Kategoriarkiv: Inaktuella remisser

Utgångna remisser

Remiss om Eslövs kommuns sjö och vattendragsplan

Eslövs Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har skickat förslaget på Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun på remiss för att få in synpunkter på förslaget. Nämnden vill t ex ha in synpunkter på:

Ger planen en tydlig och rättvisande bild av nuläget i sjöar och vattendrag i kommunen?

Vilka åtgärder behöver kommunen fokusera på för att förbättra statusen i sjöar och vattendrag i kommunen

Saknas det någon information i planen?

Ringsjöns vattenråds välkomnar sina medlemmar att höra av sig med sina synpunkter på remissen. Senast 27 april behöver vi ha dina synpunkter. Tjänstemannaberedningen kommer därefter att ta fram ett förslag till yttrande från Ringsjöns vattenråd. Du som är medlem kommer att få förslaget skickat till dig för översyn innan det, via styrelsen, skickas in till Vattenmyndigheten 30 april.

Vattenmyndigheternas samråd 2018 gällande kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

Vattenmyndigheterna samråder nu om förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är
kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft.
Samrådet inkluderar det underlag som ligger till grund för föreslagna miljökvalitetsnormer.
Underlagen presenteras dels sammantaget för hela landet i en gemensam rapport
med tillhörande bilagor, dels i totalt 20 åtgärdsplaner för berörda avrinningsområden eller
delavrinningsområden i respektive vattendistrikt. Samrådet pågår fram till och med 15 september.

Eventuella frågor man kan tänkas ha om samrådsmaterialet besvaras av Havs- och vattenmyndigheten.

Samrådsdokument

Länk till Havs och vattenmyndighetens sida om samrådet

Missiv

Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – vattenkraft

Bilaga 1 Metoder

Bilaga 2 Tabeller

Bilaga 3 Ordlista

Åtgärdsplaner för Västerhavets vattendistrikt

Länkar till övriga vattendistrikts åtgärdsplaner

Åtgärdsplaner för Bottenvikens vattendistrikt

Åtgärdsplaner för Bottenhavets vattendistrikt

Åtgärdsplaner för Norra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsplaner för Södra Östersjöns vattendistrikt

Synpunkter från vattenrådets medlemmar

Samrådet pågår fram till 15 september. För att hinna med att handlägga medlemmarnas synpunkter behöver vi ha in era synpunkter senast 26/8. Det går bra att använda sig av kontaktformuläret när man lämnar sina synpunkter.

Synpunkter från övriga

För den som på egen hand vill lyfta fram sina synpunkter om samrådet så gör man det senast 15/9 till vasternorrland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 537-3521-
2016.

Det går också bra att skicka per post till:
Länsstyrelsen Västernorrland
Att. Vattenmyndighetens kansli
871 86 Härnösand

Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har, i sin roll som vägledande och samordnande inom vattenförvaltningen, tagit fram en nya vägledningar för vattenmyndigheternas arbete med klassificering av ekologisk status. Det rör sig om en vägledning som beskriver arbetsprocessen med statusklassificering och hantering av osäkerhet, samt sex vägledningar som beskriver bedömningsgrunderna för bottenfauna (sjöar respektive vattendrag), fisk (sjöar respektive vattendrag), kiselalger (sjöar och vattendrag) samt växtplankton (sjöar). Havs – och vattenmyndigheten önskar nu synpunkter på de nya vägledningarna. Remissen ska besvaras senast 16 augusti.

Länk till samrådsdokumenten och mer information hos HaV.

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till niklas.hanson@havochvatten.se.

Synpunkter från vattenrådets medlemmar

För att hinna med att handlägga medlemmarnas synpunkter behöver vi ha in era synpunkter senast 5/8. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet. Det går bra att använda sig av kontaktformuläret när man lämnar sina synpunkter.

Synpunkter från övriga

För den som på egen hand vill lyfta fram sina synpunkter om samrådet så gör man det till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienummer 1971-2018. Senast 16 augusti.

Ny översiktsplan – Höörs kommun

Höörs kommuns har ett förslag till en ny översiktsplan ute på remiss. Planen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram till 2035. Ringsjöns vattenråd kommer att lämna in ett yttrande. Vattenrådet önskar därför ta del av våra medlemmars eventuella synpunkter på förslaget till översiktsplan. Notera att det är ganska kort om tid innan vi behöver ha in era synpunkter!

Remissen

I förslaget till ny översiktsplan behandlas Ringsjön och andra vatten, i och utanför vårt avrinningsområde. Dessutom föreslås lämpliga områden för utbyggnad av bostäder och verksamheter samt utveckling av grönområden och kommunal service. Förslaget prioriterar tätt och hållbart stadsbyggande och möjliggör för cirka 1500 nya bostäder i stationsnära läge genom nybyggnation och förtätning.

Förslaget visar på utvecklingsmöjligheter i byarna och möjligheten att tillgängliggöra och stärka kommunens natur och infrastruktur. Södra stambanan är kommunens livsnerv. Utveckling av järnvägskapaciteten är tillsammans med utbyggnad av cykelvägnätet centrala frågor för kommunens utveckling.

Länk till remissens del ett, Utvecklingsdelen.
Länk till remissens del två, Hänsynsdelen.

Mer utförlig information om remissen finns på Höörs kommuns hemsida.

Direkta frågor om planen eller hur det går till att lämna synpunkter besvaras av Karin Kallioniemi, kommunarkitekt/samhällsplanerare, karin.kallioniemi@hoor.se eller till Anton Klacka, samhällsplanerare, anton.klacka@hoor.se.

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar få sina synpunkter inkluderade tillsammans med vattenrådets yttrande lämnar dessa till vattenrådets sekreterare senast 14 mars. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Höörs kommun senast den 23 mars 2018.

Du kan lämna synpunkter direkt via webbformulär eller via e-post till kommun@hoor.se. Det går också att lämna synpunkter med traditionell post till adressen:
Kommunstyrelsen
Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör.

Märk brevet eller e-post med KSF 2009/149.

Tyck till om vattenarbetet i Sverige

Vattenmyndigheterna ber om synpunkter på Sveriges kommande förvaltningsplan för vatten.

För att nå bra vattenkvalitet i Sveriges vatten behöver vi hjälpas åt. Sveriges åtgärdsprogram kan förbättras och leda till effektivare åtgärder i miljön tack vare din kunskap. Nu kan du vara med och tycka och påverka hur vi ska jobba med vattenförvaltning under kommande sex år.

Samrådet är uppdelat i två delar. Del ett behandlar ”Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen”, del två avser ”Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor”. Det finns också möjlighet att kommentera direkt för Östra Ringsjön och för Västra Ringsjön.

Dina synpunkter på samrådsmaterialet är viktiga. Man kan svara på flera olika vis. Medlemmar i Ringsjöns vattenråd kan skicka sina synpunkter till oss och få dem med i ett gemensamt yttrande (se nedan), med Ringsjöns vattenråd som avsändare.
Man kan också själv skicka in direkt till vattenmyndigheten. Nytt för detta samrådet är att det finns ett färdigt formulär med de viktigaste frågeställningarna. Länkar till de olika frågeställningarna finns under respektive rubrik nedan.

Vattenmyndighetens sida om samrådet finns på denna länk. Där hittar du, bland annat, kontaktuppgifter till Vattenmyndigheternas personal.

Del 1, Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen

På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i åtgärdsprogrammet. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.
Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de fem distrikten (Ringsjöns vattenråd tillhör Västerhavets vattendistrikt), samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer per distrikt:

  1. Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys.
  2. Bilagor A-E till förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021.
  3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter.
  4. Förslag till Föreskrifter om reviderade miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt.

Del 2, Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor

Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna genomföra samråd över Arbetsprogram med tidtabell. I arbetsprogrammet finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.
Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt samråder dessutom om en översikt över väsentliga frågor som omfattar de frågor som anses vara de viktigaste att ta tag i fram till 2021 inom respektive distrikt för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre.

Synpunkter direkt kring våra sjöar

Du når länken till synpunktslämnande till höger om kartan på nedan länkade sidor, under rubriken ”Ingår i pågående samråd”.

Östra Ringsjön
Västra Ringsjön

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar få sina synpunkter inkluderade tillsammans med vattenrådets yttrande lämnar dessa till vattenrådets sekreterare senast 1 april. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet. Ladda helst ner frågeställningarna och följ dessa: Del 1, del 2.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast den 30 april 2018.

Om man väljer att svara på annat sätt än via webformulären ska man skicka sina synpunkter för del 1 till
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 Luleå
vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Svar gällande del 2 skickas till
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg
vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Remiss gällande ”Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19”

 

Havs- och vattenmyndighetens logotyp
Havs- och vattenmyndighetens logotyp

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten fastställdes 2013. Föreskrifterna reviderades genom HVMFS 2015:4, då bland annat bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen infördes i bilaga 2 och 5. Ytterligare gränsvärden för ämnen i bilaga 6 infördes också, varav flera värden uttrycks för biota och några för sediment. För några metaller i vatten uttrycks värdena som biotillgänglig koncentration.

Som stöd till vattenmyndigheterna vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus med avseende på miljögifter och tillämpning av dessa föreskrifter, har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram följande förslag till vägledning.

Havs- och vattenmyndigheten önskar inför det fortsatta arbetet ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget till vägledning. Remissen finns inom kort också tillgänglig på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Remissen kan också laddas ner här.

Synpunkter från medlemmar

Medlemmar i Ringsjöns vattenråd som önskar yttra sig gör det till vattenrådets sekreterare senast 16 maj. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet.

Synpunkter från övriga

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 25 maj 2016.

Havs- och vattenmyndigheten vill att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.

Vänligen ange ärendets diarienummer 791-16 i e-postmeddelandets ärendemening.

Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Ann-Sofie Wernersson (för kontaktuppgifter, se bifogat missiv) via e-post.