Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har, i sin roll som vägledande och samordnande inom vattenförvaltningen, tagit fram en nya vägledningar för vattenmyndigheternas arbete med klassificering av ekologisk status. Det rör sig om en vägledning som beskriver arbetsprocessen med statusklassificering och hantering av osäkerhet, samt sex vägledningar som beskriver bedömningsgrunderna för bottenfauna (sjöar respektive vattendrag), fisk (sjöar respektive vattendrag), kiselalger (sjöar och vattendrag) samt växtplankton (sjöar). Havs – och vattenmyndigheten önskar nu synpunkter på de nya vägledningarna. Remissen ska besvaras senast 16 augusti.

Länk till samrådsdokumenten och mer information hos HaV.

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till niklas.hanson@havochvatten.se.

Synpunkter från vattenrådets medlemmar

För att hinna med att handlägga medlemmarnas synpunkter behöver vi ha in era synpunkter senast 5/8. Tänk på att författa era synpunkter som ni vill att de ska se ut i yttrandet. Det går bra att använda sig av kontaktformuläret när man lämnar sina synpunkter.

Synpunkter från övriga

För den som på egen hand vill lyfta fram sina synpunkter om samrådet så gör man det till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienummer 1971-2018. Senast 16 augusti.