Rapporten – Scenarier för framtida fiske i Ringsjön och ekologisk status, uppföljningsprogram och handlingsplan

Ekoll AB har på uppdrag av Ringsjöns vattenråd gjort en utredning om de framtida scenarierna för fisket i Ringsjön.

Bild från Ringsjön
Foto Ekoll AB.

Från Rapportens sammanfattning

Under 2021-2022 visar alla mätningar att sjöns övergödda ekosystem återhämtat sig markant sedan reduktionsfisket (utfiskning av vitfisk) påbörjades år 2005. Rapporten utreder hur vattenrådets reduktionsfiske ska kunna avslutas eller minimeras utan att riskera att sjön återgår till en sjö med exempelvis kraftiga algblomningar och fisk i dålig kondition.

Ett annat syfte är att bedöma hur en förändring av reduktionsfisket fortsatt kan säkerställa att sjön kan uppnå eller bibehålla en god ekologisk status, vilket är ett krav enligt EU:s vattendirektiv för utpekade vattenförekomster. Ringsjön omfattas av två vattenförekomster, Västra Ringsjön samt Östra Ringsjön inklusive Sätoftasjön.

Rapporten bygger på såväl analyser av data som finns i olika databaser och rapporter som från intervjuer med olika aktörer. Aktörerna som intervjuats är främst Ringsjöns vattenråd, yrkesfiskarna, Ringsjöns fiskevårdsområdesförening samt Eslöv- Ringsjöns sportfiskeklubb.
Rapporten innehåller följande:

  • En kunskapssammanställning över hur sjöekosystem fungerar och hur de påverkas av övergödning, med särskilt fokus på Ringsjön.
  • En beskrivning av olika metoder för reduktionsfiske samt deras för- och nackdelar
  • Resultat av fångster av fisk som redovisats av Ringsjöns vattenråd (trålning samt provfiskeresultat) samt från yrkesfiske, fritidsfiske och sportfiske. Här finns också en mer ingående diskussion kring gösens ekologi och förvaltning eftersom den är en av de viktigaste arterna kopplat till fisket i sjön.
  • Resultat av reduktionsfisket i Ringsjön mellan 2005–2022 med avseende på fysikalisk- kemiska faktorer (fosfor, siktdjup och syrgasförhållanden) och biologiska parametrar (växtplankton, vattenväxter, bottenfauna och fisk).
  • Utvärdering kring eventuell påverkan av gäss, storskarv och signalkräfta på Ringsjöns ekosystem.
  • Beräkning av Ekologisk status för Ringsjöns två vattenförekomster baserat befintliga data på fysikalisk-kemiska faktorer och biologiska faktorer (kvalitetsfaktorer). Här finns också en diskussion om för- och nackdelar med olika kvalitetsfaktorer vid bedömning av Ringsjöns ekologiska status.
  • Förslag till fortsatt uppföljningsprogram för Ringsjön för att kunna klassificera sjöns ekologiska status.
  • Handlingsplan för Ringsjön för att kunna upptäcka och förstå eventuella negativa förändringar i Ringsjöns ekosystem och hur dessa i så fall ska kunna hanteras. Framtagning och bedömning av olika scenarier för det framtida fisket i Ringsjön.

Se ett föredrag kopplat till rapporten

Du kan med fördel se denna presentation, med Ekoll AB:s Per Nyström, innan du läser rapporten i sin helhet.