Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Ringsjöns vattenråds verksamheter och andra vattenrelaterade frågor

Återstart 2018, nya Ringsjörapporter och andra vattennyheter

En del av dagens fångst av braxnar töms för vidare transport till fryskontainern. Foto: Jimmy Lindahl
En del av dagens fångst av braxnar töms för vidare transport till fryskontainern. Foto: Jimmy Lindahl

Ringsjönytt

Efter att, vad vi med skånska mått kan kalla, Fimbulvintern lade ett islock över sjön och därmed effektivt satte stopp för vårt fiske är vi nu igång igen. Vårens trålningar startade måndagen 9 april. Vi inledde fisket i Sätoftasjön med en dagsfångst på ca 4 ton. På tisdagen flyttade vi över i Östra Ringsjön. Resultatet där blev 7,5 ton. Fångsten bestod i stort sett uteslutande av braxen. Endast ett fåtal rovfiskar kom med i tråldragen och de blev, som vanligt, varsamt återutsatta.

Räknar vi in fisket vi gjorde innan vintern slog till är vi nu uppe i närmare 40 ton fångst i år. En mycket bra säsongsinledning, trots ett långt ofrivilligt uppehåll.

Märkta fiskar

Bland de två dagarnas fångst på 11, 5 ton hittade vi 5 märkta braxnar. I Sätoftasjön togs två stycken. Båda två märktes i Östra Ringsjön i juni 2013 och hade inte blivit återfångade tidigare. En av de tre braxnarna som nu återfångades i Östra Ringsjön märktes i Västra Ringsjön. Den har återfångats i Västra Ringsjön en gång tidigare, i oktober förra året. De andra båda märktes i Östra Ringsjön. Den ena av dem har återfångats fyra gånger, 2014, 2015, 2017 och nu 2018. 2017 fångades den i Västra Ringsjön. Samtliga återfångster på dessa fiskar har varit i trål. De har i snitt växt 8,8 cm sedan de märktes i juni 2013. Ökningen i längd varierade mellan 7 och 12,5 cm.

Det finns alltså fortfarande märkt fisk, gös, gädda och braxen, som simmar runt i Ringsjön. Om du fångar någon av dem önskar vi få veta om det. Läs mer om fiskmärkningsprojektet på denna sida.

Väderläget

Tyvärr spelar vädret oss nu återigen ett spratt. Denna gång är det hårda vindbyar som river upp sjöns vatten och tvingar oss att ta en ofrivillig paus. Enligt meteorologerna kommer det att blåsa hårt  ett par dagar framöver. Vi räknar med att vara igång för fullt igen nästa vecka.

Vattenståndet ser ut att kunna bli gynnsamt i vår. Om vädret fortsätter enligt prognoserna så kommer vi snart att kunna, ta i trä,  ta oss under bron och ge oss ut på jakt efter braxnarna i Västra Ringsjön. Just nu är det ca 15 cm för mycket vatten i sjön.
Vi kommer att sänka båtarnas hytter så bron mellan Östra och Västra Ringsjön inte längre utgör något hinder.

Rapporter

Fiskerapport 2005-2017Vi har tagit hjälp av en konsultfirma för att ta fram två rapporter rörande Ringsjön. Den första heter ”Reduktionsfiske i Ringsjön 2005-2017” och utvärderar det reduktionsfiske och provfiske som vi har genomfört sedan projekt Ringsjöns start 2005. Rapporten tar också upp yrkes-, sport- samt husbehovsfisket som görs i Ringsjön. Följande effekter av reduktionsfisket kan konstateras:

 • Ökat sommarsiktdjup (1,8 m år 2017)
 • Ökad utbredning av undervattensväxter och ökat artantal
 • Ökad mängd djurplankton, även av hinnkräftor
 • Högre täthet av bottendjur (Västra Ringsjön)
 • Större individuell tillväxt hos små gösar och abborrar
 • Större individuell tillväxt hos braxen och mört

Ladda ned fiskerapporten i sin helhet.

Sjöfågelrapport 2017Rapport nummer två behandlar rastande sjöfågel i Ringsjön. Den utvärderar inventeringarna som har gjorts, med få undantag, sedan 1968. Inriktningen på rapporten är hur reduktionsfisket i Ringsjön har påverkat fåglarna.
Generellt har vårt fiske givit positiva effekter på fåglarna. För en del arter har reduktionsfisket lämnat fåglarna opåverkade.  Inga av de inventerade arterna har påverkats negativt.

Ladda ned sjöfågelrapporten i sin helhet.

För den som önskar ta del av fler rapporter som rör Ringsjön så finns det en hel del att ladda ned på rapportsidan.

Annat vattenrelaterat

Glöm inte att ge din syn på vattenförvaltningen

Sista dagen för att inkomma med synpunkter på kommande vattenförvaltning närmar sig med stormsteg. Missa inte chansen att vara med och påverka hur nästa förvaltningsplan ska se ut och innehålla. Vårt vatten berör alla! Samrådet är uppdelat i två delar. Del 1 handlar om ”Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen”. Del två behandlar ”Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor”. Nytt för denna omgång är att det finns färdiga frågeställningar och medföljande formulär att fylla i. Senast 30 april behöver vattenmyndigheten ha in svaren på frågorna. Du hittar allt vad du behöver för del ett här och för del två här.

Yttrandet för medlemmar

För medlemmar i Ringsjöns vattenråds del kommer det att komma ut ett förslag på yttrande från rådets tjänstemannaberedning. Notera att det kommer att vara kort om tid innan vi måste ha in medlemmarnas eventuella slutliga synpunkter på förslaget. Kom också ihåg att man även kan lämna in sina synpunkter direkt till vattenmyndigheten.

Hanar förblev hanar efter bättre avloppsrening

Vetenskapsradion tar upp en dansk studie om enskilda avlopps påverkan på öringar. Bättre rening av enskilda avlopp verkar ha stor betydelse för att hanfiskar inte ska drabbas av könsförändringar. Den slutsatsen drar danska forskare som har gjort mätningar på fisk i 18 vattendrag på ön Fyn i Danmark.

Rapport från SLU om flodpärlmusslans situation

Litet kluster av flodpärlmusslor i Navarån- Västernorrland. Foto: Joel Berglund

Flodpärlmusslan är starkt hotad. Hälften av Sveriges cirka 600 populationer av musslorna saknar idag unga individer och föryngringen har upphört. Dammar i våra vattendrag har en negativ inverkan på artens förmåga att föröka sig, visar forskning från SLU. Läs mer om rapporten och om flodpärlmusslor på forskning.se.

För att ladda ner rapporten ”Flodpärlmusslan i landskapet, Spatiala faktorers inverkan på utbredning och rekrytering, Aqua reports 2017:14” gå till denna länk.

Recipientkontroll januari och februari 2018

Provtagning på Östra Ringsjön inom det samordnade recipientkontrollprogrammet för Ringsjön och Rönne å en gråmulen dag i februari 2018. Foto: Birgitta Bengtsson
Provtagning på Östra Ringsjön inom det samordnade recipientkontrollprogrammet för Ringsjön och Rönne å en gråmulen dag i februari 2018. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från januari och februari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i januari

Provtagningarna utfördes 9 januari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt med regn och rusk. Helgen innan blev det kallare och minusgrader. Under provtagningsdagen var det nollgradigt och växlande molnighet. Vinden var måttlig, östlig och det gick rejäla vågor på Ringsjön.

Vattenföringen var hög, det var översvämmat i de nedre delarna av huvudfåran, vid Pinnåns utlopp.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,9 och 3,1 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Effekter av de höga flödena syntes i vattenkemin, som ”starkt färgat” vatten på de flesta provpunkterna, samt ”starkt grumlat” och ”extremt höga” halter organiskt material (höga permtal) på några.

Kommentarer om provtagningarna i februari

Provtagningarna utfördes 13-15 februari.

Vädret innan provtagningen var kallt. Ett par dagar innan blev det mildare, men det låg kvar lite snö i terrängen i höglänta områden. Under provtagningen var det nollgradigt, svaga vindar och växlande molnighet. Sjöarna var mer eller mindre istäckta. Proverna kunde tas från isen i alla utom Västersjön, där det togs från norra stranden och Rössjön, där båten sattes i vid västra stranden. Provtagningen försvårades av tunn is och i Västersjön var det inte möjligt att ta något bottenprov.

Vattenföringen var sjunkande, hög i huvudfåran, speciellt i de nedre delarna, och på medelnivå i mindre biflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan 1,2 och 3,5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • pH-värdet visade på ”surt” tillstånd i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36) och ”måttligt surt” tillstånd i Pinnån vid pkt 40 och Ybbarpsån vid pkt 15, samt i Hjälmsjön (pkt 37), där även buffringskapaciteten var ”svag”.
 • ”Starkt grumlat” och ”starkt färgat” vatten, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal) registrerades på flera provpunkter.

Remisser på gång

 

Vi har två remisser som är aktuella att yttra sig över. Den som ligger först är Höörs kommuns förslag till ny översiktsplan. Denna är det kort om tid för att svara på. Så skynda på! För vår del är kapitlen om vatten och vattendrag de mest intressanta. Du når översiktsplansremissen på denna länk.

Remiss nummer två är Vattenmyndighetens samråd. Detta är en ganska omfattande historia, men en väldigt viktig sådan. Ta chansen att vara med och påverka hur Sverige tar hand om sitt vatten. Läs mer om samrådet på denna sida.

Resultat från simfågelinventering 2017

Vy över Västra Ringsjön vid Rönne ås utlopp en novembermorgon 2017. Foto: Richard Nilsson
Vy över Västra Ringsjön vid Rönne ås utlopp en novembermorgon 2017. Foto: Richard Nilsson

2017 års inventeringar av rastande simfåglar i Ringsjön är avklarad. Även i år utfördes arbetet av kommunornitologen Mattias Persson. Nedan följer Mattias kommentarer om inventeringarna som utfördes 10 september och 20 oktober.

Den som vill ladda ner data från inventeringarna gör det i form av ett exceldokument eller  så går man till vår sida om simfåglar; där det också finns mer information om utförandet av inventeringen.

Simfågelinventering i Ringsjön 2017

Redan vid första inventeringsstoppet noterade jag den höga vattennivån i sjön.  Flera lokaler som Ormanäs, badplatsen i Gamla bo och ett antal vikar, som normalt hyser gott om rastande fåglar, stod helt eller delvis under vatten. Genom inventeringarna noterades dels att antalet simfåglar kändes betydligt färre än normalt, samtidigt som dykänderna hade högt numerär på flera platser.

Sammanfattning

Det totala antalet simänder är lägre än på ett antal år i Ringsjöarna. Förutom att arten kricka hade bra siffror i september är förekomsten för övriga arter relativt låg. Oktober månads totalantal rastande simänder är den lägsta sedan 2012, men ligger fortfarande på imponerande höga nivåer sedan räkningen började. Min gissning är att den höga vattennivån på något sätt påverkar simändernas förekomst negativt i Ringsjöarna.

Antalet dykänder slår rekord i oktober och inte sedan 1960-talets slut har liknande siffror räknats in i Ringsjöarna. Enormt trevligt! Även september månad är riktigt bra med 3:e högsta antalet och även här är siffrorna jämförbara med 1960-talets slut.
Det höga antalet rastande dykänder i slutet av 1960-talet har ibland verkat snudd på overkliga. Jag har under mina år jag arbetat med inventeringen, aldrig trott att jag skulle få uppleva liknande siffror. Det är också sällan i inventeringens historia som antalet rastande dykänder är fler än simänderna totalt sett, men så är det för båda perioderna i år.

Vattennivån har med största sannolikhet påverkat antalet rastande simänder negativt, även om siffrorna inte direkt är dåliga överlag. Samtidigt kan man enkelt dra slutsatsen att förutsättningarna för dykänderna har varit bättre än någonsin. Ur ett fågelperspektiv skulle jag säga att Ringsjön är väldigt bra.

Sångsvan

Sångsvanens förekomst i Ringsjöarna är något beroende på vattennivån – vid låg nivå finner de enkelt föda i vikarna söder om Lillö men även i Fulltofta. Överlag är antalet lägre än normalt för båda perioderna. Glädjande är att mindre sångsvan observerades även under årets räkning.

Knölsvan

Knölsvanen har haft en riktigt bra höst i sjöarna; september månads siffror är 4e bästa genom tiderna och oktober månad är den nästa bästa någonsin – inte på närmare 50 år har så bra antal räknats in.

Bläsand

September sticker ut med låg förekomst, medan oktober är den 4e högsta siffran genom tiderna. Jag skulle säga att trenden håller i sig med överlag ökat antal av arten under den här perioden, trots att betingelserna i år är något sämre för simänderna över lag.

Gräsand

September med knappt 500 ex är väldigt låga siffor jämfört med de senaste årens räkningar. Även om siffran totalt sett är den sämsta på några år, är det ett bra antal som rastar i sjön, och

Skedand

Skedand är normalt sparsam i september månad. I år räknades 4e bästa siffran in genom tiderna under oktober.

Kricka

Krickans förekomst i september månad är den 3e bästa genom tiderna, medan arten var nästan helt försvunnen i området under oktober månad.

Sothöna

Sothönan har stadigt ökat i Ringsjöarna de senaste åren för perioden september, och i år räknades den näst högsta siffran in någonsin, endast inventeringens första år 1968 var bättre. Fantastiskt! Oktober månad försvinner nästan arten helt från sjöarna, så även 2017.

Brunand

Brunanden har den bästa siffran i september, sedan början av 2000-talet – håller en negativ trend på att brytas? Oktober månads siffror är den 3e bästa i modern tid, endast räkningens två första år var bättre. Fantastiskt!

Vigg

Vigg är den art som sticker ut mest totalt sett under räkningarna med 3e bästa siffran genom tiderna och Allt-Time-High med råge under oktober månads räkning. Förutsättningarna för arten är onekligen outstanding under oktober, och flera riktigt stora flockar räknades in. Helt fantastiskt!

Knipa

Knipans förekomst i både september och oktober sticker mycket positivt ut; september är näst bästa siffran sedan inventeringens första år, och oktober är 3e bästa genom tiderna, med endast åren i slutet av 1960-talet som har bättre antal.

Skäggdopping

Skäggdoppingens förekomst är något lägre än vanligt, men antalet doppingar är ändå högt.

Storskarv

Storskarven stormtrivs i Ringsjön, och ökar stabilt. September månad blev All-Time-High och oktober månads räkning gav 3e bästa siffran genom tiderna.

 

Recipientkontrolldata november 2017

Recipienkontrollprovpunkten R08, Bäljaneå strax väster om Forestad. Foto: Birgitta Bengtsson
Recipienkontrollprovpunkten R08, Bäljaneå strax väster om Forestad. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med november levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 8-9 november.

Vädret som föregick provtagningen var relativt stabilt, med några kalla nätter innan provtagningen. Under båda provtagningsdagarna var det svag vind, molnigt och temperaturen steg till ca 8 grader under dagen.

Vattenföringen var sjunkande, ungefär på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 6,2 och 7,9 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Sätoftasjön och Östra Ringsjön.
 • pH- värdena var låga och vattnet ”surt” i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36), samt ”måttligt surt” på de två andra provpunkterna i Pinnån (pkt 40 och 42) och i Ybbarpsån vid pkt 15, samt i Perstorpsbäcken vid pkt 28. I Pinnån nedströms Åsljungasjön var också buffringskapaciteten ”svag” (alkaliniteten låg).
 • Trots att flödena var sjunkande syntes fortfarande effekter av högflöde i vattenkemin, som starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten, samt ”extremt hög halt” av organiskt material, på de flesta provpunkterna.

Välkommen till samrådsmöte för bättre vatten

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1 november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen. Dessa remisser kommer inom kort att läggas upp på vår hemsida. Om ni inte kan vänta tills dess så finns de redan nu att ta del av på Vattenmyndighetens hemsida.

Samrådsmöten

Inför samråden bjuder Vattenmyndigheten i Västerhavet in till samrådsmöten i början av 2018. Mötena kommer främst att vara riktade till kommuner och länsstyrelser i distriktet eftersom det är de som är utpekade som ansvariga för genomförandet av åtgärder inom vattenförvaltningen. Vattenråd och andra intresserade är såklart också välkomna att delta.

Samrådet gäller Förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen samt Arbetsprogram och översikt över väsentliga frågor inom vattenförvaltningen. Samrådshandlingar och mer information finns på webben.

Mötena erbjuder tillfälle att lyssna till presentationer om samrådshandlingarna och att diskutera innehållet med vattenmyndigheten. Eventuella synpunkter behöver komma in skriftligt och sista datum för det är den 30 april 2018, så det finns gott om tid att formulera synpunkterna efter mötena.

Samrådsmöten hålls på följande platser i Västerhavets vattendistrikt :

I distriktet kommer även två samrådsmöten att hållas via Vattenrådet för Bohuskusten och via Kattegatts kustvattenråd. Information om dessa möten kommer att finnas på respektive organisations hemsida.

För samrådsmöten i övriga vattendistrikt, se kalendariet på Vattenmyndigheternas hemsida.

Välkomna!

Hälsar Vattenmyndigheterna

Glädjande rapport om bottenfaunan i Västra Ringsjön

Omslag till Ekologgruppens rapport från bottenfaunainventeringen i Västra Ringsjön i september 2017
Omslag till rapporten över bottenfaunainventeringen i Västra Ringsjön i september 2017

Vi har fått rapporten från årets bottenfaunainventering i Västra Ringsjön. Den visar på stora förbättringar, både i antalet arter, fördelning av arter och i djuputbredning.

Ladda ner rapporten.

Sammanfattning av rapporten

Bottenfaunan i Västra Ringsjöns östra del har undersökts av Ekologgruppen under tidsperioden 2005-2017. Syftet har varit att bedöma hur bottenfaunan påverkas av det pågående reduktionsfisket, som började 2005.

Enlig resultaten har det totala antalet bottenfaunaarter fördubblats (från 12 till 24 arter) sedan utfiskningen började 2005. Samtidigt har individtätheten (medel) tredubblats från ca 3000 till 10 000 ind/m2. Även på de större djupnivåerna var artantal och individtäthet större 2017 än tidigare. Ökningen är sannolikt en effekt av minskat predationstryck från fisk.

Både artantal och individantal 2017 var de högsta som noterats. Den höga tätheten 2013 och 2014 av den nyazeeländska tusensnäckan (Potamopygus antipodarum), hade nu minskat och istället fanns musslor och dagsländor i stora antal.

Fördelningen mellan de vanligaste arterna har ändrats sedan 2005. Detritusätande glattmaskar har minskat i antal, medan andra mer predationskänsliga grupper, såsom musslor, snäckor, dag- och nattsländor, har ökat.

Äldre bottenfaunaundersökningar från Västra Ringsjön visar på liknande effekter av tidigare utfiskning (genomförd 1988-1992).

När predationstrycket från fisk minskar, ökar diversiteten. Från att bottenfaunasamhället under fiskrika perioder nästan totalt dominerats av glattmaskar och fjädermygglarver, tillkommer flera andra djurgrupper och artantalet ökar efter ett reduktionsfiske.

Anmärkningsvärt är den stora ökningen av andra djurgrupper under 2017, vilket kan tolkas som att det aldrig har varit så goda resultat av utfiskningen som under 2017.

Föredrag om Ringsjöns utveckling och andra vattennyheter

Näten från 2017 års provfiske i Östra Ringsjön töms på fisk av Rebecka, Janne och Linus.
Näten från 2017 års provfiske i Östra Ringsjön töms på fisk av Rebecka, Janne och Linus. Foto: Richard Nilsson

Hösten är här och med den är sommaruppehållet över. Båtarna är åter i böljan den blå efter en omgång service. Årets provfiske är avklarat och tisdagen 3 oktober drogs de första tråldragen för säsongen. Läs bland annat om det pågående arbetet i Ringsjön och avrinningsområdet, nyligen publicerade rapporter och hör Lars Anders Hansson berätta om forskningsresultat från Ringsjön i vårt tredje nyhetsbrev för året.

Ringsjönytt

Provfiske

Sammanställningen av provfisket är ännu inte färdig. Några korta reflektioner är dock:
Västra Ringsjön (24 bottennät):

 • Det som stack ut från ”normalläget” är att vi i Västra Ringsjön inte fick en enda vuxen gös. Fisksamhället domineras av abborre, både vikt- och antalsmässigt. På andra plats kommer mört.
 • En ny art fångades! Det var en gärs på 85 mm. Hur den kommit hit kan vi bara spekulera om. Likaså vilken inverkan det skulle kunna få på sjön om den etablerar sig. Vi vill gärna få veta om det är någon annan som fångat gärs, eller andra arter som inte finns i listan på denna sida, i sjön.

Östra Ringsjön (40 bottennät + 12 m pelagiska):

 • Drygt 5000 fiskar fångades. Det är största (antalsmässigt) fångsten på provfiske sedan 2002. Även här dominerades fisksamhället av abborre mört.
 • Abborrynglen verkar något större än de är i Västra Ringsjön.

Läs mer om provfiske med översiktsnät här.

Senaste recipientkontrollen

I och med att siffrorna från recipientkontrollen för september har levererats kan vi ta fram våra sommarmedelvärden. I år var det återigen väldigt trevliga siffror som kom fram. Siktdjupet i sommar har det högsta snittdjupet över hela mätningsperioden, sedan 1972, och når upp till hela 1,9 meter i Östra Ringsjön. Vi får gå ända tillbaka till mitten av 1900-talet för att hitta sådana sommarmedelvärden. Dessutom har vi, för Ringsjön, väldigt låga koncentrationerna av både fosfor och kväve. För kvävets del ända tillbaka till 1960-talet! Vill du ladda ned de senaste värdena hittar du dem här.

”Lokala åtgärder mot globala hot” – Föredrag om vårt arbete med Ringsjön

Lars Anders Hansson, professor i akvatisk ekologi på Lunds universitet, besökte 13 september Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings medlemsmöte. Lars Anders berättade om hur vårt arbete med reduktionsfisket i Ringsjön har gett resultat. Videon är dock från 29 maj, då Lars Anders höll föredraget för Eslövs kommuns fullmäktige.

En fritt forsande Rönne å

Kippans kommun arbetar sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka med Rönneå-projektet, vars mål är att öppna upp Rönneå för vandrande fisk. Halvvägs mellan Ringsjöarna där ån börjar och utloppet i Ängelholm ligger idag tre kraftverk i Klippan som stoppar all fisk från att göra sin vandring. Tanken är att dessa kraftverk ska lösas in och därefter rivas så att forsmiljöerna kan återställas.

En sådan åtgärd skulle medföra att de nu stängda delarna av ån uppströms verken blir tillgängliga för lax, öring och ål igen.

Den 15 september lämnade kommunen in en ansökan om att få stöd från LIFE, EU:s miljöfond. Förhoppningsvis beviljas ansökan på 28 miljoner kronor som är tänkt att finansiera utrivningen av verken samt återställning och restaurering av åfåran. Förhoppningen är att Rönne å ska bli ett eldorado för både laxar och laxfiskare.

Se klippet med miljöstrategen Tord Andersson om arbetet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å på SVTs hemsida.

Ny rapport om bekämpningsmedel i vattendrag

Länsstyrelsen har nyligen kommit ut med sin rapport ”Bekämpningsmedel i skånska vattendrag, Resultat från den regionala miljöövervakningen 2016”. Rapporten avhandlar 2016 års provtagningar på bekämpningsmedel  i några skånska åar.

Övervakning av bekämpningsmedel i ytvatten har varit en återkommande del av den regionala miljöövervakningen i Skåne sedan 2010. I denna studie testades ett nytt grepp, att ta vattenproven efter regnepisod.

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på Länsstyrelsens hemsida.

Åtgärder för bättre vatten

I en nyligen publicerad broschyr från vattenmyndigheterna kan man i ett lättillgängligt format läsa om deras åtgärdsprogram och om dess effekter. Även vattenrådens roll tas upp i publikationen. Läs hela skrivelsen här.

Inbjudan till vattendragsseminarium för Ätran och Nissan 29 november

Nissans och Ätrans vattenråd anordnar ett samverkansseminarium som kan vara av intresse för alla vattenråd, särskilt de avrinningsområden som har anknytning till Västerhavet. Seminariet kommer hållas i Halmstad. Dagen kommer bland annat innehålla föredrag om vattenförvaltning för vandringsfisk och en workshop för fortsatt informationsutbyte mellan vattenråden av väsentliga frågor och projekt.

 

Recipientkontrolldata september 2017

Vy över de översvämmade markerna kring provpunkt R34 i Rönne ås samordnade recipientkontrollprogram. Bilden tagen från Tranarpsbron, 20 september 2017. Foto: Birgitta Bengtsson
Vy över de översvämmade markerna kring provpunkt R34 i Rönne ås samordnade recipientkontrollprogram. Bilden tagen från Tranarpsbron, 20 september 2017. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med september levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 19-20 september.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, med regnskurar. Under provtagningsdagarna var det uppehållsväder, halvklart, måttliga vindar och ca 15 grader.

Vattenföringen var hög och det var översvämmat i de nedre delarna av huvudfåran, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan 12,1 och 14,8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Ringsjöns tre delbasänger.
 • Vattnet var ”måttligt surt” i Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (opkt 28) och i Pinnån nedströms Örkelljunga (pkt 42), samt ”surt” i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36), där även buffringskapaciteten (alkaliniteten) var ”svag”.
 • De höga flödena hade orsakat ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten samt ”extremt hög halt” av organiskt material på de flesta provpunkterna.
 • ”Extremt höga” totalfosforhalter noterades i Rönneåns utlopp, Kägleån och Rössjöholmsån (pkt 57, 70, 55 och 56).

Recipientkontrolldata augusti 2017

Provpunkt R34 i det samordnade recipientkontrollprogrammet, Rönne å vid Tranarpsbron, den 27 augusti 2017. Foto: Birgitta Bengtsson
Provpunkt R34 i det samordnade recipientkontrollprogrammet, Rönne å vid Tranarpsbron, den 27 augusti 2017. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med augusti levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 15-17 augusti.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, med regnskurar och för att vara sommar – svalt. Under provtagningsdagarna var det uppehållsväder, halvklart, måttliga vindar och ca 20 grader. Vid provtagningen på Ringsjön var det höga vågor.

Vattenföringen var medel-låg.

Vattentemperaturen varierade mellan 13,1 och 19,2 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Rössjön var syretillståndet ”svagt” i bottenvattnet (18 m).
 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Ringsjöns tre delbasänger, samt i Västersjön. I övrigt var förhållanden i sjöarna bra för årstiden, och i Ringsjön med relativt stora siktdjup.
 • I Pinnån nedströms Åsljungasjön (R36) var vattnet ”måttligt surt”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten samt ”extremt hög halt” av organiskt material registrerades på flera av provpunkterna.