Höststämma den 19 november 2019

Dyblad från Östra Ringsjön, kan förväxlas med den invasiva arten sjögull. Foto: Richard Nilsson
Dyblad från Östra Ringsjön, kan förväxlas med den invasiva arten sjögull. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma tisdag den 19 november 2019!

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer Nils Carlsson, expert på invasiva arter, hålla föredrag. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att presentera det senaste från 2019 års recipientkontrollprogram.

Kallelse med föredragningslista har gått ut per e-post. Om du som medlem avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med fika. Anmälan görs via kontaktformuläret, senast den 13 november.

Plats: Kommunhuset i Hörby
Tid: 19 november kl. 18.00

Föredragningslista

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
2) Justering av röstlängd vid stämman
3) Fastställande av dagordning
4) Val av sekreterare för stämman
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6) Stämmans behöriga utlysande
7) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
8) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
9) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
10) Förslag till stadgeändring, antal stämmor per år
11) Recipientkontrollprogrammet – aktuellt läge i sjön enligt senaste mätningarna
12) Verksamhetsinformation
13) Information från Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten för Västerhavet
14) Övrigt
15) Datum för styrelsemöten 2020
16) Datum för nästa stämma
17) Invasiva arter – föredrag av Nils Carlsson
18) Mötet avslutas

Välkomna!