Ny studie om läkemedelsutsläpp från skånska reningsverk

Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö
Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö

Studien är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Högskolan Kristianstad och är en del i Länsstyrelsens miljöövervakning av läkemedelssubstanser. Huvudfrågan har varit att ta fram en regional arbetsmetod för att prioritera skånska reningsverk vad gäller uppgradering till avancerad rening utifrån recipientpåverkan.

Vattenanalyser vid sju reningsverk i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel. Vid ytterligare tio reningsverk finns risk för att halterna överskrider säkra nivåer. Mätningar har gjorts av 35 ämnen, varav 29 är läkemedelssubstanser, vid reningsverken Rosendal (Tomelilla), Svalöv, Nyvång (Åstorp), Södra Sandby; Ellinge (Eslöv), Ekeby (Bjuv) och Ekebro (Bjuv).

Överskridanden för två ämnen med bedömningsgrunder

Fyra läkemedel är extra viktiga eftersom de påverkar miljökvalitetsnormen för vatten. För dessa har Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram bedömningsgrunder. Analyserna visar att bedömningsgrunderna överskrids för två av ämnena: diklofenak (smärtlindring) vid samtliga platser och 17-beta-östradiol (hormonpreparat) vid tre av sju platser. Båda ämnena har miljöpåverkan på fisk och andra vattenorganismer. När HaV:s bedömingsgrunder överskrids ska myndigheter ställa krav på verksamheter så att halterna inte längre överskrids i mottagande vatten. Detta för att god vattenstatus ska nås.

Ny skånsk modell pekar ut var rening av läkemedelsrester är mest akut

Modellen som Länsstyrelsen Skåne arbetat fram utgår från databasanalyser för att identifiera sjöar och vattendrag, särskilt sårbara för utsläpp av läkemedel och andra miljögifter från reningsverk. Enkelt uttryckt är risken störst där flödet i mottagande vattendrag är lågt, samtidigt som flödet från reningsverket är högt.

Enligt Naturvårdsverkets rapport Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen (2017) finns ett behov att införa avancerad rening av läkemedelsrester, samtidigt som sådan rening också medför rening av andra oönskade mikroföroreningar i avloppsvattnet. Naturvårdsverket konstaterar också att det saknas underlag för att utvärdera vid vilka reningsverk som det är aktuellt att införa avancerad rening.

Ytterligare tio riskområden har ringats in

Ytterligare tio reningsverk har ringats in som riskområden i modellen – Lyby (med utlopp i Hörbyån/Östra Ringsjön), Vinslöv, Perstorp, Staffanstorp, Lönsboda, Hässleholm, Klippan och Källby, Svedala och Sjöbo – men där har inga uppföljningar i fält gjorts i denna studie. Nu fortsätter projektet, vilket kommer att innebära analyser av vattenprover från utgående avloppsvatten samt uppströms och nedströms i aktuellt vattendrag vid de tio ovan nämnda avloppsreningsverken. Prover kommer att analyseras vid sammanlagt fyra olika provtagningstillfällen under ett års tid för att täcka in årstidsvariationer i både läkemedelshalter och vattenflöden (juni, augusti och november 2021 samt mars 2022).

Målet är att ta fram regional arbetsmetod

Målet med detta projekt var att ta fram en regional arbetsmetod som kan underlätta detta arbete, samt presentera en möjlig prioriteringsordning för skånska reningsverk vad gäller uppgradering till avancerad rening utifrån reningsverkens recipientpåverkan.

Läs hela rapporten på Länsstyrelsen Skånes hemsida.