Medlemmar: Dags för årsstämma 2019

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma 2019! Kallelse med dagordning har tidigare skickats ut via mail. Om du inte har fått den så kan du ladda ner den här istället.

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer vi att få höra Klippans miljöstrateg Tord Andersson. Tord arbetar med Rönne å-projektet, Klippans kommuns genomförande av utrivningen av de tre kraftverken i Rönne å. Senaste nytt om arbetet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å utlovas. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att presentera rapporten från 2018 års recipientkontrollprogram.

Om du avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med att få fika. Anmälan kan göras via kontaktformuläret eller på mail, senast 7 juni.

Plats: Mejerigatan 6 i Höör
Tid: 11 juni kl. 18.00

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
 10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
 11. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
 12. Val av revisorer och ersättare för dessa
 13. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 14. Recipientkontrollprogrammet
 15. Verksamhetsinformation
 16. Rönneå-projektet från start till dags dato
 17. Övrigt
 18. Datum för nästa möte
 19. Mötet avslutas

Varmt välkomna!