Välkommen till samrådsmöte för bättre vatten

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen. Dessa remisser kommer inom kort att läggas upp på vår hemsida. Om ni inte kan vänta tills dess så finns de redan nu att ta del av på Vattenmyndighetens hemsida.

Samrådsmöten

Inför samråden bjuder Vattenmyndigheten i Västerhavet in till samrådsmöten i början av 2018. Mötena kommer främst att vara riktade till kommuner och länsstyrelser i distriktet eftersom det är de som är utpekade som ansvariga för genomförandet av åtgärder inom vattenförvaltningen. Vattenråd och andra intresserade är såklart också välkomna att delta.

Samrådet gäller Förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen samt Arbetsprogram och översikt över väsentliga frågor inom vattenförvaltningen. Samrådshandlingar och mer information finns på webben.

Mötena erbjuder tillfälle att lyssna till presentationer om samrådshandlingarna och att diskutera innehållet med vattenmyndigheten. Eventuella synpunkter behöver komma in skriftligt och sista datum för det är den 30 april 2018, så det finns gott om tid att formulera synpunkterna efter mötena.

Samrådsmöten hålls på följande platser i Västerhavets vattendistrikt :

I distriktet kommer även två samrådsmöten att hållas via Vattenrådet för Bohuskusten och via Kattegatts kustvattenråd. Information om dessa möten kommer att finnas på respektive organisations hemsida.

För samrådsmöten i övriga vattendistrikt, se kalendariet på Vattenmyndigheternas hemsida.

Välkomna!

Hälsar Vattenmyndigheterna