Årets fågelinventering 2022

Årets räkning som genomfördes den 22 september 2022 respektive den 19 oktober 2022, skriver in sig i historien som de mest talrika sedan inventeringen började år 1968.

Vy över Häggenäsudden en tidig morgon.
Vy över Häggenäsudden en tidig morgon. Foto: Mattias Persson

2022 års inventering visar på numerär som ur flera jämförelser saknar motstycke i historien. Totalt 10.075 rastande fåglar räknades in för September månad, och endast år 2020 har vi nått över 5.000 individer. Totalt 14.215 rastande fåglar för oktober månad är i det närmaste tre gånger så höga siffror som tidigare normalår.

Svanar

Knölsvan

Årets räkningar ger högsta siffran noterad för både september (80) och oktober (104) sedan inventeringen inleddes. För oktober månad observeras arten i 11 utav 13 inventeringsrutor.


Sångsvan

Sångsvanen har bra antal för september, och för oktober månad noteras fjärde bästa siffran genom tiderna. Glädjande är att 62 individer är mindre sångsvan, och som tidigare år låg majoriteten i Fulltoftaviken.

Simänder

Totala antalet simänder för både september och oktober är de bästa sedan inventeringen startade.

Antalet simänder för September månad är 5.664 vilket kan jämföras med näst bästa siffran på 3.624 för år 2020 – således 2.000 fler fåglar i år. Det är i första hand rekordsiffrorna för gräsand och kricka som lyfter, men även de historiskt sett höga noteringarna för bläsand spelar in.

Antalet simänder för Oktober månad är 6.676 vilket kan jämföras med näst bästa siffran 3.896 år 2019 – således närmare 3.000 fler fåglar i år. Även för oktober månad är det de fantastiskt höga antalet kricka som avgör, men också fortsatt stabilt höga antalet gräsand och bläsand samt rekordantalet skedand.

Bläsand

Arten har ett riktigt bra år i Ringsjöarna med tredje bästa noteringen för September och näst bästa noteringen för Oktober månad.

Gräsand

Gräsanden trivs i hela Ringsjön, och slår rekord i september (3.477) och för oktober månad nås fjärde bästa siffran. Under September noteras arten i samtliga av Ringsjöarnas inventeringsrutor och i oktober 12 utav 13 rutor.


Skedand

Skedand slår rekord för oktober månad (435) där arten är koncentrerad i två områden; Bosjöklosterviken och Sätoftasjöns norra del.

Kricka

Krickan fortsätter att öka sin närvaro i Ringsjöarna och i år slår vi rekord för både september (1.546) och oktober (3.105). Bosjöklosterviken hyser de största ansamlingarna med över 1.100 ex för september och osannolika 2.573 ex för oktober. Enligt Artportalen är det endast den kända fågelsjön Hornborgasjön som haft större antal i Sverige under perioden.

Dykänder

Totala antalet dykänder slår rekord både för September och Oktober månad.


Totalsiffran för September månad är 1.899 och näst bästa noteringen är ifjol med 1.523. Nämnas bör att vi dessförinnan inte haft över 1.000 rastande dykänder totalt sedan år 1969. I första hand är det rekordsiffran för brunand som lyfter, men även knipa och vigg har historiskt sett höga antal.

Rekord slås även för Oktober månad med 3.112 rastande dykänder och näst bästa noteringen är år 2020 med 2.154. Siffrorna är jämförbara med de från slutet av 60-talet, men då nådde vi inte över 2.000 individer. Det är i första hand det fantastiskt höga antalet brunand, som är närmare 3 gånger så höga som tidigare år, men även för den här perioden är antalet vigg och knipa stabilt mycket höga.

Brunand

De högsta noteringarna i historien nås för arten både för September (1.053) och Oktober (1.573) månad och för oktober är antalet närmare tre gånger så högt som förra året, som då var högstanotering. Nämnvärt är ansamlingen i september Fulltoftaviken med 1.047 individer och 1.213 i Ormanäs under oktober. Enligt artportalen är det i skrivande stund endast de två fågelsjöarna Tåkern och Hornborgasjön som hyst större flockar i Sverige under perioden.

Vigg

Artens förekomst i Ringsjöarna är stabilt hög med fjärde bästa noteringen för September månad och tredje bästa noteringen för Oktober månad.

Knipa

Knipan har fortsatt bra antal för både September och Oktober och i den senare räkningen förkommer arten i 12 av 13 inventeringsområden.


Sothöna

Antalet sothöns är det högst noterade för både September (1.752) och Oktober (3.452). Tre anmärkningsvärt stora ansamlingar noterades; 1.610 i mellersta västra delen av Västra Ringsjön (Område 4) i September, samt 1.858 vid Rönneås utlopp respektive 1.594 utanför Ormanäsverket för Oktober månad. Enligt Artportalen är flockarna några av de största i Sverige under perioden.


Skäggdopping

Trenden för skäggdopping är något nedåtgående, och för September har vi näst lägsta siffran i historien, och för oktober fjärde lägsta. Arten är emellertid representerad i varje inventeringsruta för September och 12 utav 13 rutor för oktober.


Storskarv

Arten trivs i Ringsjön och majoriteten är koncentrerad till specifika platser. September månad är tredje högsta inräkningen genom tiderna, och för oktober femte bästa noteringen genom tiderna. De senaste åren sticker positivt ut för arten, men möjligen kan vi börja skönja en viss nedgång.

Flera områden i Ringsjöarna värda att lyfta fram i inventeringen 2022

Bosjöklosterviken ökar åter igen antalet rastande fåglar och nästan fördubblar totalsumman jämfört med rekordåret 2021. Totalt 3.074 ex under September och totalt 4.410 ex för Oktober är alltså siffror som tangerar vad inventeringen gav totalt för båda Ringsjöarna tillsammans för bara några år sedan. I år ”myllrade” viken av fåglar och av flera arter – som konstant födosöker. Antalet Gräsand, Kricka och Skedand slår historiska rekord och även övriga arter har höga numerär.

Västra delen av Västra Ringsjön (Område 3, 4 och 5) har hyst en bra bredd på arter men framför allt exceptionellt höga antal sothöna och brunand, och är representerade i numerär som saknar motstycke i historien. Även ur ett svenskt perspektiv är flockarna några av de största i landet. Inventeringarnas totalsiffror blir här nästan tio gånger som tidigare år.

Fulltofta badstrand fluktuerar en hel del mellan åren, mycket beroende på sjöns vattennivå. Årets inventering för september har dubbelt så höga totalsiffror (2.346) som tidigare bästa, och för oktober är siffrorna (1.547) ungefär 50 % högre än tidigare genomsnitt. Det rastande antalet brunand är historiskt höga, och överlag är även här en mycket bra artbredd.