Remiss gällande ”Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19”

 

Havs- och vattenmyndighetens logotyp
Havs- och vattenmyndighetens logotyp

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten fastställdes 2013. Föreskrifterna reviderades genom HVMFS 2015:4, då bland annat bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen infördes i bilaga 2 och 5. Ytterligare gränsvärden för ämnen i bilaga 6 infördes också, varav flera värden uttrycks för biota och några för sediment. För några metaller i vatten uttrycks värdena som biotillgänglig koncentration.

Som stöd till vattenmyndigheterna vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus med avseende på miljögifter och tillämpning av dessa föreskrifter, har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram följande förslag till vägledning.

Havs- och vattenmyndigheten önskar inför det fortsatta arbetet ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget till vägledning. Remissen finns inom kort också tillgänglig på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Remissen kan också laddas ner här.

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar yttra sig gör det till vattenrådets sekreterare senast 16 maj. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 25 maj 2016.

Havs- och vattenmyndigheten vill att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.

Vänligen ange ärendets diarienummer 791-16 i e-postmeddelandets ärendemening.

Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Ann-Sofie Wernersson (för kontaktuppgifter, se bifogat missiv) via e-post.