Recipientkontroll december 2019

Ytterpålen till bottengarnet vid Gamla Boo.
Ytterpålen till bottengarnet vid Gamla Boo. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan för hela årets recipientkontroll finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i december

Provtagningarna utfördes 12 december.

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med regn och rusk. Under provtagningsdagen var det fortsatt regn, svag sydlig vind och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på grund av regnandet hög i vattendragen. Det var översvämning i de nedre delarna av huvudfåran, vid Pinnåns utlopp och i Ringsjön hade vattenståndet återgått till för årstiden normalt tillstånd, efter att ha varit lågt hela hösten

Vattentemperaturen var ca 4-5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Smålarpsån (pkt 74) var vattnet ”måttligt surt” med ”svag” buffringskapacitet (lågt pH och låg alkalinitet).
  • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.
  • Längs ned i Rönne å, vid pkt 49 och 57, var totalfosforhalten ”extremt hög”.
  • En ”extremt hög” totalkvävehalt noterades i Rössjöholmsån (pkt 56).