Alla inlägg av Richard

Medlemmar: Dags för årsstämma 2019

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma 2019! Kallelse med dagordning har tidigare skickats ut via mail. Om du inte har fått den så kan du ladda ner den här istället.

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer vi att få höra Klippans miljöstrateg Tord Andersson. Tord arbetar med Rönne å-projektet, Klippans kommuns genomförande av utrivningen av de tre kraftverken i Rönne å. Senaste nytt om arbetet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å utlovas. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att presentera rapporten från 2018 års recipientkontrollprogram.

Om du avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med att få fika. Anmälan kan göras via kontaktformuläret eller på mail, senast 7 juni.

Plats: Mejerigatan 6 i Höör
Tid: 11 juni kl. 18.00

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
 10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
 11. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
 12. Val av revisorer och ersättare för dessa
 13. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 14. Recipientkontrollprogrammet
 15. Verksamhetsinformation
 16. Rönneå-projektet från start till dags dato
 17. Övrigt
 18. Datum för nästa möte
 19. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Recipientkontroll mars – april 2019

Panoramavy över Pinnåns utlopp i Rönne å, punkt R58, 12 mars 2019. Punkten ingår det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönneåns avrinningsområde. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från mars och april i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i mars

Provtagningarna utfördes 12 mars.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, med mycket regn och blåst. Under provtagningsdagarna var det ca fyra grader och det regnade. Vinden var måttlig, sydvästlig och det var ganska vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen var hög, på grund av den ökade nederbörden.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 3 och 5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Östra och Västra Ringsjön.
 • Vattnet var ”måttligt surt” i Smålarpsån (pkt 74), där även buffringskapaciteten var ”mycket svag” (låg alkalinitet). Buffringskapaciteten var också ”svag” i Bäljaneå (pkt 33).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal), noterades på några av provpunkterna.
 • En ”extremt hög” totalkvävehalt uppmättes i Hörbyåns södra arm (pkt Ri72).

Kommentarer om provtagningarna i april

Provtagningarna utfördes 9-10 april.

Vädret som föregick provtagningen var högtrycksbetonat, med lite nederbörd och varma dagar samt kalla nätter. Under provtagningsdagarna var det ca 8-10 grader mitt på dagen och växlande molnighet. Vinden var svag-måttlg, nordostlig och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var sjunkande, medlel-låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 9 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var klorofyll a-halten ”extremt hög”.
 • Vattnet var ”måttligt surt” i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på sju respektive tre provpunkter, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal) på en (pkt 36).

Recipientkontroll februari 2019

Vårvintervy över Hjälmsjöns punkt R37 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönneåns avrinningsområde. Foto: Birgitta Bengtsson
Vårvintervy över Hjälmsjön, punkt R37 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönneåns avrinningsområde. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från februari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i februari

Provtagningarna utfördes 11 – 13 februari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, först kallt och sedan milt. Veckan innan kom det mycket nederbörd och det var även en del snö på marken som smälte. Under provtagningsdagarna var det några plusgrader och molnigt. Vinden var måttlig, nordvästlig och det var ganska vågigt på sjöarna, speciellt Ringsjön.

Vattenföringen var hög, på grund av snösmältning och regnande, och det var stora översvämningar i nedre delen av huvudfåran, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 1 och 5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Sätoftasjön och Västra Ringsjön.
 • Vattnet var ”surt-måttligt surt” och buffringskapaciteten var ”svag” (låg aklalinitet) i Perstorpsbäcken, Bäljaneå och övre delarna av Pinnån. I dessa delar var även halten av organiskt material (permtal) ”extremt hög”.
 • ”Starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten noterades på ca hälften av provpunkterna.
 • ”Extremt höga” totalkvävehalter uppmättes på tre provpunkter (pkt 11, 6 och 8).

Recipientkontroll januari 2019

Östra Ringsjön - Grävmaskinen som under vintern 2018-19 rensade sundet mellan Östra och Västra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson
Östra Ringsjön – Grävmaskinen som under vintern 2018-19 rensade sundet mellan Östra och Västra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från januari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i januari

Provtagningarna utfördes 15 januari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, omväxlande milt och kallt. Helgen innan regnade det lite och under provtagningsdagen var det nollgradigt och växlande molnighet. Vinden var svag-måttlig och det var relativt lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,9 och 3,7 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög” och siktdjupet ”mycket litet”.
 • Buffringskapaciteten var ”svag” (låg aklalinitet) i Smålarpsån (pkt 74).
 • ”Starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten noterades på ca hälften av provpunkterna och en ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) uppmättes på en (pkt 74).
 • I Hörbyåns södra arm och i Hålsaxabäcken (pkt Ri72 resp 73) var totalkvävehalterna ”extremt höga”.

 

Recipientkontroll december 2018

Vy över recipientkontrollens provpunkt R22 vid Herravadskloster. Foto: Birgitta Bengtsson
Vy över recipientkontrollens provpunkt R22 vid Herravadskloster. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Detta innebär att hela årets provtagningar och analyser nu är slutförda och summeringar låter sig göras. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i december

Provtagningarna utfördes 11 december.

Vädret som föregick provtagningen var växlande – med en del regn helgen innan. När provtagningen utfördes var det molnigt med regnskurar och temperaturen var ca 4 grader. Vinden var måttlig, nordlig och det var vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen i vattendragen hade stigit efter regnet och var ungefär på medelnivå. Vattenståndet i Ringsjön var fortfarande lågt.

Vattentemperaturen varierade mellan 3,6 och 5,7 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halten var ”extremt hög” i Västra Ringsjön.
 • Buffringskapaciteten i Smålarpsån (pkt74) var svag (låg alkalinitet).
 • Vattnet var ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” på flera av provpunkterna.
 • ”Extremt höga totalkvävehalter uppmättes på tre provpunkter (pkt Ri71, Ri72 och 73). I Hörbyåns södra arm (Ri72) var den årets högsta (16000 mg/l). Höga totalkvävehalter i december har även registrats i andra vattendrag (tex. Saxån och Höjeå). Orsaken är troligen en ursköljningseffekt, efter den långa perioden med låga flöden.

 

Recipientkontroll november 2018

Lågt vattenstånd vid Björks brygga i Västra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson
Lågt vattenstånd vid Björks brygga i Västra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från november i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i november

Provtagningarna utfördes 13-14 november.

Vädret som föregick provtagningen var växlande – fint och ostadigt, med en del regn. När provtagningen utfördes var det molnigt, temperaturen var ca 15 grader och vinden var måttlig, sydvästlig.

Vattenföringen i vattendragen var fortfarande lågt och vattenståndet i Ringsjön mycket lågt.

Vattentemperaturen varierade mellan 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halten var ”extremt hög” i Västra Ringsjön, där även siktdjupet var ”mycket litet”.

I övrigt registrerades inget ovanligt eller avvikande från det normala i månadens analyser.

 

Protokoll från höststämman 2018

Protokoll från Ringsjöns vattenråds höststämma på Höörs kommun, 19 november 2018.Höststämman hölls 19 november på Höörs kommun och var välbesökt. Vi välkomnade ett par nya medlemmar, samt hälsade  Naturskyddsföreningen i Höör välkomna tillbaka efter några år av vilande. Anders Karlsson från Sportfiskarna delade med sig av Sportfiskarnas syn på Ringsjön. Närmare information om innehållet på stämman finns att läsa i protokollet.

Äldre protokoll från stämmor och styrelsemöten finns samlade här.

Medlemmar: Dags för höststämma 2018

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma 2018! Kallelse med dagordning har tidigare skickats ut via mail. Om du inte har fått den så kan du ladda ner den här istället.

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer vi att få höra Romina Martin från Stockholm Resilience Centre berätta om slutsatserna från ekosystemtjänstprojektet Aquacross. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att dra en sammanfattning av årets vattenkontrollprogram samt Sportfiskarna Skåne kommer och pratar om deras syn på Ringsjön och dess framtid. Sportfiskarna kommer förmodligen också att nämna några ord om planer på gäddfabriker i anslutning till sjön.

Om du avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med att få fika. Anmälan kan göras via kontaktformuläret eller på mail.

Plats: Mejerigatan 6 i Höör
Tid: 19 november kl. 18.00

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 8. Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 9. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 10. Vattenstånd och växter i sjön
 11. Recipientkontrollprogrammet
 12. Verksamhetsinformation
 13. Slutord från Aquacross
 14. Sportfiskarnas syn på Ringsjön
 15. Övrigt
 16. Datum för nästa möte
 17. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Recipientkontroll september 2018

Provpunkt R60, dämmet vid Storarydsdammen
Provpunkt R60 i Rönneåns samordnade recipientkontrollprogram. Bilden är tagen vid dämmet vid Storarydsdammen. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i september

Provtagningarna utfördes 11-12 september.

Vädret som föregick provtagningen var växlande – fint och ostadigt, med en del regn. När provtagningen utfördes var det molnigt, temperaturen var ca 15 grader och vinden var måttlig, östlig.

Vattenföringen i vattendragen var fortfarande lågt och vattenståndet i Ringsjön mycket lågt.

Vattentemperaturen varierade mellan 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halten var ”extremt hög” i Östra Ringsjön och i Västra, där även siktdjupet var ”mycket litet”.
 • Vattnet var ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” på flera av provpunkterna.
 • I Östra Ringsjön uppmättes ”extremt hög” totalfosforhalt.

Säsongsavslutning, remisser, sommaraktiviteter i och på Ringsjön med mera

Besättningen plockar ihop och städar av båtarna inför sommaruppehållet. Foto: Jimmy Lindahl
Besättningen plockar ihop och städar av båtarna inför sommaruppehållet. Foto: Jimmy Lindahl

Reduktionsfisket

I onsdags förra veckan avslutades 2018 års vårsäsong. Trots ett, från fiskevårdsområdesföreningen påtvingat, fiskestopp i Östra Ringsjön under maj månad har vi fått ihop en ansenlig mängd fisk. Resultatet hittills i år är 73,9 ton, inklusive bottengarnsfångster. Med totalt 36 trålningsdagar blir det ett snitt på 1870 kg/dag!

Braxenlek x 3?

Braxenlek. Några timmar efter denna bild togs lektes det för fullt runt om i sjön. Foto: Jimmy Lindahl
Braxenlek. Foto: Jimmy Lindahl

Det verkar som att braxnarna har lekt i tre omgångar i år. Första braxenleken startade i början av maj och varade i några dagar. Ett par timmar efter att bilden till höger togs lektes det för fullt runt om i sjön. Några veckor senare drogs det igång igen. Strax innan midsommar kom nya romstinna honor och lekomgång nummer tre var ett faktum.

Fiske i Västra Ringsjön

Bottengarn fyllt till bredden med braxen, Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl
Bottengarn fyllt till bredden med braxen, Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl

Fram till juni månad har det ovanligt höga vattenståndet hindrat oss från att tråla i Västra Ringsjön. Med några centimeter till godo lyckades vi den fjärde juni pressa oss under bron och kunde börja ett efterlängtat och nödvändigt fiske i Västra Ringsjön. Därinne har vi fram till i onsdags tagit nästan 29 ton på 14 trålningsdagar (2 ton/dag) och drygt 6,5 ton i bottengarn.

Höstens fiske

Härnäst står det årliga provfisket på tur. Detta går av stapeln under två veckor i mitten av september. Då läggs totalt 64 bottennät och 2 pelagiska nät i våra tre delsjöar, östra och västra Ringsjön samt i Sätoftasjön. Mer information om provfisket får du här.

Ombyggnad av hytter

Samtidigt som provfisket pågår skall hytterna på våra trålbåtar göras om. De ska sänkas cirka 50 centimeter. Detta kommer att göra att vi kan spendera betydligt mer trålningstid i Västra Ringsjön. Vi räknar med att höstens trålningar startar i början av oktober.

Vill du jobba med reduktionsfisket i Ringsjön?

Är du intresserad av det vi håller på med i Ringsjön? Känner du kanske någon som är det? En av våra skeppare och en däckshand har lämnat oss för studier. Vi söker därför nytt manskap inför höstsäsongen. och det går bra att skicka en ansökan redan nu.
För dig som är intresserad av att söka skeppartjänsten har vi krav på att man måste inneha Fartygsbefäl klass VIII . Som däckshand behöver du tycka att det är lika roligt att jobba när det är kallt, regnigt och blåsigt som det är när det är varmt, soligt och vindstilla.
Ansökan ska innehålla ett CV och referenser. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Har du några frågor om tjänsterna så hör du av dig till arbetsledaren Jimmy Lindahl: 0709-538 175.

Rensning i sundet

Sundet mellan Östra och Västra Ringsjön har blivit både grundare och smalare genom åren. Sandbankar har bildats i båda ändar av sundet. Det är nu dags för en rensning. Sydvatten AB har en vattendom för rensning och en ansökan handläggs nu på Höörs kommun. Förhoppningsvis kommer den att godkännas under sommaren. Rensningen kommer bland annat att medföra att vi lättare kan komma in med trålbåtarna i Västra Ringsjön när vattenståndet är väldigt lågt.

Gäddfabriker i Ringsjön?

Ett fungerande gäddbestånd är viktigt för sjön ska kunna behålla sitt numera ganska klara vatten. Stora gäddor är nämligen de enda som kan ge sig efter braxnarna och hålla dem på en lagom nivå. Ringsjöns gäddor har haft det extra svårt under en lång period. Utöver att den har haft svårt att se sin bytesfisk på grund av det grumliga vattnet så har också gamla lekområden försvunnit. Förutsättningarna för gäddorna har dock kraftigt förbättrats i och med att vår reduktion av vitfisk har skapat större siktdjup. De är nu fler och i bättre kondition än de varit på många år. För att ge gäddbeståndet ännu en skjuts kan man anlägga så kallade gäddfabriker. Något som Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) framgångsrikt har genomfört på ett flertal platser, främst längs Sveriges östkust.

Utsikt över den renoverade (2006) strandängen vid Orups idrottsplats, Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över den renoverade (2006) strandängen vid Orups idrottsplats, Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Höörs kommun återskapade 2006 en gammal strandäng på Sätoftasjöns västra strand. Denna har under vårarna kunnat översvämmas och därmed fungerat som lekplats för många av sjöns gäddor. Mer kan dock göras för att hjälpa gäddorna att bli fler. Under våren har vi fört samtal med Sportfiskarna om möjligheter att skapa gäddfabriker kring Ringsjön. För en dryg vecka sedan guidade vi således runt två representanter (Anders Karlsson och Per Göran Jönsson) från Sportfiskarnas regionkontor Syd.
Av de platser vi tittade på fanns det ett par som ansågs ha stor potential att kunna bli fina lekplatser. Det handlade både om nyanläggning och om renovering av redan befintliga platser. Anders och Per Göran tog med sig informationen och ska nu tillsammans med Sportfiskarnas gäddfabriksexperter titta närmare på det hela.

 

Sommaraktiviteter i Ringsjön

Bad

Med mycket sol följer varmt vatten. I Ringsjön finns fyra officiella badplatser. Här provtar respektive kommun kvalitet och temperatur på vattnet varannan vecka under badsäsongen. Resultaten visas sedan på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”. Här hittar du informationen om badvattenkvaliteten på Ringsjöns fyra badplatser: Gamla Boo, Sätofta (Höör), Ringsjöstrand norra (Hörby), och Sjöholmen (Eslöv).

Fiske

För den som vill försöka få någon av Ringsjöns många fiskar att hamna i stekpannan finns det mycket att ägna sig åt. Fiskekort finns att köpa på flera ställen (även online), båtar finns att hyra. All information om detta finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida. Vi önskar dig ett riktigt ”skitfiske”!

Märkning och statistikinsamling

De märkta fiskarna har en "tagg" vid ryggfenan. Foto: Richard Nilsson
De märkta fiskarna har en ”tagg” vid ryggfenan. Foto: Richard Nilsson

Om fiskelyckan står dig bi, glöm inte att kolla om fisken har ett märke fäst vid ryggfenan! Är den märkt vill vi gärna få veta det.

Glöm heller inte att lämna statistik på ditt fiske! Om du löser fiskekort online finns det möjlighet att lämna fångstrapport i mobilen. Vänligen använd den möjligheten! Fångstdata från Ringsjön behövs för att vi ska kunna få så bra koll som möjligt på hur sjön mår. Vattenrådet kommer att få ta del av statistiken. Inom kort kommer det även att finnas möjlighet att rapportera sitt fiske via fiskevårdsområdets hemsida. Lämna helst en rapport även om du, mot förmodan, går tomhänt från fiskepasset.

Åk trålbåt på Bosjöklosters Jakt- och fiskemässa

Ringsjöns vattenråd kommer att ställa ut på Skånska Jakt- & Fiskemässan på Bosjökloster sista helgen i augusti. Utöver vår monter med information kommer vi att erbjuda turer på Ringsjön med en av våra trålbåtar. Turen tar ca 30 minuter och kommer att innehålla information om vattenrådets arbete med Ringsjön. Förra året var en succé, hjälp oss att slå besöksrekordet! Välkommen till vår monter på fiskehyllan för att ställa frågor om Ringsjön och för att hämta din båtbiljett!

Examensarbete – Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd

I kandidatexamensarbetet ”Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd – Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan”  skriver lundastudenten Patrik Larssons om sin syn på hur man bör förvalta fisket i Ringsjön. Ladda ner och läs förvaltningsplanen på Lunds universitets hemsida.

Eventuellt kommer Patrik att föredra sitt arbete på ett medlemsmöte med Ringsjöns fiskevårdsområdesförening senare i höst. Medlemmar i fiskevårdsområdesföreningen bör hålla ögonen öppna efter inbjudan

Samrådsdags

Vi har blivit ombedda att inkomma med synpunkter på två remisser. Det är Havs- och vattenmyndigheten som vill veta vad vi tycker om deras förslag på miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft och Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten.  Hur du svarar och mer information om remisserna finns på respektive sida.