Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning av förslaget. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet anger åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna och för att på sikt uppnå god miljöstatus för svenska havsområden. Miljökonsekvensbeskrivningen anger miljöpåverkan av åtgärderna.

Var med och påverka havsmiljöförvaltningen

Förslaget till åtgärdsprogram publiceras den 1 november 2020 och finns tillsammans med information om hur du lämnar synpunkter på: www.havochvatten.se/remiss-åph2020

Havs- och vattenmyndigheten vill ha dina synpunkter senast 30 april 2021.

Havs- och vattenmyndighetens logotyp
Havs- och vattenmyndighetens logotyp