Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Ringsjöns vattenråds verksamheter och andra vattenrelaterade frågor

Inbjudan till Vattenrådens dag 2020

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson
Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson

Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt bjuder in alla medlemmar i distriktets vattenråd till Vattenrådens dag 2020.

Årets vattenrådens dag äger rum på Scandic Crown på Polhemsplatsen 3 i Göteborg. 20 mars klockan 09.30 drar det igång.

Det händer mycket inom vattenförvaltningen. Vilken roll har vattenråden i framtiden? Den frågan är central i årets upplaga av vattenrådens dag. Efter lunch spinner vi vidare på tema övergödning: uppföljning av miljömål och inspirerande projekt står på programmet – välkommen!

Årets workshop handlar om vattenrådens roll i framtiden. Mer information inför denna workshop kommer att skickas till anmälda deltagare.

Antalet deltagare är begränsat. Anmäl dig senast 2 mars!

Program

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.10 Landshövding Anders Danielsson hälsar välkommen tillsammans med vattenvårdsdirektör Annika Ekvall.

10.10 – 10.25 Nyttan med bättre vatten
Miljöekonomerna Sara Jalhed och Gerda Kinell ger värdefulla argument ur vår nya skrift.

10.30 – 10.40 Ny vattenförvaltningscykel, vad är på gång?
Björn Lagerdahl, samordnare i Västerhavets distrikt, berättar om planeringen

10.40 – 10.50 Vattenförvaltningsutredningen
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall berättar kort om utredningens betänkande En utvecklad vattenförvaltning, som nu är ute på remiss.

11.05 – 11.35 Paus

11.35 – 11.40 Nationell plan för prövning av vattenkraft
Johan Kling, verksamhetsstrateg, Havs‐ och vattenmyndigheten, om vad som är på gång.

11.40 – 12.30 Workshop: Vattenrådens roll i framtiden
Hur ser den ut? Vilka behov har vattenråden?

12.30 – 13.30 Lunchbuffé

13.30 – 13.45 Miljömålet Ingen övergödning – är det långt kvar?
Lägesrapport från Västra Götaland. Miljöstrateg Sofie Halsius och vattenvårdshandläggare Emelie Möllersten, Länsstyrelsen.

13.45 – 14.25 Livsmedelsproduktion, klimatanpassning och minskat näringsläckage – hur gör vi?
Dennis Wiström, agronom, Västervikskommun.

14.30 – 14.50 Det som göms på botten av en sjö Internbelastning av fosfor i sjöar. Exempel från projektet LIFE IP Rich Waters. Ernst Witter, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Örebro.

14.50 – 15.20 Fikabuffé!

15.20 – 15.30 LEVA – Lokalt engagemang för vatten
Anna Ek, utredare Havs- och vattenmyndigheten, berättar senaste nytt i regeringsuppdraget om förstärkt lokalt åtgärdsarbete.

15.30 – 15.45 Rätt åtgärd på rätt plats – vilka möjligheter finns i Landsbygdsprogrammet?
Fredrik Fredrikson, rådgivare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

15.45 – 16.00 Avslutning
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall sammanfattar dagen tillsammans med moderator Robert Lindberg.

Ladda ner programmet.

Recipientkontroll januari 2020

Hörbyån, provpunkt Ri72
Hörbyån, södra armen, Provpunkt Ri72 i den samordnade recipientkontrollen för Ringsjön och Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från januari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan för recipientkontrollen finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i januari

Provtagningarna utfördes 13 januari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, och milt, med mycket blåst och regn. Under provtagningsdagen var molnen heltäckande och det var fem plusgrader. Vinden var måttlig, sydvästlig och det var lite vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen var hög efter regnen.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 4 och 6 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
 • Vattnet var ”måttligt surt” och buffringskapaciteten var ”svag” (låg aklalinitet) i Smålarpsån (pkt 74).
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på de flesta provpunkterna, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på ungefär hälften.
 • I Hörbyåns södra arm (pkt Ri72) var totalkvävehalten ”extremt hög”.

Recipientkontroll december 2019

Ytterpålen till bottengarnet vid Gamla Boo.
Ytterpålen till bottengarnet vid Gamla Boo. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan för hela årets recipientkontroll finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i december

Provtagningarna utfördes 12 december.

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med regn och rusk. Under provtagningsdagen var det fortsatt regn, svag sydlig vind och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på grund av regnandet hög i vattendragen. Det var översvämning i de nedre delarna av huvudfåran, vid Pinnåns utlopp och i Ringsjön hade vattenståndet återgått till för årstiden normalt tillstånd, efter att ha varit lågt hela hösten

Vattentemperaturen var ca 4-5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Smålarpsån (pkt 74) var vattnet ”måttligt surt” med ”svag” buffringskapacitet (lågt pH och låg alkalinitet).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.
 • Längs ned i Rönne å, vid pkt 49 och 57, var totalfosforhalten ”extremt hög”.
 • En ”extremt hög” totalkvävehalt noterades i Rössjöholmsån (pkt 56).

God jul och gott nytt år!

Projekt Ringsjöns trålbåtar firar jul i hamnen vid Gamla Boo – Foto: Richard Nilsson

Hänt under hösten

Provfisket

Under två veckor i september genomfördes provfiske med så kallade översiktsnät i alla Ringsjöns delar. Totalt lades 64 bottenstående nät och 4 nät från ytan och ner. De bottenstående näten är 30 meter långa och 1,5 meter höga. De är indelade i 12 sektioner med olika maskstorlekar, från 5 till 55 millimeter. Näten som fiskas från ytan är 27,5 meter långa, 6 meter höga och har 11 sektioner med maskor mellan 10-55 mm. De olika maskorna ger möjlighet att fånga fiskar i många åldersklasser.
Alla fångade fiskar mäts till närmaste millimeter. Totalt blev det drygt 1,2 kilometer fisk som mättes. En del av fiskarna vägs också. Vi väger alla gösar och uppemot 200 st av respektive övriga arter. 

Skepparen Jan Haraldsson får hjälp med att tömma ett provfiskenät. Foto: Richard Nilsson

Årets fångst blev rekordstor i Östra Ringsjön, 5 495 fiskar. Totalt fångade drygt 12 000 fiskar i Ringsjön. Den absoluta merparten av fångsten bestod av abborre och mört. För den som vill studera resultatet av våra provfisken närmare finns all data att ladda ned från Sveriges lantbruksuniversitets databas NORS. Länkar till respektive sjö hittar ni på sidan om provfisket i Ringsjön.

En stor andel var årsyngel av abborre som tros ha liten chans att överleva vintern när de är så pass små i september. Små abborrar äter av djurplankton i sjön vilket motverkar syftet med reduktionsfisket. Därför försöker vi riktat ta upp även små abborrar vid reduktionsfisket. Mängden abborre i sjön har ökat efter hand. De senaste två tre åren har mängden abborre över 15 cm ökat. Den som fiskar efter abborre kommer säkert att märka av detta under de kommande fiskafängena.

Höstsäsongen

2019 års reduktionsfiske är nu avslutat. Initialt hade vi problem att komma in i Västra Ringsjön på grund av det låga vattenståndet. Hösten fick därför inledas med fiske i Östra Ringsjön. Efter några veckor var sjön påfylld och vi kunde börja jaga vitfisk även i Västra Ringsjön. Totalt har vi under 2019 befriat Ringsjön från uppemot 120 ton fisk.

Resultatet av vårt arbete med reduktionsfisket visar sig på många olika vis. Till exempel säger den preliminära rapporten från årets inventering av vattenväxter att vi har växter på nästan samtliga av de 72 transekterna som ingår i inventeringen. Högsta tidigare notering är 41 transekter. Antalet påträffade arter har också ökat. Från  som lägst 4 arter vid inventeringen 2001 till hela 16 arter i årets inventering. Vattenväxterna är väldigt viktiga för att sjön ska kunna hålla sig med klart vatten.

Karputsättning

Ovälkommen fisk
Denna karpfisk fångades i Ringsjön under hösten 2019. Den hör inte hemma i Ringsjön och kan ställa till med problem för hela systemet. Foto: Jimmy Lindahl

Vid förra årets provfiske fick vi något som vi bara har varit med om vid ett enstaka tillfälle tidigare. Vi fångade unga karpar i näten. Några veckor senare fångades över 1 000 karpar i bottengarnen. I år har vi också fångat både gräskarp och en karpfisk av obestämd art. Vi börjar misstänka att någon medvetet planterar ut dessa karpar i sjön. Förutom att detta inte är lagligt är det också potentiellt skadligt för Ringsjöns välbefinnande. Om dessa karpar skulle lyckas leka och växa till sig i antal så har de större negativ påverkan än vad braxnarna har. Det finns också risk att karparna bildar hybrider med mört och braxen. Vi ber er därför att hålla ögon och öron öppna efter misstänkta inplanteringar. 

P för P

Vårt LOVA-projekt P för P är i gång. Vi kommer, bland annat att tillsammans med Hörby kommun övervaka näringshalterna i vattnet på 12 platser längs Hörbyåns olika biflöden. Mer information om P för P finns att läsa på projektsidan.

Väntan på isen…

Om Kung Bore väl hittar hit så lägger sig isen förhoppningsvis på Ringsjön. Då är det dags att damma av pimpelutrustningen och ge sig ut för att försöka lura någon av de många abborrarna att glufsa i sig en SM-pirk. Vi vill redan nu komma med ett varningens ord om Ringsjöns luriga isar. Innan ni ger er ut, ta gärna en titt på Pimpelforums islägesrapportering. Pimpelforum samlar in och visar isläget på en hel del sjöar i Skåne och södra Sverige. 

För er som fiskar fortsätter vi att be om att ni lämnar in en rapport om hur fiskedagen gick. Detta gör man lättast om man har löst sitt fiskekort via mobilen och IFiske. Medlemmar i Ringsjöns fiskevårdsområdesförening kan rapportera via föreningens hemsida. Tag kontakt med någon i styrelsen för anvisningar om hur det går till.

Stort tack och bock till alla er som rapporterar era fångster! Uppgifterna som lämnas kommer att användas för att se till så att Ringsjöns fiskbestånd sköts på bästa möjliga vis. Ringsjöns vattenråd kommer också att ta kunna del av statistiken och använda den för att utvärdera vårt reduktionsfiske och arbete med att hålla sjöns vatten klart.

Mer information om sportfisket och reglerna som gäller finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida.

Medlemspåminnelse

Slutligen så påminner vi vattenrådets medlemmar om att vi i början på nästa år kommer att skicka ut en fråga om man vill kvarstå som medlem i Ringsjöns vattenråd. Om man inte svarar på det mailet kommer man att tas bort ur medlemsregistret.

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Hälsningar!
Ringsjöns vattenråd

Andra vattenrelaterade nyheter

Hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Kajak på Rönne å
En kajakpaddlare passerar bron vid Forestad – Foto: Richard Nilsson

Ängelholms kommun vill tillsammans med fem andra skånska kommuner etablera Rönne å och Ringsjöarna som en självklar och attraktiv destination för laxfiske. Nu säger EU ja till ekonomiskt stöd för det kommungemensamma projektet om att utveckla naturturismen.

Under hösten inleddes ett samarbete mellan Ängelholms kommun och kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan och Åstorp för att bedriva ett gemensamt projekt om naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. Ängelholms kommun ansvarar för att driva och samordna arbetet i nära samverkan med de övriga kommunerna. Nu står det klart att projektet får 1,7 miljoner kronor via EU:s stödprogram Leader till en förstudie om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området. Det enda som återstår innan pengarna betalas ut är ett slutligt godkännande från Jordbruksverket.
Med stor sannolikhet kommer Ringsjöns vattenråd att involveras i projektet. Mer information om Leader-projektet.

EU-projektet Life Connects

Öringyngel med gulesäck. Foto: Richard Nilsson
Öringyngel med gulesäck. Foto: Richard Nilsson

Arbetet med utrivningen av kraftverken i Rönne å har tagit ett stort kliv. Klippans kommuns Rönne å-projekt har blivit del av ett större EU-projekt som heter Life connects.

I projektet ingår Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån. Utöver Klippans kommun är Länsstyrelsen i Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län och Sportfiskarna de övriga deltagarna. I projektet ingår bland annat utrivningen av kraftverken i Klippan samt ytterligare ett kraftverk i Mörrumsån. Andra ingående moment är återetablering av tjockskalig målarmussla och utveckling av metoder för att säkra passage för fisk förbi aktiva vattenkraftverk och informationsinsatser. Life connects kommer med en budget på 100 miljoner kronor. Mer information om projektet finns här.

Inbjudan till Vattenrådens dag 2020

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp
Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Boka redan nu in den 20 mars 2020 i kalendern för Vattenrådens dag i Västerhavets distrikt. 
Fokus för dagen kommer vara övergödning. Vattenmyndigheten lovar många intressanta föredrag och en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Planeringen för dagen pågår för fullt, program och möjlighet till anmälan kommer efter årsskiftet! Håll utkik på vår hemsida.

Recipientkontroll november 2019

Ybbarpssjön, vid utflödet till Ybbarpsån
Ybbarpssjön, vid utflödet till Ybbarpsån, den 13 november 2019. Detta är provpunkt R15 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från augusti till november i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i augusti

Provtagningarna utfördes 14 och 15 augusti.

Planktonprovtagning i Hjälmsjön
Planktonprovtagning i Hjälmsjön 15 augusti 2019. Detta är provpunkt R37 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret i augusti var varm och torrt, en vecka innan provtagningen blev det dock lite ostadigare, med åskväder som drog förbi. Under provtagningsdagarna var det ca 18 grader, växlande molnighet med skurar. Vinden var måttlig, västlig.

Vattenföringen var fortsatt låg, dock var vattnet grumligt och flödet högre i vissa av vattendragen på grund av åskskurarna.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 13 och 20 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I sjöarna var det omrört i profilera i Ringsjöns bassänger, Östra Sorrödssjön och Västersjön, medan det var skiktat med svagt eller syrefattigt tillstånd i bottenvattnet i Storarydsdammen, Hjälmsjön och Rössjön. Klorofyll a-halterna var ”extremt höga” i Västra Ringsjön och Hjälmsjön.
 • I Perstorpsbäcken uppströms Persttorp (pkt 28) var vattnet ”måttligt surt” och buffringskapaciteten ”mycket svag”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten och ”extremt hög” halt organiskt material på knappt hälften.
 • I Kägleån (pkt 70 och 55) var totalfosforhalten ”extremt hög”.

Kommentarer om provtagningarna i september

Provtagningarna utfördes 17 och 18 september.

Kägleån vid Åkersholm
Kägleån vid Åkersholm 17 september 2019. Detta är provpunkt R55 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med sval luft, regnskurar och åska. Under provtagningsdagarna var det ca 15 grader, molnigt med skurar på sina håll. Vinden var måttlig till frisk, nordvästlig och det var vågigt på Ringsjön

Vattenföringen var fortsatt låg, dock var vattnet grumligt och flödet högre i vissa av vattendragen på grund av åskskurarna.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halterna var ”extremt höga” i alla tre delsjöarna i Ringsjön och siktdjupet var ”mycket litet” i Västra Ringsjön.
 • I Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (pkt 28) var syretillståndet ”svagt”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på flera av provpunkterna.
 • I Pinnån uppströms Gelita (pkt 42) var totalfosforhalten ”extremt hög”.

Kommentarer om provtagningarna i oktober

Provtagningarna utfördes 16 oktober.

Bottengarn utanför Gamla Boo i Östra Ringsjön
Bottengarn utanför Gamla Boo i Östra Ringsjön 16 oktober 2019. oto: Birgitta Bengtsson

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med regn och blåst. Under provtagningsdagen var det ca 12 grader och dimmigt på morgonen, med heltäckande moln under dagen. Vinden var svag, nordlig och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på medelnivå, men relativt hög i Pinnån och Rössjöholmsån.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 12 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Smålarpsån (pkt74) var vattnet ”surt” (lågt pH) med ”svag” buffertkapacitet (låg alkalinitet) och i Bäljaneå (pkt 33) var det ”måttligt surt” med ”svag” buffertkapacitet.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.
 • I Hörbyåns södra arm uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.

Kommentarer om provtagningarna i november

Provtagningarna utfördes 13 november.

Vädret innan provtagningen var lugn och milt, med enstaka regnskurar. Natten innan provtagningen var det frost och under dagen steg temperaturen till ca 5 grader. Det var växlande molnighet, svag sydostlig vind och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halten var ”extremt hög” i Västra Ringsjön.
 • I Perstorpsbäcken vid pkt 28 var vattnet ”måttligt surt” och i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36) var det ”surt”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.

Projekt P för P startar

En sorbicell samlar upp ämnen i vatten under flera veckor. Detta gör att man kan få en bättre uppfattning om hur läget är än om man endast tar enstaka prover. Foto: Richard Nilsson

Vårt LOVA-projekt P för P drar imorgon igång med provtagningar i Hörbyåns vatten. Vi kommer, bland annat att tillsammans med Hörby kommun övervaka näringshalterna i vattnet på 12 platser längs Hörbyåns olika biflöden. Mer information om P för P finns att läsa på projektsidan.

Höststämma den 19 november 2019

Dyblad från Östra Ringsjön, kan förväxlas med den invasiva arten sjögull. Foto: Richard Nilsson
Dyblad från Östra Ringsjön, kan förväxlas med den invasiva arten sjögull. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma tisdag den 19 november 2019!

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer Nils Carlsson, expert på invasiva arter, hålla föredrag. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att presentera det senaste från 2019 års recipientkontrollprogram.

Kallelse med föredragningslista har gått ut per e-post. Om du som medlem avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med fika. Anmälan görs via kontaktformuläret, senast den 13 november.

Plats: Kommunhuset i Hörby
Tid: 19 november kl. 18.00

Föredragningslista

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
2) Justering av röstlängd vid stämman
3) Fastställande av dagordning
4) Val av sekreterare för stämman
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6) Stämmans behöriga utlysande
7) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
8) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
9) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
10) Förslag till stadgeändring, antal stämmor per år
11) Recipientkontrollprogrammet – aktuellt läge i sjön enligt senaste mätningarna
12) Verksamhetsinformation
13) Information från Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten för Västerhavet
14) Övrigt
15) Datum för styrelsemöten 2020
16) Datum för nästa stämma
17) Invasiva arter – föredrag av Nils Carlsson
18) Mötet avslutas

Välkomna!

Vill du jobba med ekosystemtjänster och Ringsjön?

Nate i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Nate i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

LimnoScenES söker en person som kan ansvara för projektets undersökningar i Ringsjöns avrinningsområde. Tror du att det skulle kunna vara något för dig? Ta då kontakt med Romina Martin eller Maja Schlüter på Stockholms universitet. Kontaktuppgifter finns längst ner i annonsen.

Participatory research in LimnoScenES case study Ringsjön 2020

– call for a graduated researcher to fill 20-40% time over 12-16 months to lead the stakeholder process in Sweden

LimnoScenES “Developing social-ecological scenarios for biodiversity and ecosystem service changes in north temperate freshwater ecosystems over the next half century” (Jan 2019 – Dec 2021), www.limnoscenes.org

Project description

LimnoScenES is a BiodivErsA/Belmont Forum project which aims to better understand how humans live by, depend on and influence freshwater biodiversity in order to stimulate transformative change in water governance institutions. The projects output will be co-produced scenarios on aquatic ecosystem services while focusing on the underlying social-ecological feedbacks driving long-term dynamics. The research is based on three case studies: lake Ringsjön in Southern Sweden, lake Dümmer in Northern Germany and Lac St. Charles in Quebec. While aiming for inter- and transdiciplinary knowledge co-production, several methods will be combined: ecological experimentation, time-series analysis, group model and scenario building exercises, stylized social-ecological model simulations.

Tasks

On a 20% basis

 • Prepare and conduct stakeholder interviews to collect background information on management activities to improve the state of freshwater biodiversity and related ecosystem services, review the current list of stakeholders and map their interests regarding a scenario visioning workshop series
 • Collect interview, workshop (and if needed survey) data including cognitive maps (causal loop diagrams) to share and discuss them with our partner in Osnabrück to support case comparison
 • Join bi-monthly Zoom meetings to exchange experiences and questions with the other two case studies 

Possible extensions up to a 40% basis

 • Prepare and conduct stakeholder workshops to
  • develop participatory scenarios through visioning for “how to live close to water”
  • integrate empirical and modelling insights on the current state and trends on freshwater biodiversity
  • develop a “first next step” scenario for reaching the initial vision
 • Scientific evaluation of the participatory process with focus on transformative learning
 • Scientific analysis of how visioning and simulated scenarios can inform each other
 • Scientific case study comparison using the social-ecological action-situations framework

Requirements:

 • Proven methodological skills with basic knowledge of interview design and techniques, well developed knowledge for workshop design, facilitation and data collection. 
 • Good written English and excellent knowledge of Swedish.

Main contact at Stockholm University

Romina Martin – romina.martin@su.se

Maja Schlüter – maja.schlueter@su.se

Recipientkontroll juli 2019

Rönneå uppströms Bålamöllan, provpunkt R3 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön – Foto Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj till juli i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i maj

Provtagningarna utfördes 14 maj.

Vädret som föregick provtagningen var högtrycksbetonat, med lite nederbörd och kalla nätter. Under provtagningsdagarna var det ca 10 grader och växlande molnighet. Vinden var svag, västlig och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 8 och 15 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Starkt färgat” vatten noterades på tre provpunkter och ”starkt grumlat” på en. I Övrigt noterades inget avvikande från det normala i månadens analyser.
 • Vattnet var ”måttligt surt” i Smålarpsån (pkt 74), där även buffringskapaciteten var ”mycket svag” (låg alkalinitet). Buffringskapaciteten var också ”svag” i Bäljaneå (pkt 33).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal), noterades på några av provpunkterna.
 • En ”extremt hög” totalkvävehalt uppmättes i Hörbyåns södra arm (pkt Ri72).

Kommentarer om provtagningarna i juni

Provtagningarna utfördes 11 och 13 juni.

Vädret som föregick provtagningen var relativt torrt, men på sina håll drog åskväder förbi dagarna innan. Under provtagningsdagarna var det ca 20 grader och växlande molnighet. Vinden var måttlig, den 11 ostlig och den 13 västlig .

Vattenföringen var fortsatt låg.

Vattentemperaturen var ca 19 grader i Ringsjöns ytvatten och 6-11 grader vid övriga provpunkter, i rinnande vatten.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Syrgastillståndet var ”svagt” i Sätoftasjöns bottenvatten.
 • I Västra Ringsjön var klorofyll a-halten ”extremt hög”.
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på fyra provpunkter och ”starkt grumlat” på tre.

Kommentarer om provtagningarna i juli

Provtagningarna utfördes 16 och 17 juli.

Vädret i juli var mestadels varm och torrt. Dagarna innan provtagningen blev det dock lite svalare och åskväder drog förbi på sina håll. Under provtagningsdagarna var det ca 20 grader och växlande molnighet. Vinden var svag, nordostlig.

Vattenföringen var fortsatt låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 13 och 20 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Tillståndet i Sätoftasjöns bottenvatten var ”syrefattigt”, medan det var ”svagt i Östra Ringsjöns bottenvatten.
 • I Sätoftasjön och Östra Ringsjön var klorofyll a-halten ”extremt hög”, medan Västra Ringsjön hade ett ”mycket litet” siktdjup.
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på några provpunkter (9 st) i Ybbarpsån, Perstorpsbäcken, Bäljaneå (Klippan) och Pinnån. ”Starkt grumlat” var det i och nedströms Ringsjön, i Bäljaneå (Röstånga), Perstorpsbäcken och Bäljaneå Klippan (8 provpunkter).

Sommar och sol

Sortering av trålfångst vid reduktionsfiske i Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Sortering av trålfångst vid reduktionsfiske i Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Slut för säsongen

Då har vi nåtts av vattentemperaturer som gör att vi tvingas bryta reduktionsfisket för denna säsongen. Våren har givit bra fiskeresultat och vi har på 140 tråldrag fångat drygt 67 ton vitfisk. Det ger en genomsnittlig fångst på ca 480 kg/tråldrag. Merparten av tråldagarna har vi koncentrerat oss på att fiska i Västra Ringsjön. Tillsammans med övriga fiskeredskap har vi fångat drygt 77 ton vitfisk fångats sedan årsskiftet.

Braxenleken

Årets braxenlek har skiljt sig från föregående år genom att vara väldigt utspridd över tid. De vanligt förekommande stimningarna och intensiva lekperioderna vi är vana vid har uteblivit.

Vattenstånd

Det extremt låga vattenståndet förra året följde oss in i 2019. Därefter fylldes sjön på i ett högt tempo. Det blev faktiskt så pass högt att vi inte kunde ta oss in i Västra Ringsjön. Dock, tack vare höstens lyckade sänkning av båtarnas hytter, så blev vi bara utestängda under en endaste dag.
Så här i början av juli har vi åter ett mer normalt vattenstånd. Nedan kan ni se en jämförelse av vattenytan, sedd från fågeltornet i Fulltofta.

Vy från fågeltornet vid Fulltofta 12 september 2018. Bilden visar det extremt låga vattenståndet i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Vy över Östra Ringsjön, från fågeltornet vid Fulltofta 12 september 2018. Bilden visar det extremt låga vattenståndet i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över Östra Ringsjön från fågeltornet i Fulltofta 25 juni 2019. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över Östra Ringsjön från fågeltornet i Fulltofta 25 juni 2019. Foto: Richard Nilsson

Med sommar kommer fiske…

Under sommaren är det många som väljer att spendera sin ledighet med fiskespöet i handen. För den som ägnar sig åt att fiska i Ringsjön önskar vi att ni rapporterar in era fiskeerfarenheter till fiskevårdsområdesföreningen. Man kan nämligen nu göra detta på ett enkelt sätt, i alla fall om man har löst sitt fiskekort via IFiske. Där finns möjlighet att lämna sin fångstrapport via ett enkelt formulär. Om det skulle vara som så att man inte har fiskegudarna på sin sida och inte får något på kroken så är även det information som är bra att föra vidare.

Uppgifterna som lämnas kommer att användas för att se till så att Ringsjöns fiskbestånd sköts på bästa möjliga vis. Ringsjöns vattenråd kommer också att ta kunna del av statistiken och använda den för att utvärdera vårt reduktionsfiske och arbete med att hålla sjöns vatten klart.

Mer information om sportfisket och reglerna som gäller finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida.

…och bad

I Ringsjön finns fyra officiella badplatser. Här provtar respektive kommun kvalitet och temperatur på vattnet varannan vecka under badsäsongen. Resultaten visas sedan på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”. 
Här hittar du informationen om badvattenkvaliteten på Ringsjöns fyra badplatser: Gamla Boo, Sätofta (Höör), Ringsjöstrand norra (Hörby), och Sjöholmen (Eslöv).

Andra vattenrelaterade nyheter

Privata brunnsägare kan bli miljöhjältar

Brunn med rickepump
Brunn med rickepump – Foto: Kajsa Bovin (SGU)

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, ber om hjälp med information om privata och samfällighetsägda brunnar. Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighets-ägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist. De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten.

Fria vandringsvägar i Rönne å

Stackarps vattenkraftverk
Deltagare vid seminariet ”Levande strömmande vatten inom Rönneåns avrinningsområde” besöker Stackarps vattenkraftverk i november 2015.
Foto: Richard Nilsson

Projektet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å går vidare. Klippans kommun har köpt in de tre kraftverken i Rönne å. Sedan 15 maj är kraftverken avstängda och fisken, framförallt ålarna, kan nu komma ut i havet. Detta för första gången sedan kraftverken uppfördes 1910-50.

Klippans kommuns plan är att så småningom kunna riva ut kraftverken. Innan detta kan ske ska ett antal undersökningar genomföras och tillstånd ska sökas.

Mer information om Rönne å-projeket får du på Klippans kommuns hemsida.

För Ringsjöns del kommer Rönne å-projektet kanske att leda till att havsöring, och möjligen även en och annan lax, så småningom åter kan hitta upp till sjön och åarna i vårt avrinningsområde.
I och med stängningen av kraftverken är det inte längre tillåtet att sport- och husbehovsfiska ål i hela Rönne ås avrinningsområde. Detta inkluderar Ringsjön.

P4 Kristianstad om Rönne å-projeket

Inbjudan till Vattendagarna 2019

SFL logotyp
SFL logotyp

Svenska föreningen för Limnologi har öppnat anmälningssidan för det årliga evenemanget Vattendagarna. Årets Vattendagar fokuserar på övergödning och hydromorfologi. Vi får höra om projektet Life IP Rich Waters och andra pågående projekt samt ta del av erfarenheter av genomförda åtgärder och olika metoder för minskad internbelastning och ökad konnektivitet.

Sista dagen åker vi på exkursion för att se genomförda åtgärder och besöka skogsområdet som brandhärjades 2014. Det kommer bli tre inspirerande och intressanta dagar!

Vattendagarna hålls 7-9 oktober, i Västerås. Programmet för Vattendagarna finns att se på anmälningssidan.