Alla inlägg av Richard

Projekt P för P startar

En sorbicell samlar upp ämnen i vatten under flera veckor. Detta gör att man kan få en bättre uppfattning om hur läget är än om man endast tar enstaka prover. Foto: Richard Nilsson

Vårt LOVA-projekt P för P drar imorgon igång med provtagningar i Hörbyåns vatten. Vi kommer, bland annat att tillsammans med Hörby kommun övervaka näringshalterna i vattnet på 12 platser längs Hörbyåns olika biflöden. Mer information om P för P finns att läsa på projektsidan.

Höststämma den 19 november 2019

Dyblad från Östra Ringsjön, kan förväxlas med den invasiva arten sjögull. Foto: Richard Nilsson
Dyblad från Östra Ringsjön, kan förväxlas med den invasiva arten sjögull. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma tisdag den 19 november 2019!

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer Nils Carlsson, expert på invasiva arter, hålla föredrag. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att presentera det senaste från 2019 års recipientkontrollprogram.

Kallelse med föredragningslista har gått ut per e-post. Om du som medlem avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med fika. Anmälan görs via kontaktformuläret, senast den 13 november.

Plats: Kommunhuset i Hörby
Tid: 19 november kl. 18.00

Föredragningslista

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
2) Justering av röstlängd vid stämman
3) Fastställande av dagordning
4) Val av sekreterare för stämman
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6) Stämmans behöriga utlysande
7) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
8) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
9) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
10) Förslag till stadgeändring, antal stämmor per år
11) Recipientkontrollprogrammet – aktuellt läge i sjön enligt senaste mätningarna
12) Verksamhetsinformation
13) Information från Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten för Västerhavet
14) Övrigt
15) Datum för styrelsemöten 2020
16) Datum för nästa stämma
17) Invasiva arter – föredrag av Nils Carlsson
18) Mötet avslutas

Välkomna!

Vill du jobba med ekosystemtjänster och Ringsjön?

Nate i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Nate i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

LimnoScenES söker en person som kan ansvara för projektets undersökningar i Ringsjöns avrinningsområde. Tror du att det skulle kunna vara något för dig? Ta då kontakt med Romina Martin eller Maja Schlüter på Stockholms universitet. Kontaktuppgifter finns längst ner i annonsen.

Participatory research in LimnoScenES case study Ringsjön 2020

– call for a graduated researcher to fill 20-40% time over 12-16 months to lead the stakeholder process in Sweden

LimnoScenES “Developing social-ecological scenarios for biodiversity and ecosystem service changes in north temperate freshwater ecosystems over the next half century” (Jan 2019 – Dec 2021), www.limnoscenes.org

Project description

LimnoScenES is a BiodivErsA/Belmont Forum project which aims to better understand how humans live by, depend on and influence freshwater biodiversity in order to stimulate transformative change in water governance institutions. The projects output will be co-produced scenarios on aquatic ecosystem services while focusing on the underlying social-ecological feedbacks driving long-term dynamics. The research is based on three case studies: lake Ringsjön in Southern Sweden, lake Dümmer in Northern Germany and Lac St. Charles in Quebec. While aiming for inter- and transdiciplinary knowledge co-production, several methods will be combined: ecological experimentation, time-series analysis, group model and scenario building exercises, stylized social-ecological model simulations.

Tasks

On a 20% basis

 • Prepare and conduct stakeholder interviews to collect background information on management activities to improve the state of freshwater biodiversity and related ecosystem services, review the current list of stakeholders and map their interests regarding a scenario visioning workshop series
 • Collect interview, workshop (and if needed survey) data including cognitive maps (causal loop diagrams) to share and discuss them with our partner in Osnabrück to support case comparison
 • Join bi-monthly Zoom meetings to exchange experiences and questions with the other two case studies 

Possible extensions up to a 40% basis

 • Prepare and conduct stakeholder workshops to
  • develop participatory scenarios through visioning for “how to live close to water”
  • integrate empirical and modelling insights on the current state and trends on freshwater biodiversity
  • develop a “first next step” scenario for reaching the initial vision
 • Scientific evaluation of the participatory process with focus on transformative learning
 • Scientific analysis of how visioning and simulated scenarios can inform each other
 • Scientific case study comparison using the social-ecological action-situations framework

Requirements:

 • Proven methodological skills with basic knowledge of interview design and techniques, well developed knowledge for workshop design, facilitation and data collection. 
 • Good written English and excellent knowledge of Swedish.

Main contact at Stockholm University

Romina Martin – romina.martin@su.se

Maja Schlüter – maja.schlueter@su.se

Recipientkontroll juli 2019

Rönneå uppströms Bålamöllan, provpunkt R3 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön – Foto Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj till juli i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i maj

Provtagningarna utfördes 14 maj.

Vädret som föregick provtagningen var högtrycksbetonat, med lite nederbörd och kalla nätter. Under provtagningsdagarna var det ca 10 grader och växlande molnighet. Vinden var svag, västlig och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 8 och 15 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Starkt färgat” vatten noterades på tre provpunkter och ”starkt grumlat” på en. I Övrigt noterades inget avvikande från det normala i månadens analyser.
 • Vattnet var ”måttligt surt” i Smålarpsån (pkt 74), där även buffringskapaciteten var ”mycket svag” (låg alkalinitet). Buffringskapaciteten var också ”svag” i Bäljaneå (pkt 33).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal), noterades på några av provpunkterna.
 • En ”extremt hög” totalkvävehalt uppmättes i Hörbyåns södra arm (pkt Ri72).

Kommentarer om provtagningarna i juni

Provtagningarna utfördes 11 och 13 juni.

Vädret som föregick provtagningen var relativt torrt, men på sina håll drog åskväder förbi dagarna innan. Under provtagningsdagarna var det ca 20 grader och växlande molnighet. Vinden var måttlig, den 11 ostlig och den 13 västlig .

Vattenföringen var fortsatt låg.

Vattentemperaturen var ca 19 grader i Ringsjöns ytvatten och 6-11 grader vid övriga provpunkter, i rinnande vatten.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Syrgastillståndet var ”svagt” i Sätoftasjöns bottenvatten.
 • I Västra Ringsjön var klorofyll a-halten ”extremt hög”.
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på fyra provpunkter och ”starkt grumlat” på tre.

Kommentarer om provtagningarna i juli

Provtagningarna utfördes 16 och 17 juli.

Vädret i juli var mestadels varm och torrt. Dagarna innan provtagningen blev det dock lite svalare och åskväder drog förbi på sina håll. Under provtagningsdagarna var det ca 20 grader och växlande molnighet. Vinden var svag, nordostlig.

Vattenföringen var fortsatt låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 13 och 20 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Tillståndet i Sätoftasjöns bottenvatten var ”syrefattigt”, medan det var ”svagt i Östra Ringsjöns bottenvatten.
 • I Sätoftasjön och Östra Ringsjön var klorofyll a-halten ”extremt hög”, medan Västra Ringsjön hade ett ”mycket litet” siktdjup.
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på några provpunkter (9 st) i Ybbarpsån, Perstorpsbäcken, Bäljaneå (Klippan) och Pinnån. ”Starkt grumlat” var det i och nedströms Ringsjön, i Bäljaneå (Röstånga), Perstorpsbäcken och Bäljaneå Klippan (8 provpunkter).

Sommar och sol

Sortering av trålfångst vid reduktionsfiske i Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Sortering av trålfångst vid reduktionsfiske i Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Slut för säsongen

Då har vi nåtts av vattentemperaturer som gör att vi tvingas bryta reduktionsfisket för denna säsongen. Våren har givit bra fiskeresultat och vi har på 140 tråldrag fångat drygt 67 ton vitfisk. Det ger en genomsnittlig fångst på ca 480 kg/tråldrag. Merparten av tråldagarna har vi koncentrerat oss på att fiska i Västra Ringsjön. Tillsammans med övriga fiskeredskap har vi fångat drygt 77 ton vitfisk fångats sedan årsskiftet.

Braxenleken

Årets braxenlek har skiljt sig från föregående år genom att vara väldigt utspridd över tid. De vanligt förekommande stimningarna och intensiva lekperioderna vi är vana vid har uteblivit.

Vattenstånd

Det extremt låga vattenståndet förra året följde oss in i 2019. Därefter fylldes sjön på i ett högt tempo. Det blev faktiskt så pass högt att vi inte kunde ta oss in i Västra Ringsjön. Dock, tack vare höstens lyckade sänkning av båtarnas hytter, så blev vi bara utestängda under en endaste dag.
Så här i början av juli har vi åter ett mer normalt vattenstånd. Nedan kan ni se en jämförelse av vattenytan, sedd från fågeltornet i Fulltofta.

Vy från fågeltornet vid Fulltofta 12 september 2018. Bilden visar det extremt låga vattenståndet i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Vy över Östra Ringsjön, från fågeltornet vid Fulltofta 12 september 2018. Bilden visar det extremt låga vattenståndet i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över Östra Ringsjön från fågeltornet i Fulltofta 25 juni 2019. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över Östra Ringsjön från fågeltornet i Fulltofta 25 juni 2019. Foto: Richard Nilsson

Med sommar kommer fiske…

Under sommaren är det många som väljer att spendera sin ledighet med fiskespöet i handen. För den som ägnar sig åt att fiska i Ringsjön önskar vi att ni rapporterar in era fiskeerfarenheter till fiskevårdsområdesföreningen. Man kan nämligen nu göra detta på ett enkelt sätt, i alla fall om man har löst sitt fiskekort via IFiske. Där finns möjlighet att lämna sin fångstrapport via ett enkelt formulär. Om det skulle vara som så att man inte har fiskegudarna på sin sida och inte får något på kroken så är även det information som är bra att föra vidare.

Uppgifterna som lämnas kommer att användas för att se till så att Ringsjöns fiskbestånd sköts på bästa möjliga vis. Ringsjöns vattenråd kommer också att ta kunna del av statistiken och använda den för att utvärdera vårt reduktionsfiske och arbete med att hålla sjöns vatten klart.

Mer information om sportfisket och reglerna som gäller finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida.

…och bad

I Ringsjön finns fyra officiella badplatser. Här provtar respektive kommun kvalitet och temperatur på vattnet varannan vecka under badsäsongen. Resultaten visas sedan på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”. 
Här hittar du informationen om badvattenkvaliteten på Ringsjöns fyra badplatser: Gamla Boo, Sätofta (Höör), Ringsjöstrand norra (Hörby), och Sjöholmen (Eslöv).

Andra vattenrelaterade nyheter

Privata brunnsägare kan bli miljöhjältar

Brunn med rickepump
Brunn med rickepump – Foto: Kajsa Bovin (SGU)

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, ber om hjälp med information om privata och samfällighetsägda brunnar. Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighets-ägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist. De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten.

Fria vandringsvägar i Rönne å

Stackarps vattenkraftverk
Deltagare vid seminariet ”Levande strömmande vatten inom Rönneåns avrinningsområde” besöker Stackarps vattenkraftverk i november 2015.
Foto: Richard Nilsson

Projektet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å går vidare. Klippans kommun har köpt in de tre kraftverken i Rönne å. Sedan 15 maj är kraftverken avstängda och fisken, framförallt ålarna, kan nu komma ut i havet. Detta för första gången sedan kraftverken uppfördes 1910-50.

Klippans kommuns plan är att så småningom kunna riva ut kraftverken. Innan detta kan ske ska ett antal undersökningar genomföras och tillstånd ska sökas.

Mer information om Rönne å-projeket får du på Klippans kommuns hemsida.

För Ringsjöns del kommer Rönne å-projektet kanske att leda till att havsöring, och möjligen även en och annan lax, så småningom åter kan hitta upp till sjön och åarna i vårt avrinningsområde.
I och med stängningen av kraftverken är det inte längre tillåtet att sport- och husbehovsfiska ål i hela Rönne ås avrinningsområde. Detta inkluderar Ringsjön.

P4 Kristianstad om Rönne å-projeket

Inbjudan till Vattendagarna 2019

SFL logotyp
SFL logotyp

Svenska föreningen för Limnologi har öppnat anmälningssidan för det årliga evenemanget Vattendagarna. Årets Vattendagar fokuserar på övergödning och hydromorfologi. Vi får höra om projektet Life IP Rich Waters och andra pågående projekt samt ta del av erfarenheter av genomförda åtgärder och olika metoder för minskad internbelastning och ökad konnektivitet.

Sista dagen åker vi på exkursion för att se genomförda åtgärder och besöka skogsområdet som brandhärjades 2014. Det kommer bli tre inspirerande och intressanta dagar!

Vattendagarna hålls 7-9 oktober, i Västerås. Programmet för Vattendagarna finns att se på anmälningssidan.

Privata brunnsägare kan bli miljöhjältar

Brunn med rickepump – Foto: Kajsa Bovin (SGU)

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, ber om hjälp med information om privata och samfällighetsägda brunnar. 

Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar.

Det finns nu möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Inrapporterade brunnar visas på kartvisaren för brunnar på SGU:s hemsida. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Ta kontakt med SGU om du har frågor om brunnar eller om rapporteringen

Länk till SGU inrapporteringsformulär för brunnar.

Lyssna på Kalibers reportage om ”Det oskyddade dricksvattnet”

Del 1

Del 2

Medlemmar: Dags för årsstämma 2019

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma 2019! Kallelse med dagordning har tidigare skickats ut via mail. Om du inte har fått den så kan du ladda ner den här istället.

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer vi att få höra Klippans miljöstrateg Tord Andersson. Tord arbetar med Rönne å-projektet, Klippans kommuns genomförande av utrivningen av de tre kraftverken i Rönne å. Senaste nytt om arbetet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å utlovas. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att presentera rapporten från 2018 års recipientkontrollprogram.

Om du avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med att få fika. Anmälan kan göras via kontaktformuläret eller på mail, senast 7 juni.

Plats: Mejerigatan 6 i Höör
Tid: 11 juni kl. 18.00

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
 10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
 11. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
 12. Val av revisorer och ersättare för dessa
 13. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 14. Recipientkontrollprogrammet
 15. Verksamhetsinformation
 16. Rönneå-projektet från start till dags dato
 17. Övrigt
 18. Datum för nästa möte
 19. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Recipientkontroll mars – april 2019

Panoramavy över Pinnåns utlopp i Rönne å, punkt R58, 12 mars 2019. Punkten ingår det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönneåns avrinningsområde. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från mars och april i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i mars

Provtagningarna utfördes 12 mars.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, med mycket regn och blåst. Under provtagningsdagarna var det ca fyra grader och det regnade. Vinden var måttlig, sydvästlig och det var ganska vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen var hög, på grund av den ökade nederbörden.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 3 och 5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Östra och Västra Ringsjön.
 • Vattnet var ”måttligt surt” i Smålarpsån (pkt 74), där även buffringskapaciteten var ”mycket svag” (låg alkalinitet). Buffringskapaciteten var också ”svag” i Bäljaneå (pkt 33).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal), noterades på några av provpunkterna.
 • En ”extremt hög” totalkvävehalt uppmättes i Hörbyåns södra arm (pkt Ri72).

Kommentarer om provtagningarna i april

Provtagningarna utfördes 9-10 april.

Vädret som föregick provtagningen var högtrycksbetonat, med lite nederbörd och varma dagar samt kalla nätter. Under provtagningsdagarna var det ca 8-10 grader mitt på dagen och växlande molnighet. Vinden var svag-måttlg, nordostlig och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var sjunkande, medlel-låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 9 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var klorofyll a-halten ”extremt hög”.
 • Vattnet var ”måttligt surt” i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på sju respektive tre provpunkter, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal) på en (pkt 36).

Recipientkontroll februari 2019

Vårvintervy över Hjälmsjöns punkt R37 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönneåns avrinningsområde. Foto: Birgitta Bengtsson
Vårvintervy över Hjälmsjön, punkt R37 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönneåns avrinningsområde. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från februari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i februari

Provtagningarna utfördes 11 – 13 februari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, först kallt och sedan milt. Veckan innan kom det mycket nederbörd och det var även en del snö på marken som smälte. Under provtagningsdagarna var det några plusgrader och molnigt. Vinden var måttlig, nordvästlig och det var ganska vågigt på sjöarna, speciellt Ringsjön.

Vattenföringen var hög, på grund av snösmältning och regnande, och det var stora översvämningar i nedre delen av huvudfåran, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 1 och 5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Sätoftasjön och Västra Ringsjön.
 • Vattnet var ”surt-måttligt surt” och buffringskapaciteten var ”svag” (låg aklalinitet) i Perstorpsbäcken, Bäljaneå och övre delarna av Pinnån. I dessa delar var även halten av organiskt material (permtal) ”extremt hög”.
 • ”Starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten noterades på ca hälften av provpunkterna.
 • ”Extremt höga” totalkvävehalter uppmättes på tre provpunkter (pkt 11, 6 och 8).

Recipientkontroll januari 2019

Östra Ringsjön - Grävmaskinen som under vintern 2018-19 rensade sundet mellan Östra och Västra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson
Östra Ringsjön – Grävmaskinen som under vintern 2018-19 rensade sundet mellan Östra och Västra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från januari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i januari

Provtagningarna utfördes 15 januari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, omväxlande milt och kallt. Helgen innan regnade det lite och under provtagningsdagen var det nollgradigt och växlande molnighet. Vinden var svag-måttlig och det var relativt lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,9 och 3,7 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög” och siktdjupet ”mycket litet”.
 • Buffringskapaciteten var ”svag” (låg aklalinitet) i Smålarpsån (pkt 74).
 • ”Starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten noterades på ca hälften av provpunkterna och en ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) uppmättes på en (pkt 74).
 • I Hörbyåns södra arm och i Hålsaxabäcken (pkt Ri72 resp 73) var totalkvävehalterna ”extremt höga”.