Alla inlägg av Richard

Recipientkontroll juli 2020

Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson
Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från juli i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i juli

Provtagningarna utfördes 15 juli.

Det var ostadigt väder; svalt, regnigt och blåsigt, innan provtagningen. När provtagningen gjordes var det svag till måttlig vind från söder, regn och ca 15 grader.

Vattenföringen var låg-måttlig för årstiden.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Östra Ringsjön noterades en ”extremt hög” klorofyll a-halt. I övrigt var vattnet omrört vid profilmätningarna (ingen syrebrist i bottenvattnet).
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på flertalet av provpunkterna i rinnande vatten, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på några; i Ybbarpsån, Perstorpsbäcken och Bäljaneå.
 • I Perstorpsbäcken nedströms Perstorp (pkt 16) var totalkvävehalten ”extremt hög”.

Recipientkontroll maj 2020

Vy över Sätoftasjön, en bit ifrån provpunkt Ri5.
Vy över Sätoftasjön, en bit ifrån provpunkt Ri5 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i maj

Provtagningarna utfördes 19 och 20 maj.

En lång period med torrt väder föregick provtagningen, men sedan helgen innan var det ostadigt, med blåst och skurar. När provtagningen i rinnande vatten gjordes var det måttlig västlig vind, molnigt och ca 15 grader. Under Ringsjöprovtagningen var det lugnt på sjön, svag nordlig vind, några molntussar och 17 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Starkt färgat” vatten noterades på sex av provpunkterna och ”starkt grumlat” vatten på fyra.
 • I övrigt registrerades inga avvikande höga eller onormala värden i månadens analyser.

Årsstämman är flyttad

Fiskgjuse över Västra Ringsjön - Foto: Richard Nilsson
Fiskgjuse över Västra Ringsjön – Foto: Richard Nilsson

På grund av rådande omständigheter har vattenrådets styrelse beslutat att flytta på årsstämman. Preliminärt är ny tid och plats för stämman torsdagen 3 september kl. 18, på Hörbys kommunhus. Håll utkik på hemsidan och i era mailkorgar efter mer information så småningom.

Recipientkontroll april 2020

Ybbarpsån vid Storarydsdammens utföde.
Ybbarpsån vid Storarydsdammens utföde. Provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från april i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i april

Provtagningarna utfördes 15 och 17 april.

Vädret som föregick provtagningen var nederbördsfattigt och högtrycksbetonat, med kalla nätter och soliga dagar. När provtagningen i rinnande vatten gjordes var det hård västlig vind, så Ringsjöprovtagningen sköts upp tills det lugnat sig. Under båda provtagningsdagarna var det ca 10 grader.

Vattenföringen var låg i de små vattendragen och på medelnivå i de större.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 6 och 10 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Starkt färgat” vatten noterades på ungefär hälften av provpunkterna och ”starkt grumlat” vatten på några, i Bäljaneå, Perstorpsbäcken och Pinnån.
 • I övrigt registrerades inga avvikande höga eller onormala värden i månadens analyser.

Recipientkontroll februari – mars 2020

Fotot är från Pinnåns utlopp i Rönne å (pkt 58) under provtagningsdagen, 10 februari . Lägg märke till färgskillnaden mellan Pinnåns humösa och Rönneåns lergrumliga vatten. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från februari och mars i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i februari

Provtagningarna utfördes 7, 10 och 13 februari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och under helgen drog stormen Ciara förbi. Ringsjöprovtagningen gjordes innan stormen och det regnade lite, men var lugnt på sjön. Den övriga provtagningen utfördes efter stormen och det var hårda vindbyar och regnskurar. Temperaturen var ca 5 plusgrader.

Vattenföringen i vattendragen var hög och det var översvämningari de nedre delarna av Rönneå, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 4 och 6 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
 • Vattnet var ”surt” i Perstorpsbäcken och i Pinnån vid provpunkterna 28, 29 och 36, samt ”måttligt surt” vid ytterligare tre provpunkter. Buffertkapaciteten var ”mycket svag” i Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (pkt 28) och ”svag” vid ytterligare fyra provpunkter.
 • ”Starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten noterades på de flesta provpunkterna och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på mer än hälften. Orsaken var regnen och de höga flöden som spolat ut humusämnen och lera i vattendragen.
 • Även totalfosforhalten var ”extremt hög” i nedre delen av huvudfåran, Bäljaneå (Röstånga), nedre delen av Pinnån , Kägleån och Rössjöholmsån (pkt 34, 49, 57, 6, 8, 58, 70, 55 och 56).

Kommentarer om provtagningarna i mars

Provtagningarna utfördes 17 mars.

Hamnen hos Björks i Västra Ringsjön den 17 april. Båten är lastad och klar för provtagningsrundan i Ringsjöarna. Foto: Birgitta Bengtsson
Hamnen hos Björks i Västra Ringsjön den 17 april. Båten är lastad och klar för provtagningsrundan i Ringsjöarna. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, blåsigt med regnskurar. Under provtagningsdagen var det molnigt, måttlig sydvästlig vind och ca 6 plusgrader.

Vattenföringen i vattendragen var lägre än vid februariprovtagningen, men fortfarande relativt hög i de nedre delarna av Rönneå, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Sätoftasjön och Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på ungefär hälften av provpunkterna, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på ett fåtal.
 • I Hörbyåns södra arm (Ri72) var totalkvävehalten ”extremt hög”.

Inbjudan till Vattenrådens dag 2020

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson
Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson

Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt bjuder in alla medlemmar i distriktets vattenråd till Vattenrådens dag 2020.

Årets vattenrådens dag äger rum på Scandic Crown på Polhemsplatsen 3 i Göteborg. 20 mars klockan 09.30 drar det igång.

Det händer mycket inom vattenförvaltningen. Vilken roll har vattenråden i framtiden? Den frågan är central i årets upplaga av vattenrådens dag. Efter lunch spinner vi vidare på tema övergödning: uppföljning av miljömål och inspirerande projekt står på programmet – välkommen!

Årets workshop handlar om vattenrådens roll i framtiden. Mer information inför denna workshop kommer att skickas till anmälda deltagare.

Antalet deltagare är begränsat. Anmäl dig senast 2 mars!

Program

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.10 Landshövding Anders Danielsson hälsar välkommen tillsammans med vattenvårdsdirektör Annika Ekvall.

10.10 – 10.25 Nyttan med bättre vatten
Miljöekonomerna Sara Jalhed och Gerda Kinell ger värdefulla argument ur vår nya skrift.

10.30 – 10.40 Ny vattenförvaltningscykel, vad är på gång?
Björn Lagerdahl, samordnare i Västerhavets distrikt, berättar om planeringen

10.40 – 10.50 Vattenförvaltningsutredningen
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall berättar kort om utredningens betänkande En utvecklad vattenförvaltning, som nu är ute på remiss.

11.05 – 11.35 Paus

11.35 – 11.40 Nationell plan för prövning av vattenkraft
Johan Kling, verksamhetsstrateg, Havs‐ och vattenmyndigheten, om vad som är på gång.

11.40 – 12.30 Workshop: Vattenrådens roll i framtiden
Hur ser den ut? Vilka behov har vattenråden?

12.30 – 13.30 Lunchbuffé

13.30 – 13.45 Miljömålet Ingen övergödning – är det långt kvar?
Lägesrapport från Västra Götaland. Miljöstrateg Sofie Halsius och vattenvårdshandläggare Emelie Möllersten, Länsstyrelsen.

13.45 – 14.25 Livsmedelsproduktion, klimatanpassning och minskat näringsläckage – hur gör vi?
Dennis Wiström, agronom, Västervikskommun.

14.30 – 14.50 Det som göms på botten av en sjö Internbelastning av fosfor i sjöar. Exempel från projektet LIFE IP Rich Waters. Ernst Witter, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Örebro.

14.50 – 15.20 Fikabuffé!

15.20 – 15.30 LEVA – Lokalt engagemang för vatten
Anna Ek, utredare Havs- och vattenmyndigheten, berättar senaste nytt i regeringsuppdraget om förstärkt lokalt åtgärdsarbete.

15.30 – 15.45 Rätt åtgärd på rätt plats – vilka möjligheter finns i Landsbygdsprogrammet?
Fredrik Fredrikson, rådgivare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

15.45 – 16.00 Avslutning
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall sammanfattar dagen tillsammans med moderator Robert Lindberg.

Ladda ner programmet.

Recipientkontroll januari 2020

Hörbyån, provpunkt Ri72
Hörbyån, södra armen, Provpunkt Ri72 i den samordnade recipientkontrollen för Ringsjön och Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från januari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan för recipientkontrollen finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i januari

Provtagningarna utfördes 13 januari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, och milt, med mycket blåst och regn. Under provtagningsdagen var molnen heltäckande och det var fem plusgrader. Vinden var måttlig, sydvästlig och det var lite vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen var hög efter regnen.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 4 och 6 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
 • Vattnet var ”måttligt surt” och buffringskapaciteten var ”svag” (låg aklalinitet) i Smålarpsån (pkt 74).
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på de flesta provpunkterna, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på ungefär hälften.
 • I Hörbyåns södra arm (pkt Ri72) var totalkvävehalten ”extremt hög”.

Recipientkontroll december 2019

Ytterpålen till bottengarnet vid Gamla Boo.
Ytterpålen till bottengarnet vid Gamla Boo. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan för hela årets recipientkontroll finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i december

Provtagningarna utfördes 12 december.

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med regn och rusk. Under provtagningsdagen var det fortsatt regn, svag sydlig vind och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på grund av regnandet hög i vattendragen. Det var översvämning i de nedre delarna av huvudfåran, vid Pinnåns utlopp och i Ringsjön hade vattenståndet återgått till för årstiden normalt tillstånd, efter att ha varit lågt hela hösten

Vattentemperaturen var ca 4-5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Smålarpsån (pkt 74) var vattnet ”måttligt surt” med ”svag” buffringskapacitet (lågt pH och låg alkalinitet).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.
 • Längs ned i Rönne å, vid pkt 49 och 57, var totalfosforhalten ”extremt hög”.
 • En ”extremt hög” totalkvävehalt noterades i Rössjöholmsån (pkt 56).

God jul och gott nytt år!

Projekt Ringsjöns trålbåtar firar jul i hamnen vid Gamla Boo – Foto: Richard Nilsson

Hänt under hösten

Provfisket

Under två veckor i september genomfördes provfiske med så kallade översiktsnät i alla Ringsjöns delar. Totalt lades 64 bottenstående nät och 4 nät från ytan och ner. De bottenstående näten är 30 meter långa och 1,5 meter höga. De är indelade i 12 sektioner med olika maskstorlekar, från 5 till 55 millimeter. Näten som fiskas från ytan är 27,5 meter långa, 6 meter höga och har 11 sektioner med maskor mellan 10-55 mm. De olika maskorna ger möjlighet att fånga fiskar i många åldersklasser.
Alla fångade fiskar mäts till närmaste millimeter. Totalt blev det drygt 1,2 kilometer fisk som mättes. En del av fiskarna vägs också. Vi väger alla gösar och uppemot 200 st av respektive övriga arter. 

Skepparen Jan Haraldsson får hjälp med att tömma ett provfiskenät. Foto: Richard Nilsson

Årets fångst blev rekordstor i Östra Ringsjön, 5 495 fiskar. Totalt fångade drygt 12 000 fiskar i Ringsjön. Den absoluta merparten av fångsten bestod av abborre och mört. För den som vill studera resultatet av våra provfisken närmare finns all data att ladda ned från Sveriges lantbruksuniversitets databas NORS. Länkar till respektive sjö hittar ni på sidan om provfisket i Ringsjön.

En stor andel var årsyngel av abborre som tros ha liten chans att överleva vintern när de är så pass små i september. Små abborrar äter av djurplankton i sjön vilket motverkar syftet med reduktionsfisket. Därför försöker vi riktat ta upp även små abborrar vid reduktionsfisket. Mängden abborre i sjön har ökat efter hand. De senaste två tre åren har mängden abborre över 15 cm ökat. Den som fiskar efter abborre kommer säkert att märka av detta under de kommande fiskafängena.

Höstsäsongen

2019 års reduktionsfiske är nu avslutat. Initialt hade vi problem att komma in i Västra Ringsjön på grund av det låga vattenståndet. Hösten fick därför inledas med fiske i Östra Ringsjön. Efter några veckor var sjön påfylld och vi kunde börja jaga vitfisk även i Västra Ringsjön. Totalt har vi under 2019 befriat Ringsjön från uppemot 120 ton fisk.

Resultatet av vårt arbete med reduktionsfisket visar sig på många olika vis. Till exempel säger den preliminära rapporten från årets inventering av vattenväxter att vi har växter på nästan samtliga av de 72 transekterna som ingår i inventeringen. Högsta tidigare notering är 41 transekter. Antalet påträffade arter har också ökat. Från  som lägst 4 arter vid inventeringen 2001 till hela 16 arter i årets inventering. Vattenväxterna är väldigt viktiga för att sjön ska kunna hålla sig med klart vatten.

Karputsättning

Ovälkommen fisk
Denna karpfisk fångades i Ringsjön under hösten 2019. Den hör inte hemma i Ringsjön och kan ställa till med problem för hela systemet. Foto: Jimmy Lindahl

Vid förra årets provfiske fick vi något som vi bara har varit med om vid ett enstaka tillfälle tidigare. Vi fångade unga karpar i näten. Några veckor senare fångades över 1 000 karpar i bottengarnen. I år har vi också fångat både gräskarp och en karpfisk av obestämd art. Vi börjar misstänka att någon medvetet planterar ut dessa karpar i sjön. Förutom att detta inte är lagligt är det också potentiellt skadligt för Ringsjöns välbefinnande. Om dessa karpar skulle lyckas leka och växa till sig i antal så har de större negativ påverkan än vad braxnarna har. Det finns också risk att karparna bildar hybrider med mört och braxen. Vi ber er därför att hålla ögon och öron öppna efter misstänkta inplanteringar. 

P för P

Vårt LOVA-projekt P för P är i gång. Vi kommer, bland annat att tillsammans med Hörby kommun övervaka näringshalterna i vattnet på 12 platser längs Hörbyåns olika biflöden. Mer information om P för P finns att läsa på projektsidan.

Väntan på isen…

Om Kung Bore väl hittar hit så lägger sig isen förhoppningsvis på Ringsjön. Då är det dags att damma av pimpelutrustningen och ge sig ut för att försöka lura någon av de många abborrarna att glufsa i sig en SM-pirk. Vi vill redan nu komma med ett varningens ord om Ringsjöns luriga isar. Innan ni ger er ut, ta gärna en titt på Pimpelforums islägesrapportering. Pimpelforum samlar in och visar isläget på en hel del sjöar i Skåne och södra Sverige. 

För er som fiskar fortsätter vi att be om att ni lämnar in en rapport om hur fiskedagen gick. Detta gör man lättast om man har löst sitt fiskekort via mobilen och IFiske. Medlemmar i Ringsjöns fiskevårdsområdesförening kan rapportera via föreningens hemsida. Tag kontakt med någon i styrelsen för anvisningar om hur det går till.

Stort tack och bock till alla er som rapporterar era fångster! Uppgifterna som lämnas kommer att användas för att se till så att Ringsjöns fiskbestånd sköts på bästa möjliga vis. Ringsjöns vattenråd kommer också att ta kunna del av statistiken och använda den för att utvärdera vårt reduktionsfiske och arbete med att hålla sjöns vatten klart.

Mer information om sportfisket och reglerna som gäller finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida.

Medlemspåminnelse

Slutligen så påminner vi vattenrådets medlemmar om att vi i början på nästa år kommer att skicka ut en fråga om man vill kvarstå som medlem i Ringsjöns vattenråd. Om man inte svarar på det mailet kommer man att tas bort ur medlemsregistret.

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Hälsningar!
Ringsjöns vattenråd

Andra vattenrelaterade nyheter

Hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Kajak på Rönne å
En kajakpaddlare passerar bron vid Forestad – Foto: Richard Nilsson

Ängelholms kommun vill tillsammans med fem andra skånska kommuner etablera Rönne å och Ringsjöarna som en självklar och attraktiv destination för laxfiske. Nu säger EU ja till ekonomiskt stöd för det kommungemensamma projektet om att utveckla naturturismen.

Under hösten inleddes ett samarbete mellan Ängelholms kommun och kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan och Åstorp för att bedriva ett gemensamt projekt om naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. Ängelholms kommun ansvarar för att driva och samordna arbetet i nära samverkan med de övriga kommunerna. Nu står det klart att projektet får 1,7 miljoner kronor via EU:s stödprogram Leader till en förstudie om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området. Det enda som återstår innan pengarna betalas ut är ett slutligt godkännande från Jordbruksverket.
Med stor sannolikhet kommer Ringsjöns vattenråd att involveras i projektet. Mer information om Leader-projektet.

EU-projektet Life Connects

Öringyngel med gulesäck. Foto: Richard Nilsson
Öringyngel med gulesäck. Foto: Richard Nilsson

Arbetet med utrivningen av kraftverken i Rönne å har tagit ett stort kliv. Klippans kommuns Rönne å-projekt har blivit del av ett större EU-projekt som heter Life connects.

I projektet ingår Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån. Utöver Klippans kommun är Länsstyrelsen i Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län och Sportfiskarna de övriga deltagarna. I projektet ingår bland annat utrivningen av kraftverken i Klippan samt ytterligare ett kraftverk i Mörrumsån. Andra ingående moment är återetablering av tjockskalig målarmussla och utveckling av metoder för att säkra passage för fisk förbi aktiva vattenkraftverk och informationsinsatser. Life connects kommer med en budget på 100 miljoner kronor. Mer information om projektet finns här.

Inbjudan till Vattenrådens dag 2020

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp
Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Boka redan nu in den 20 mars 2020 i kalendern för Vattenrådens dag i Västerhavets distrikt. 
Fokus för dagen kommer vara övergödning. Vattenmyndigheten lovar många intressanta föredrag och en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Planeringen för dagen pågår för fullt, program och möjlighet till anmälan kommer efter årsskiftet! Håll utkik på vår hemsida.

Recipientkontroll november 2019

Ybbarpssjön, vid utflödet till Ybbarpsån
Ybbarpssjön, vid utflödet till Ybbarpsån, den 13 november 2019. Detta är provpunkt R15 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från augusti till november i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i augusti

Provtagningarna utfördes 14 och 15 augusti.

Planktonprovtagning i Hjälmsjön
Planktonprovtagning i Hjälmsjön 15 augusti 2019. Detta är provpunkt R37 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret i augusti var varm och torrt, en vecka innan provtagningen blev det dock lite ostadigare, med åskväder som drog förbi. Under provtagningsdagarna var det ca 18 grader, växlande molnighet med skurar. Vinden var måttlig, västlig.

Vattenföringen var fortsatt låg, dock var vattnet grumligt och flödet högre i vissa av vattendragen på grund av åskskurarna.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 13 och 20 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I sjöarna var det omrört i profilera i Ringsjöns bassänger, Östra Sorrödssjön och Västersjön, medan det var skiktat med svagt eller syrefattigt tillstånd i bottenvattnet i Storarydsdammen, Hjälmsjön och Rössjön. Klorofyll a-halterna var ”extremt höga” i Västra Ringsjön och Hjälmsjön.
 • I Perstorpsbäcken uppströms Persttorp (pkt 28) var vattnet ”måttligt surt” och buffringskapaciteten ”mycket svag”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten och ”extremt hög” halt organiskt material på knappt hälften.
 • I Kägleån (pkt 70 och 55) var totalfosforhalten ”extremt hög”.

Kommentarer om provtagningarna i september

Provtagningarna utfördes 17 och 18 september.

Kägleån vid Åkersholm
Kägleån vid Åkersholm 17 september 2019. Detta är provpunkt R55 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med sval luft, regnskurar och åska. Under provtagningsdagarna var det ca 15 grader, molnigt med skurar på sina håll. Vinden var måttlig till frisk, nordvästlig och det var vågigt på Ringsjön

Vattenföringen var fortsatt låg, dock var vattnet grumligt och flödet högre i vissa av vattendragen på grund av åskskurarna.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halterna var ”extremt höga” i alla tre delsjöarna i Ringsjön och siktdjupet var ”mycket litet” i Västra Ringsjön.
 • I Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (pkt 28) var syretillståndet ”svagt”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på flera av provpunkterna.
 • I Pinnån uppströms Gelita (pkt 42) var totalfosforhalten ”extremt hög”.

Kommentarer om provtagningarna i oktober

Provtagningarna utfördes 16 oktober.

Bottengarn utanför Gamla Boo i Östra Ringsjön
Bottengarn utanför Gamla Boo i Östra Ringsjön 16 oktober 2019. oto: Birgitta Bengtsson

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med regn och blåst. Under provtagningsdagen var det ca 12 grader och dimmigt på morgonen, med heltäckande moln under dagen. Vinden var svag, nordlig och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på medelnivå, men relativt hög i Pinnån och Rössjöholmsån.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 12 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Smålarpsån (pkt74) var vattnet ”surt” (lågt pH) med ”svag” buffertkapacitet (låg alkalinitet) och i Bäljaneå (pkt 33) var det ”måttligt surt” med ”svag” buffertkapacitet.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.
 • I Hörbyåns södra arm uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.

Kommentarer om provtagningarna i november

Provtagningarna utfördes 13 november.

Vädret innan provtagningen var lugn och milt, med enstaka regnskurar. Natten innan provtagningen var det frost och under dagen steg temperaturen till ca 5 grader. Det var växlande molnighet, svag sydostlig vind och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halten var ”extremt hög” i Västra Ringsjön.
 • I Perstorpsbäcken vid pkt 28 var vattnet ”måttligt surt” och i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36) var det ”surt”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.