kristina Johannesson

2005 påbörjades trålning i Ringsjön

2005 påbörjades trålning av vitfisk, mört och braxen, i Ringsjön som ett resultat av en utredning där trålning ansågs vara det mest effektiva alternativet att komma till rätta med de kraftiga algblomningarna. Jimmy, som redan 2004 deltog i ett projekt om Ringsjön, blev tillfrågad om han ville delta i en testverksamhet.

Då Höörs kommun inte hade några egna trålbåtar fick sådana hyras av Hässleholms kommun. Hässleholm hade utfört trålning i Finjasjön med gott resultat. 2013 köpte Höörs kommun in två egna trålbåtar, Östen och Västen, som använts i Ringsjön sedan dess. Båtarna sjösätts oftast i början av oktober varje år och tas upp vid midsommar året efter. Båtarna är specialbyggda för ändamålet, är grundgående, stabila och går bra i vattnet. De körs tio timmar om dagen, fyra dagar i veckan under trålningssäsongen.

En vanlig dag på jobbet

Jimmys arbetsplats är Ringsjön. Han planerar trålfisket, bedömer förutsättningarna för var fiskarna troligen kan befinna sig för dagen, för statistik över fångsterna och ser till att arbetet flyter. Andra arbetsuppgifter kan vara vattenprovtagning samt reduktionsfiske med andra metoder än trålning som bottengarn, ryssjor och not. Mycket av det dagliga arbetet innebär också att se till så att underhållet av båtarna löper smidigt, hål i trål och andra fiskeredskap lagas. Flera av våra redskap kommer från olika yrkesfiskare längs kusten, framförallt från Simrishamnstrakten. Det kan vara redskap som inte längre får lov att användas vid fiske i havet.

– Jag vill rikta ett stort tack till de här yrkesfiskarna. Utan deras hjälp hade det här projektet blivit mycket dyrare, säger Jimmy.

JImmy Lindahl
JImmy Lindahl, arbetsledare för reduktionsfisket i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Utöver det praktiska arbetet i och kring sjön är kontakten med olika intressenter en bit som tar en hel del arbetstid i anspråk. Jimmy har, i stort sett, daglig kontakt med olika grupper som yrkesfiskare, sportfiskare, skolor, markägare, alla möjliga som verkar och rör sig runt sjön.

Arbetsdagen avslutar Jimmy ofta med att frakta fångsten till en biogasanläggning i Kristianstad.

Utvecklingen i sjön

Jimmy tycker att det är synd att inte fler uppmärksammar vilken fin utveckling Ringsjön har haft. Sjön är renare och friskare, insekter och växtlighet som inte synts till på 50-60 år har hittats igen. Inte minst syns det på alla arterna av fiskar som är kvar i sjön att förhållandena är bättre. Till exempel har vi nu återigen braxnar på över 6 kilo. Snittvikten ligger på cirka 3,5 kilo, perfekta matfiskar.

– Byt gärna ut den rökta ålen mot rökt braxen på julbordet, menar Jimmy.

Recipientkontroll oktober 2020

Vy över Östra Ringsjön
Vy över Östra Ringsjön med projekt Ringsjöns hemmahamn i bakgrunden. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från oktober i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i oktober

Provtagningarna utfördes den 13 oktober.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och blåsigt med en del regnskurar. Natten innan provtagningen var det frost och under provtagningsdagen var det svag nordostlig vind, växlande molnighet och temperaturen steg till cirka 15 grader under dagen.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 7 och 13 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Sätoftasjön noterades en ”extremt hög” klorofyll a-halt och totalfosforhalten var ”extremt hög” i Östra Ringsjön.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på på ett par.

Recipientkontroll augusti och september 2020

Lågt vattenstånd vid Västra Ringsjön
Bilden visar Västra Ringsjöns låga vattenstånd vid Björks fisk 13 augusti 2020. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från augusti och september i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i augusti

Provtagningarna utfördes den 11 och 12 augusti.

Det var fortfarande sommarväder i augusti. Innan provtagningen var det värmebölja, varmt och torrt. Under provtagningsdagarna var det svag till måttlig vind från sydost, växlande molnighet och cirka 23 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 14 och 23 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Östra och Västra Ringsjön, samt Östra Sorrödssjön noterades ”extremt höga” klorofyll a-halter. Vattnet var skiktat och det var syrefattiga förhållanden i bottenvattnet i Sätoftasjön, Östra Ringsjön, Storarydsdammen, Östra Sorrödssjön och Hjälmsjön, samt måttliga syrgasförhållanden i Rössjön.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på en (Perstorpsbäcken uppströms Perstorp, pkt 28).

Kommentarer om provtagningarna i september

Provtagningarna ufördes 14 och 15 september.

Pinnån uppströms Gelita, provpunkt R42
Fotot visar provpunkt R42, uppströms Gelita under provtagningsdagen 14 september 2020. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret som föregick provtagningen var lite ostadigt, blåsigt, med regnskurar på sina håll. Dagen innan blev det dock stabilare och varmt för årstiden. Under provtagningsdagarna var det svag till måttlig vind från sydost, klart och soligt, samt cirka 24 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter noterades i Ringsjöns tre delsjöar. Det blåsiga vädret som föregick provtagningen hade rört om och det var ingen syrebrist på bottnen. Dock var totalfosforhalten ”extremt hög” i Östra Ringsjöns bottenvatten.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på en (Perstorpsbäcken uppströms Perstorp, pkt 28).

Recipientkontroll juli 2020

Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson
Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från juli i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i juli

Provtagningarna utfördes 15 juli.

Det var ostadigt väder; svalt, regnigt och blåsigt, innan provtagningen. När provtagningen gjordes var det svag till måttlig vind från söder, regn och ca 15 grader.

Vattenföringen var låg-måttlig för årstiden.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Östra Ringsjön noterades en ”extremt hög” klorofyll a-halt. I övrigt var vattnet omrört vid profilmätningarna (ingen syrebrist i bottenvattnet).
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på flertalet av provpunkterna i rinnande vatten, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på några; i Ybbarpsån, Perstorpsbäcken och Bäljaneå.
 • I Perstorpsbäcken nedströms Perstorp (pkt 16) var totalkvävehalten ”extremt hög”.

Recipientkontroll maj 2020

Vy över Sätoftasjön, en bit ifrån provpunkt Ri5.
Vy över Sätoftasjön, en bit ifrån provpunkt Ri5 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i maj

Provtagningarna utfördes 19 och 20 maj.

En lång period med torrt väder föregick provtagningen, men sedan helgen innan var det ostadigt, med blåst och skurar. När provtagningen i rinnande vatten gjordes var det måttlig västlig vind, molnigt och ca 15 grader. Under Ringsjöprovtagningen var det lugnt på sjön, svag nordlig vind, några molntussar och 17 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Starkt färgat” vatten noterades på sex av provpunkterna och ”starkt grumlat” vatten på fyra.
 • I övrigt registrerades inga avvikande höga eller onormala värden i månadens analyser.

Årsstämman är flyttad

Fiskgjuse över Västra Ringsjön - Foto: Richard Nilsson
Fiskgjuse över Västra Ringsjön – Foto: Richard Nilsson

På grund av rådande omständigheter har vattenrådets styrelse beslutat att flytta på årsstämman. Preliminärt är ny tid och plats för stämman torsdagen 3 september kl. 18, på Hörbys kommunhus. Håll utkik på hemsidan och i era mailkorgar efter mer information så småningom.