Tips från vattenmyndigheten om hur du besvarar samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Vattenmyndighetens samrådsstämpel 2020

Den 1 november 2020–30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. Som en del i samrådet kommer vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt att genomföra digitala möten för tre olika målgrupper inom distrikt, med start 2021.

  • I januari planeras för möten med kommunpolitiker.
  • I mars planeras för ett möte med vattenråd och ett möte med tjänstepersoner inom kommun och länsstyrelse.

Mer information om specifika datum och möjlighet till anmälan kommer att skickas ut via e-post innan årsskiftet.

Så kan du förbereda dig

Börja redan nu att titta igenom samrådshandlingarna. Handlingar för alla fem vattenmyndigheterna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. På denna webbplats kan du också:

Håll dig uppdaterad

Så hittar du och din organisation rätt i samrådsmaterialet

En del av samrådsmaterialet som kan vara av särskilt intresse för vattenråd är de åtgärder i förslag till åtgärdsprogram som riktar sig till kommunerna, och även de åtgärder som riktas till länsstyrelserna. En annan del av särskilt intresse kan vara kapitel 10 i förslag till förvaltningsplan som handlar om utvecklingsbehoven för arbete med vattenförvaltning 2021–2027. Men synpunkter får självklart lämnas på alla delar av samrådsmaterialet.

I VISS kan synpunkter på enskilda vattenförekomster och tillhörande innehåll lämnas av alla, exempelvis enskilda personer utanför vattenråden. Bra att komma ihåg ifall ditt vattenråd planerar kommunikationsinsatser under samrådet.

Vattenförekomster som påverkas av vattenkraft

Under perioden 1 mars 2020 till 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna särskilt om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft.
Det gäller påverkan från den vattenkraft som omprövas 2022–2024, enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft, NAP.

Havs- och vattenmyndighetens samråd

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samråden samarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet. Se information på www.havochvatten.se/remiss-åph2020.

Lämna synpunkter

Vi ser helst att ni använder det webbformulär som har tagits fram för att svara på samrådet. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation känner er berörda av. Det underlättar vår sammanställning och gör att vi enklare kan väga samman synpunkterna.
Det finns möjlighet att lämna synpunkter på enskilda vattenförekomster i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) under samrådet.

Wordmall som hjälp att fylla i svar

Som ett stöd för att underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i ett Word-dokument. Ett tips är att arbeta i dokumentet för att sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. Word-dokumentet hittar du på webben för sidan om att lämna synpunkter.

Era synpunkter är viktiga för att de kommande årens vattenförvaltning ska baseras på ett genomarbetat och väl förankrat underlag. Vattenmyndigheterna behöver era synpunkter senast den 30 april 2021.

Tillsammans värnar vi vattnets värden!